Еузебиус Ферменджин / Eusebius Fermendzsin

Еузебиус Ферменджин
в унгарската историография


Пенка Пейковска / 2005


  • Публикувано в: П. Пейковска, Българо-унгарски научни взаимоотношения (ХІХ-средата на ХХ в.). С., 2005, с. 83-84.


През втората половина на ХІХ в. историците от францисканския орден усилено проучват миналото на южнославянския католицизъм. Сред тях най-видния изследовател на българския католицизъм е банатският българин Еусебиус Ферменджин[1] - член на Ордена на Св. Франциск. В научното си дело Ферменджин следва традициите на българската католическа книжовна школа, която през втората половина на ХІХ в. се развива в условията на унгарската книжовна среда. В Унгария той считан за един от най-значимите южнославянски учени на своето време, отличен познавач на павликяните в България и в Унгария и на южнославянската история[2].
           Документалното наследство на унгарския историк и политик Лайош Талоци, макар и твърде бегло разкрива творческите връзки на двамата историци. Талоци споменава името на Ферменджин за пръв път в дневника си през юли 1890 г., когато се срещат в Дубровник по време на историческите си проучвания в тамошните архиви[3]. Написаното от Талоци в критична рецензия за книгата на Ферменджин "Acta Bosnae... ecclesiastica" (Zagrabaiaie, 1892)[4]. дава основание да се предположи, че познанството им датира от времето, когато Талоци работи в Унгарския на ционален архив - 1878-1884 г. "Сигурно повечето от колегите в Националния архив си спомнят за онзи францискански монах с аскетична външност, който съвсем скромно изучаваше сбиркитени. По онова време можехме да видим двама унгарски българи да работят заедно - Михай Карадена[5], най-добре пишещият служител на Националния архив, и споменатият монах Еузебиус Ферменджин"[6], така пише Талоци. Ръкописите на Ферменджин свидетелстват, че през 70-те години на ХІХ в. той вече събира исторически сведения за българския католицизъм[7]; издирва извори за историята на българските францисканци и през 80-те години, когато е хроникьор на целия францискански орден. Отец Ферменджин подготвя 25-ия том на Вадинговите анали[8] и работи усилено в архивите и библиотеките на Унгария, Италия, Далмация, Босна. През 1887 г. в Загреб излиза "Acta Bulgariae... ecclesiastica"[9] - пълна сбирка на писмата и докладите на българските католически свещеници до Конгрегацията за разпространение на вярата в Рим. В рецензията си Талоци е много критичен към "Acta Bulg. eccl.": не одобрява начина, по който Ферменджин обнародва изворите, в частност това, че анотациите на документите са непълни, че в увода авторът не очертава целите и методиката на труда си, че "смесва църковните и светските дела". Въпреки това един от най-добрите специалисти по балканска история в Австро-Унгария признава голямата историческа стойност на труда на Ферменджин и му дава висока оценка: "Мното от тях [обнародваните документи] са истински бисери за историята на католицизма и въобще за историята на религията на Балканския полуостров през ХVІ-ХVІІІ в. ... Без тях не бихме разбрали обществото на Балканите и в Дунавския басейн от времето на османското владичество"[10], пише Талоци за изворите, включени в книгата.
           В средата на 90-те години на ХІХ в. по повод на изследванията си Лайош Талоци се допитва до Еузебиус Ферменджин за наличието на извори за унгарската история и за унгарско-босненските връзки в италианските архиви и във Ватикана[11]. По това време Ферменджин е вече провинциален дефинитор, отговарящ за хранцисканските манастири в целия свят и признат авторитет по история на южнославянския католицизъм...

