Биографична справка за проф. д.и.н. Пенка Пейковска

e-mail: pykvsk@yahoo.com


ПЕРСОНАЛИЯ

 

Дата и място на раждане    

26 март 1960 г., гр. Троян

 

Образование      

 

19751979, 114 Английска езикова гимназия "Лиляна Димитрова" (днес Първа английска езикова гимназия) 


1981–1986, Будапещенски държавен университет „Лоранд Йотвьош”, специалности история и етнография 

  • тема на дипломната работа "Párhuzamok a kárpát-medencei népek és a bolgárok népi tejfeldolgozásában" ["Паралели в традиционното млекопреработване на карпатските народи и българите"], научен ръководител акад. Атила Палади-Ковач;
  • придобита образователна степен „магистър по история и етнография”. 

Академична кариера и квалификация


19901994, редовен докторант в Института по история при БАН 

  • тема на кандидатската дисертация "Документи от личен произход за българо-унгарските културни взаимоотношения 1879-1941 г. Извороведски анализ", научен ръководител проф. д.и.н. Кънчо Георгиев;
  • придобита научна степен "кандидат на историческите науки" ("доктор по история") (1995). 

19921993, следдипломна квалификация, Централноевропейски университет – Будапеща, Исторически факултет 

  • тема на мастерско есе "Culture and Politics within Bulgarian-Hungarian Relations, 1880-1941" ["Култура и политика в българо-унгарските взаимоотношения, 1880-1941 г."], научен ръководител проф. Стефан Фишер-Галаци.

1998, н.с. ІІ ст. д-р в ИИ-БАН

2001, н.с. І ст. д-р в ИИ-БАН (от 2010 г.  гл. ас. д-р)

2014, доцент д-р в ИИ-БАН 
  • тема на хабилитационния труд "Българските общности в Унгария през ХІХХХ век. Миграции и историко-демографска характеристика".

2015, доктор на историческите науки
  • тема на дисертационния труд "Миграции от Австро-Унгария и Русия към България (средата на 60-ти години на ХІХ в. – средата на 30-те години на ХХ в.). Историко-демографски аспекти". 
2020, професор
  • тема на хабилитационния труд "Демографски аспекти на миграциите в България, 1912–1944 г."


Месторабота  
    
от 2001 г. хоноруван преподавател в СУ „Климент Охридски”, катедра „Класически и нови филологии”, специалност „Унгарска филология” (продължава)

от 1998 г. научен сътрудник в Института за исторически изследвания (продължава)

19871989, 19941998  Централен държавен архив Членства в научни организации и сдружения


Българско историческо дружество, 1987-1992, от 2007 (продължава).

Международното унгарско филологическо дружество, от 1994  (продължава).

Унгарско етнографско дружество, от 2019 (продължава).

Българско генеалогическо дружество „Родознание”, от 2003 (продължава).

Българо-унгарска смесена историческа комисия при БАН и УАН, секретар, от 2006 (продължава).

 

Членства в редколегии и издателски научни съвети

 

Сп. Родознание, от 2003 (продължава)

Сп. Bulgarian Historical Review, от 2017 (продължава)

 

Награди

 

Първа награда за разработка по етнологията на ХVІІ Национална научна студентска конференция в Дебрецен, 1985 г.


Плакет "Стефан Дуньов" от Институт Балаши - Унгарски културен институт в София, 2013 г.


Унгарски златен кръст за заслуги / Magyar arany érdemkereszt  2014 г.

 
НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Изследователска работа в Унгария


2007 Институт по история, УАН, Унгария, 1 месец по темата „Унгарската емиграция в Централните Балкани през втората половина на ХІХ в. Историята на живота в контекста на историческите и социалните предизвикателства”, стипендия на Domus Hungarica Scientiarum et Artium.

2004 – Институт по история, УАН, Унгария, 1 месец по темата „Унгарският град и българските градинари, края на ХІХ в. средата на ХХ в.”, стипендия на Domus Hungarica Scientiarum et Artium.

20012003, 20052006 Институт по история, УАН, Унгария, 4 месеца по темата „Унгарската емиграция в българските земи, средата на ХІХ в.- средата на ХХ в.”, стипендия на Domus Hungarica Scientiarum et Artium.

1998–1999 Институт по история, УАН, Унгария, 5 месеца по темата „Историко-демографска характеристика на българите в Унгария, ХІХ-ХХ в.”,  стипендия на Domus Hungarica Scientiarum et Artium.

19961997 Europa Institut Budapest, 2 месеца по темата „Българската студентска емиграция в Унгария, 1918-1944”. 

1995 – Europa Institut Budapest, 1 месец по темата „България в дейността на унгарските културни институции, 1867-1945”. 

19931994 – Europa Institutе Budapest, Унгария, 6 месеца по темата „Българо-унгарски научни взаимоотношения, ХІХХХ в.”

Участие в международни научни проекти

Periferies of Empires and Nation-States in the 17th–20th- Century Central and Southeast Europe: Power, Institutions, Society, Adaptation. / Перифериите на империите и националните държави в Централна и Югоизточна Европа, XVII–XX в.: власт, институции, общество, адаптация. Съвместен проект на ИИстИБАН и ИИИЦХУАН, 20192021.

Connected Histories: Sources for Building History in Central and Southeast Europe, 17th21st Centuries / Свързани истории: извори за конструиране на историята в Централна и Югоизточна Европа, ХVІІХХІ век. Съвместен проект на ИИстИБАН и ИИИЦХУАН, 2016-2018.

Модерните нации и ролята на елитите за тяхното формиране и развитие / The Modern Nations and the Role of Elites in Their Formation and Development. 2016.

Външни миграции в България, ХІХХХІ в. : историко-демографски, социално-антропологически и етнокултурни аспекти / International Migration in Bulgaria, 19th – 21st Centuries : Historical-Demographic, Social-Anthropological and Ethno-Cultural Aspects. Проект на ИИстИБАН и ИИИЦХУАН, 20152018. 

Modernizing Projects in Central and Southeast Europe Theories, Social Realities, International Context / Модернизационни проекти в Централна и Югоизточна Европа  теории, социални реалности, международен контекст. Съвместен проект на ИИстИБАН и ИИСАН, 20152017.

Shared Pasts in Central and Southeast Europe: New Sources, New Approaches / Споделено минало в Централна и Югоизточна Европа: нови методи, нови подходи. Съвместен проект на ИИстИБАН и ИИИЦХУАН, 20132015.

Болгария и Россия: диалог в историко-культурном пространстве Юго-Восточной Европы ХVІІІХХІ вв. / България и Русия: диалог в историко-културното пространство на Югоизточна Европа, ХVІІІХХІ век. Съвместен проект на ИИстИБАН и ИСРАН, 20122014.

The Modernizing Processes in Central Europe and the Balkans (19th21st Centuries) / Модернизационни процеси в Централна Европа и на Балканите (ХІХХХІ век). Съвместен проект на ИИстИБАН и ИИСАН, 20122014.

Central and Southeast Europe in the 19th–21st Centuries: Regions, Borders, Societies, Identities / Централна и Югоизточна Европа през ХІХ–ХХІ век: региони, граници, общества, идентичности. Съвместен проект на ИИБАН и ИИУАН, 2010–2012.

Contact Regions between Bulgaria and Hungary along the Danube, 13th–19th Centuries / Контактни зони между България и Унгария по р. Дунав, ХІІІ–ХІХ век. Съвместен проект на ИИ–БАН и ИИ–УАН, 2004-2006. Продължение: Contact Regions between Bulgaria and Hungary along the Danube, 19th–21st Centuries / Контактни зони между България и Унгария по р. Дунав, ХІХХХІ век. 2007–2009.

Участие в други научни проекти

Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от МОН, 20192020.

Мерки за преодоляване на демографската криза в Република БЪлгария. Национален проект, 20162018.

Евразийски хоризонти. Проект на ИИстИБАН, 20122014.

A Comparative Historical Chronology of the Countries of the Soviet Zone, 19451990. Проект на ИИУАН, 20042006.

Генеалогия и краезнание – проблеми на методологичната интеграция. Проект на ИИ-БАН, 20052007.

Генеалогията в съвременния свят. Проект на ИИ- БАН, 20022004.