_________________________

Бележки

[1] Еузебиус Ферменджин със светско име Мартин Луков Ферменджин (1845, Винга - 1897, Нашице, Хърв.); историк, член на Загребската академия на науките (1890). потомък на български преселници във винга. В Ордена постъпва на 17 години. Учи във Францисканския манастир в радна и във виенския университет. От 1868 г. до 1878 г. е монах във францисканските манастири във винга, Радна и Вуковар; учител във францисканското училище в Бая . Живее в Рим от 1883 г.   
[2] P. Peykovska, Fermendzsin Ozseb és a magyar történetírás. - In: A magyar müvelődés és a kereszténység. Budapest-Szeged, 1998, Vol. II., p. 907-911.
[3] OSZKK, Quart. Hung., Vol. I., 302.
[4] Ll-l [Thalloczy Lajos],  Fermendzsin Eusebius, Acta Bosnae. - Szazadok, 1893, pp. 609-622.
[5] Михай Карадена (1842-1888) - учител в училище в четвърти район на Будапеща (1877-1879). След това работи в Унгарския национален архив. Автора на: Magyarorszag hiteles helyeinek leveltaraiban orzott hercegi, grofi, baroi es nemesi okleveleinek jegyzeke. Bp., 1887.
[6] Ll-l [Thalloczy Lajos],  Fermendzsin E...., Szazadok, 1893, p. 609.
[7] П. Пейковска, Неизвестен ръковпис на Е. Ферменджин аз чипровското въстание и банатските българи. - Архивен преглед, 1989, № 3, с. 229-234. 
[8] E. Fermendzin, Annales Minorum. Vol. XXV. Quaracchi, 1886.
[9] Acta Bulgariae ecclesiastica ab a. 1565 usque ad 1799, collegit et digessit P. Fr. Eusebius Fermendzin ordinis S. Francisci. - Monumenta Spectanta historiam Slavorum meridionalium, 18, Zagrabiae, 1887.
[10] Ll-l [Thalloczy Lajos],  Fermendzsin E...., Szazadok, 1893, p. 609.
[11] OSZK, Levelestar, F IX/300, f. 1, 2, 3. Писма от Е. Ферменджин до Л. Талоци, 20.05.1894-14.10.1895.  


               Гробът на От. Е. Ферменджин и паметникът на заслужилите братя-францисканци в Нашице, Хърватия.Неизвестен ръкопис на Еузебиус Ферменджин за Чипровското въстание и банатските българи


Пенка Пейковска / 1989

  • Публикувано в: Архивен преглед, 1989, № 3, с. 229-234. 