Информационните технологии в историята и нейните помощни науки. Проект на ИИ-БАН, 19992002.

50 години Институт по история при БАН. Проект на ИИ-БАН, 19971999.


Участие с доклади в научни конференции

2020 : Трудова емиграция от България през 30-те и в началото на 40-те години на ХХ в. – Втори научен семинар „Миграцията и културноисторическото наследство“ (Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“/МОН), София, 15 септември 2020 г.


2020 : Экономическая интеграция русской эмиграции на Балканах и в Центральной Европе во второй половине 1920-х гг. – параллели на примере Болгарии и Венгрии. – Международная научная онлайн конференция к 100-летию Исхода Российского Флота из Крыма: «100 лет прибытия российских беженцев на Балканы – Русский Исход (1920 – 2020)», Белград, 17 ноября 2020.


2019 : The Bulgarian Law on Promotion of Horticulture from Mid-1930s and Its Impact on External Migration– International Scientific Conference V. Current Issues in Law and Beyond on the Level of EU Members, Sofia, 8 November 2019.

2019 : Текущата демографска статистика като извор за изселването на българските турци (1931–1943 г.). – Научен семинар „Архиви и история: взаимодействия, перспективи”, София, 16–17 октомври 2019 г.

2019 : Ролята на миграцията за урбанизацията в България, 1912-1944 г. Демографски измерения. – Научен семинар „Миграцията и културноисторическото наследство“ (Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“/МОН), София, 25 септември 2019 г. 

2018 : Емиграционни политики и демографски промени в България през първата половина на ХХ в. – Национална научна конференция с международно участие „Демографски предизвикателства и политики“, 1415 ноември 2018 г.

2018 : Policies on Internal Migration of Population in the Bulgarian Legislation in 1920–1944.International Scientific Conference IV. Current Issues in Law and Beyond on the Level of EU Members, Sofia, 9 November 2018.

2018 : Российская эмиграция в Болгарии в 1920-е — середине 1930-х гг.: историко-демографическая характеристика– Международная научно-практическая конференция „Русские на Балканах. Вклад русской эмиграции в развитие Республики Македонии и Балканского полуострова в ХХ–ХХІ веках”, Скопие, 19 октомври 2018 г.

2018 : External Migration Policies and Demographic Effects in Bulgaria (1912–1920).  International scientific conference Sources for Analyzing History in Central and Southeast Europe in Modern and Contemporary Times”, Budapest,  9 October 2018.

2018 : Миграция и урбанизация в България през междувоенния период. – Национална научна конференция „Развитието на занаятите и индустрията в България през ХІХ–ХХІ век и приносът на Габрово”, Габрово, 26–27 април 2018 г.  

2017 : Bulgarian Migration Legislation, 1920–1944. – International Scientific Conference Current Issues in LAW and Beyond on the Level of EU Member States”, Sofia,  November 2017.

2017 : Българският ритъм в живота и творчеството на Бела Барток Национална научна конференция Унгаристични четения 2017, София, 18 октомври 2017.

2016 : Census and Identity among the Bulgarians in Hungary [Преброяване и идентичност сред българите в Унгария]. - Current Issues in LAW and Beyond on the Level of EU Member States, Sofia, 4 November 2016.

2016 : A bevándorlók munkaerőpiaci beilleszkedése a két világháború közötti Magyarországon [Икономическа интеграция на имигрантите в Унгария през междувоенния период] (в съавторство с Г. Деметер); A munkavallalási engedélyek mint a migráció forrásai az 1930-as évekbeli Baranya megyei bolgárkertész bevándorlók kapcsán [Разрешителните за работа като исторически извор за миграциите  във връзка с българската градинарска имиграция в окръг Бараня през 30-те години на ХХ в.]. VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus: "Kultúra és tudományköziség. Magyarságtudomány a 21. században" / Pécs, 2016, aug. 2227. 

2016 : Трудова интеграция на руската имиграция в България през 20-те години на ХХ в. – Международна научна конференция: Външни миграции в България, ХІХ–ХХІ век. Историко-демографски, социално-антропологически и етнокултурни аспекти. София, 1 юни 2016.   

2016 : За началото на българо-унгарските научни връзки в историческата наукаБългаро-унгарската историческа комисия между традицията и новаторството/Bulgarian-Hungarian Joint History Commission between Traditions and Innovations (в съавторство с В. Г. Стоянов). 10 години Българо-унгарска историческа комисия. Юбилейна международна конференция: Унгария и България – свързани истории в Централна и Югоизточна Европа, ХVІІХХІ век. София, 31 май, 2016. 

2015 : Bulgarian Archival Records on the 19th-Century Hungarian Migration to Bulgaria– International Scientific Conference: Old Topics – New approaches: Rediscovering the Sources, Sofia, 21 May 2015.

2015 : War and Migration: the Refugees in Bulgaria (1913-1923) in the Light of Statistics– Hungarian-Bulgarian Scientific Conference: Political and Military Relationships in the Balkans during World War One, Sofia, 29 September 2015.

2014 : Социално-икономически облик на българската общност в Унгария през ХХ век. – Международна научна конференция по повод 100-годишнината от основаването на Дружеството на българите в Унгария: Стопански миграции, институции и организационен живот на българите в диаспора, Будапеща, 7 ноември 2014.

2014 : Literacy and Illiteracy in the Multinational Region of Banat: The Case of Catholic Bulgarians and Their Neighbours in the Late 19th and early 20th Centuries International Scientific Conference: Contacts and Conflicts in Central and Southeast Europe: Hungarian and Bulgarian Approaches, Budapest, 1314 May 2014.

2013 : Проф. Геза Фехер в България. – Юбилейна конференция по повод 30-ата годишнина на специалност "Унгарска филология" на Факултета по класичеси и нови филологии в СУ "Св. Климент Охридски". София,  21 ноември, 2013 г.

2013 : Трудова активност, отраслова заетост и социална структура на руската емиграция в България през 20-те години на ХХ век. По данни от преброяванията на населението в България Българо-руска виртуална конференция: Российская и болгарская государственность: проблемы взаимодействия, XIXXXI вв. СофияМосква, 5 ноември, 2013 г.

2013 : Унгарският принос в модернизацията на България Национална конференция: Индустрия, технологии и иновации: историческият опит на българите и приносът на габровци. Габрово, 1011 септември, 2013 г.

2013 : Грамотността на банатските българи в края на XIX и в началото на XX в.  Национална конференция с международно участие: Национално-освободителните борби XVXIX в.: личност, народ, история, Чипровци, 78 септември, 2013 г.

2013 : Этнодемографические процессы в среде болгарского меньшинства в Венгрии во второй половине ХХ века Международная научная конференция: Национальные меньшинства стран Центральной и Юго-Восточной Европы: исторический опыт и современное положение”, Москва, 23 апреля, 2013 г. 

2013 : Руската емиграция в България според преброяванията на населението в България през 1920 и 1926 г. Демографски профил Българо-руска научна конференция: 135 години по-късно: България-Русия-Евразия”, София, 27 февруари – 1 март 2013 г.

2012 : The Budapest Bulgarian Community's Demographic Changes in the 20th Century according to the Hungarian Censuses International Scientific Conference: Regions, Borders, Societies and Identities in Central and Southeast Europe, Sofia 1617 May 2012.

2011 : Миграции на българско население между България и Унгария през ХІХ и в началото на ХХ в. – Българо-унгарска онлайн конференция: Границите в историята и обществата от Централна и Югоизточна Европа / Borders in the History and Societies of Central- and Southeast-Europe, София-Будапеща, 1115 ноември 2011 г.

2011 : Българското знаме през вековете V национална конференция по вексилогия. Будапеща, 12 ноември 2011 г.

2011 : Magyar integrációs stratégiák a bansági bolgárok történetében  [Стратегии на унгарската администрация за интегриране на банатските българи, 1778-1920]. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus / Kolozsvár, 2011. aug. 22-28. 

2009 : Minority Elite of the Bulgarians in Hungary in the Interwar Period. Hungarian-Bulgarian History Conference: Political, Social, Economic and Cultural Elites in the Central- and East-European States in 19th20th Centuries, Budapest, 14–15 May 2009.

2009 : Российская пресса первого десятилетия ХХІ века о Болгарии. Международная научная конференция "Россия Болгария: Векторы взаимопонимания. ХVІІІ-ХХІ вв.", Москва, 2730 април, 2009 г.  

2007 : Hungarian Emigration to Bulgaria at the Turn of the 19th C. as Reflected in the Bulgarian Population Censuses. Bulgarian-Hungarian Scholarly Forum, Conference Nations and Minorities in Central and South-East Europe. Identity Issues, 16-18 May 2007.

2007 : Миграционные движения между Болгарией и Венгрией в ХІХ-ом веке. Международная научная конференция „Миграция, эмиграция и иммиграция в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в ХІХ-ХХ вв. Проблемы национальной идентичности и адаптации”, Москва, 1314 ноември 2007 г.

2007 : Magyar gyógyszerész karrierek Bulgariában a XIX. sz. második felében. Международна научна конференция „Tradició és modernizáció a XVIII.XX. században", Debrecen, 2007 november 1516.

2006 : Magyarok a Közép-Balkánon a XIX. sz. második felében. Az identítás Szilágyi György élettörténete és személyes iratai fényében. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus / Debrecen, 2006. aug. 2226.

2005 : A történeti hungarisztika Bulgariában. – Bulgarian-Hungarian Scholarly Forum I “Bulgarian and Hungarian Historiography at the End of the 20th and in the Beginning of the 21st Century. (Achievements, Striking a Balance, Contact Research Fields)”, Sofia, 2729 October 2005 г.

2004 : Документи от масов произход с генеалогична информация. – Кръгла маса „Генеалогични измерения на личността в родознанието”, София, 15 декември 2004.

2004 : Българите в унгарския град. – Научна конференция, посветена на 90-годишнината от основаването на Дружеството на българите в Унгария „Българите в Унгария през погледа на родината”, Будапеща, 2223 октомври 2004.

2004 : Статистически извори за български родове в Унгария. – Българо-унгарска научна среща „Актуални проблеми на генеалогията”, София / УКИ, 21 май 2004.

2003 : Az állampolgárság etnokulturális aspektusai a modern bolgár törvényhozásban. – Kerekasztal „Állampolgárság és nemzeti identitás Európában”, Budapest / MTA, December 10. 2003.

2003 : Съвместни унгарско-български усилия в издирването на документи за пребиваването на княз Ференц Ракоци ІІ в Османската империя. – Българо-унгарска научна среща, София / УКИ, 21 ноември 2003.

2003 : Силаги – един български род с унгарски корени. – Национална конференция „Генеалогията в България: минало, настояще, бъдеще”, София, 19 ноември 2003.

2003 : Eurointegráció és etnokulturális kölcsönhatások. A bolgár eset kapcsán.   Nemzetközi szimpózium Remények és aggodalmak az Európai Unió kapújában”,  Budapest, 30 October  2003.

2002 : Генеалогията в Унгария. – Национална конференция „Методологични проблеми на генеалогията в България”, София, 14 ноември 2002.

2002 : Унгарският революционер – аптекарят Георги Силаги като емигрант в България. – Унгарско-българска научна среща „Кошутовата емиграция в България”, Шумен, 18 април 2002.

2002 : Информационни бази от данни за българите в Унгария 1881 – 2001 г. – Кръгла маса 2 „Информационните технологии в историята и нейните помощни науки”, София, 19 февруари 2002.

2001 : Ethnic Identity of the Bulgarians in Hungary at the Turn of the Millenium. – 7th International Congress of Ethnographic Nationality Research : The Minorities at the Turn of the Millenium. Changes, Possibilities, Challenges, Békéscsaba, 24 October 2001.

2001 : Personal Records as Sources of Ethnological Rеsearch. – 7th SIEF Conference „Times, Places, Passages. Ethnological Approaches in the Millenium”, Budapest, 23-28 April 2001.

2000 : Hungarian-Bulgarian Cultural Relations in the Interwar period. – International Conference on the occasion of the 10th Anniversary of the Europa Institute Budapest, Budapest 5-6 July 2000.

2000 : Демографски поглед към българите в Унгария. – Българо-унгарска научна конференция „Българи и унгарци – 1000 години заедно / Bolgárok és magyarok – 1000 éve együtt”, Будапеща, 89 октомври 2000.

1999 : Унгарски статистически извори за банатските българи, 1880-1910 г. Научна конференция : „Информационните технологии в историята и нейните помощни науки”, София, 1 ноември 1999.

1997 : Институционализиране на българо-унгарските културни връзки в края на ХІХ в. И през първата половина на ХХ в. – Конференция „Българите в Унгария”, Будапеща, 910 ноември 1997.

1996 : Унгарско-български взаимовлияния в хуманитарните науки през междувоенния период. – Международна научна конференция „Унгария в Централна Европа през изминалите 1100 години”, ВаршаваПознан, октомври, 1996.

1996 :  Eusebius Fermendzsin és a magyar történetirás. – IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus: „A magyar müvelődés és a kereszténység” / RomaNápoly, 1996914 szeptember. 

1993 : Печатът за участието на 34 Пехотен Троянски полк в боевете при Дойран. – Научна конференция, посветена на 125-годишнината от обявяването на на Троян за град „Троян и Троянско от Освобождението до 40-те години на ХХ в.”, Троян, 1993.

1989 : Паралели в традиционното млекопреработване на карпатските народи и българите. – VІ Международен конгрес по балканистика, София, 30 август - 5 септември 1989.

1988 : Документалното наследство на Евсевий Ферменджин. – Българо-унгарска конференция „300 години Чипровско въстание”, Будапеща, 1988. 


ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 

Лекции, семинари и спецкурсове

в бакалавърската програма на специалност „Унгарска филология”, СУ/ФКНФ


Унгарска цивилизация, лекции, осми сем. през 20012006 г.

История и култура на Унгария през ХІХХХ в., лекции и упражнения, пети–шести сем. през 2006–2016 г., трети сем. от 2017 г. (продължава).

Историческа география на Унгария, спецкурс, от 2004 г. (продължава).

Превод и обнародване на унгарскоезични документални извори, упражнения, шести сем., от 2004 г. (продължава)

Странознание, упражнения, първи–втори сем. през 2004–2016 г.

Подготвителен интензивен курс по унгарски език, първи сем., от 2010 г. (продължава)

Практически унгарски, упражнения, от 2009  г.(продължава)

Лекции и спецкурсове

в магистърската програма на специалност „Унгарска филология”, СУ/ФКНФ


Унгарска цивилизация, лекции, 1-2 сем., 20012003 г.

Унгарски фолклор, леции, 3 сем., от 2004–2016 г.

Унгарска традиционна материална култура, спецкурс, 4 сем., от 2001–2016 г


Спецкурс в бакалавърската програма на специалност „Архивистика и документалистика”, УниБИТ/ФБКН


Изворознание и помощни исторически дисциплини, трети сем., 2016 г. 


Научно ръководство на дипломанти 

 

A boszorkány a magyar és a bolgár néphiedelemben. Párhuzamok. Дипломна работа на Георги Гаврилов, за присъждане на образователната степен „магистър”, защитена през 2014 г. в СУ "Св. Климент Охридски".

Az 1980-as magyar kultúrpolitika helyzete, különös tekintettel „István, a király” című első magyar rockoperára, дипломна работа на Томоки Ватанабе (Япония),  за присъждане на образователната степен „магистър”, защитена през 2006 г. в СУ "Св. Климент Охридски".

Magyarország felkészültsége az Európai Unió tagságára az Európai Bizottság 2003. evi országjelentése értelmében, дипломна работа на Атанас Чаушев  за присъждане на образователната степен „магистър”, защитена през 2006 г. в СУ "Св. Климент Охридски".

 

A XIX. századi kelet-európai federációs eszmék a magyaroknál és a bolgároknál európai távlatból. Párhuzamok, дипломна работа на Красимира Щилянова за присъждане на образователната степен „магистър”, защитена през 2004 г. в СУ "Св. Климент Охридски".

 

Модератор на програма "Младежки форум по интердисциплинарни изследвания" 

 

Първи колоквиум, 2006: Унгаристика и междукултурен диалог

 

Втори колоквиум, 2007 : Традиции и новаторство в българската унгаристика  

 

Трети колоквиум, 2011: Език, култура, идентичност