Когато търсим да открием огнищата на нашия исторически живот през съдбоносната за националното ни съществуване епоха на османското владичество, не можем да не насочим погледа си към Чипровци. Неговото историческо битие далеч надхвърля границите на местната история. През втората половина на седемнадесетото столетие това селище в Западна България става център на най-голямото дотогава антиосманско въстаническо движение. Зверското потушаване на Чипровското въстание е причина да се изселят значителен брой българи католици, които впоследствие след множество скитания се заселват в Банат. Историците на българския етнос посочват банатските българи наред с бесарабските и малоазийските като една от най-устойчивите български етнически грлупи, трайно запазила своето народностно самосъзнание, език и култура. 
            Непубликувани произведения и документи на известни културни дейци от банатските българи през ХVІІІ-ХІХ в. дават ценен материал на изследователите, занимаващи се с въпросите на българската етническа и културна история през Възраждането. Един от тях е Еузебиус Ферменджин - потомък на български преселници във Винга, монах от ордена на Францисканците[1]. Поради изключителната му ерудираност генералът на ордена в Рима го провъзгласява за негов хроникьор и му възлага да напише 25-ия том от известния летопис на Лукач Вадинг. С цел да събере исторически материали за това издание Ферменджин пропътува Европа, Египет, Палестина и Предна Азия. В продължение на петнайсет години той упорито издрива документи в библиотеките на Италия, Унгария, Галиция, Босна, Албания, Далмация и Палестина. Особено старателно работи в архива на Ватикана, където намира материали за българските францисканци. 
           Интересът на Ферменджин към българската история, в частност към историята на банатските българи, не е случаен. Той е резултат от общия процес на национално самосъзнание на българите през Възраждането. Неговите сборници от документи са ценни от гледна точка на църковната, демографската и културната история. Проучването на творчеството му е особено важна задача днес, когато учените се стремят да намерят точното място на католицизма в българския културно-исторически процес. Още повече, че става дума за учен от сериозна величина, чието творчество е малко популярно у нас. Неговите трудове не са проучени изчерпателно и цялостно. Някои наши историци като проф. Иван Дуйчев и Карол Телбизов познават работите на Ферменджин (главно Acta Bul. eccl.[2]) и ги цитират. В края на ХІХ в. бележитият български филолог Любомир Милетич описва заселването на католиците българи в Банат и в трудовете си често цитира Ферменджин; дори представя Acta Bul. eccl. в отделни статии[3]. Творчеството на Ферменджин разглежда и Петър Коледаров в своя работа от 1938 г. Той подчертава ролята му в културния живот на банатските българи като единствения значителен учен през последните тридесет години на ХІХ в.[4] От тази гледна точка го споменава и Петър Чолов в книгата си "Чипровското въстание 1688-1988" (С., 1988). Време е подробно да се изследва и преосмисли творчеството на Ферменджин, да се намери истинското му място в българската историография.
           Особена стойност за на е ръкописното наследство на Ферменджин, съхранявано в Будапещенския и Дьондьошкия францискански архив. В края на 70-те години на ХХ в. нашият езиковед Цанко Младенов[5] издирва в унгарските архиви паметници от средновековието, които да обогатят историята на българския език. В резултат на извършената от него изследователска работа в Националното орхивохранилище за чуждестранни микрофилми към ЦДИА постъпва част от най-ценните ръкописи на Ферменджин. Според Ц. Младенов архивът на Ферменджин възлиза общо на седем тома. Това са преписи на латински, италиански и български текстове, които обхващат различни периоди от изследователската дейност на ученияи отразяват документи, намиращи се в Италия, Унгария, Румъния и другаде, чиито оригинали днес вече е трудно да бъдат издирени.  
           В настоящата работа ще се прем на неизвестен досега у нас ръкопис на Ферменджин от периода на дейността му във Вуковар, който заедно с другите неиздадени негови документи може да окаже неоценима помощ на нашата историография. Дтава дума за ръкописа със заглавие "ADVERSARIA. Tom I. hic adnotata sunt mulsa, qua ego, adhulc clericic. Theol. Studemanno 1868, tempore feriarum, collegi, descripsi vele (...)"[6], написан през 1872 г. в младежките му години. Вероятно Ферменджин е събирал материалите между 1868 и 1872 г. по времето, когато е служил в манастирите във Винга, Радна и Вуковар. В тома, съдържащ 217 ръкописни страници с извори на латински, босненски и унгарски език, има интересни сведения за Чипровското въстание и за последното преселение на католиците българи от Чипровско. Тези документи разкриват различни страни от духовния живот, материалната култура и бита на банатските българи. Тук накратко ще представим откъс (от 77 до 89 страница) от този ръкописна унгарски език, който обобщава историята на заселването на българите - католици в Банат и тяхната съдба през ХVІІІ в. въз основа на унгарски архивни документи. (От бележките към текста става ясно, че авторът е работил в архива на Чанадската епархия.) Не се спираме подробно на събитията, отразени в разглеждания откъс, тъй като те са представени от проф. Л. Милетич по сведения на Acta Bulg. eccl. в студияата му "Заселението на католшките българи в Седмиградско и Банат" (Сб. НУНК, 1897, кн. ХІV) и не се отличават съществено от тези в ръкописа. Цитираме само най-интересните и непознатите моменти от откъса[7]. Той може да бъде условно разделен на две части. Първата част коментира историята на преселението на чипровчани от края на ХVІІ и началото на ХVІІІ в. Схемата на съдържанието й е следната:
           а) Уводните изречения се отнася до по-ранните преселния (от ХІV в.) на българи в Унгария. Всъщност те са цитат от студията на видния унгарски писател и публицист Ласло Горове "A bansági bolgároknak hajdani es mostani allapotuk" ["Някогашното и сегашното положение на банатските българи"] , която е публикувана през 1837 г. в поредицата "Tudományos Gyüjtemény" ["Научна сбирка"].
           б) Следва кратко описание на Чипровското въстание, което доказва, че то е било тясно свързано с войната на Свещения съюз срещу Османската империя, избухнала през 1683 г. и завършила през 1699 г.
           "Не издържайки повече тежестта на турското иго, с надежди, че австрийските кралски войски ще ги подпомогнат те [българските католици] нападнали турците смело и решително, (...) от друга страна (...) героят, принци Евгений Савойски. - В първия момент българите, които се борели за свободата си, успели да извоюват много победи над турците, но после, тъй като отпаднала очакваната помощ, защото императорските войски били заети другаде, настъпил обрат във военните действия. Турците нападнали с ужасяващ гняв и преобладаващи сили вече оределите редици на българите и разбили отрядите им[8]".
            Всъщност според плановете на австрийското командване Чипровското въстание трябвало да улесни вастъплението на австрийските войски по дунавското направление и да доведе до откъсване на дунавските княжества. След овладяването на Северна България се предвиждало австрийските войски да проникнат в Маришката долина и да развият успеха в направление към Одрин. В хода на събитията обаче австрийското командване се отказало от този план и оставило българските въстаници на собствената им съдба[9].
           След потушаването на въстанието турските власти обявили жителите на бунтовните селища извън закона и много чипровчани потърсили убежище в далечни земи. По-нататък в откъса се споменава преселението им в Албания и Малка Влахия, поканата на император Леополд І от 1699 г. към албанските българи да се заселят в унгарските провинции и грамотата му от 1700 г. за предоставяне на привилагии и на място за заселване в Алвинц[10]. Ферменджин е обобщил тези събития по сведения на ръкопис, чиито автор се нарича Й. Х. Куммер.
           в) След това въз основа на най-старата бешеньовска кръщелна книга той описва преселването на чипровчани от Малка Влахия в Банат след Австрийско турската война от 1737 г. Тази война, от която българските бежанци очаквали избавление, завършила с неуспех за Австрия. За да се спасят от нахлулите през Дунава турци, чипровчани начело с епископ Никола Станиславов преминали в Трансилвания. "Според традицията - пише Ферменджин - турците се опитвали по всякакъв начин да осуетят това решение и преследвали и измъчвали преселниците"[11].
           Авторът споменава, че според твърденията на възрастни хора, "когато се изисквало предаването на пленниците, турците не изпълнявали молбата, докато съответният род не събере толкова килограма злато и сребро, колкототежал самият пленник. Но сигурно това са само празни приказки - израз на горчивото турско робство и на тяхното [на българските преселници] някогашно богатство"[12] - предполага Ферменджин.
           От начина, по който са предадени събитията, може да се направи извод, че историкът е познавал или бешеньовската епархиална история, или нейния източник.
           г) Следва описание на събития от ІХ в., които се отнасят до покръстването на българите. Тази ретроспекция е направена във връзка с "необоснованото" според Ферменджин твърдение, че "администрацията приела в страната скитащите се българи само при условие, че преминат в лоното на римокатолическата църква"[13]. Тук авторът не отбелязва откъде е черпил сведенията си.
           д) В края на първата част на откъса той описва последния етап от преселването на чипровчани - трайното им установяване във Винга, Бешеньов и Ловрин. Ферменджин подчертава някои характерни за банатските българи черти като силната им набожност и национално самосъзнание: "Тукашният народ и до днес с уважение пази древното си име и смята името 'павликяни' за тъждествено с българи"[14].
           Откъсът представлява интерес и от етнографска гледна точка. Той дава представа за поминъка и за бита на бешеньовските българи: "земеделието и животновъдството им били толкова производителни, че нерядко при тях идвали търговци и купувачи от цяла Виена"[15]. Освен това Ферменджин споменава, че по време на преселението си българите живеели в землянки и едва, когато опасностите преминали, те започнали да си строят къщи: стените изплитали от пръти, като отвън и отвътре ги измазвали с глина. "През август същата година [1738] най-после преминала опасността [чумата]; тогава българите излезли от землянките си и тъй като небето им изпратило смърт, за спасението си те се заели с построяването на параклис, жилище за свещеника и къщи, полагайки основите на 172 къщи  в днешния голям земеделски град Бешеньов"[16]. Цитираният откъс е интересен, защото дава един своеборазен отговор на въпроса за предназначението и изключителното дълголетие на землянката като жилищна форма на Балканите - показва връзката й с турските набези[17].
           Към тази първа част на ръкописа принадлежи и написаната в началото на основния текст под формата на бележка биография на никополския епископ Никола Станиславов през 1725 г., когато е бил ръкоположен за такъв от папата. Ферменджин е използвал протокол от Чанадския архив[15].
           Втората част на откъса коментира религиозните и културните дела на бешеньовските българи.
           а) Авторът подробно описва дейността на бешеньовските енорийски свещеници Блазиус Мили, Марк Милошевич, Павел Юраш, Йожеф Елшек, Никола Касил, Михай Янчо, Дьод Фаркаш, Имре Хадмаши, Андрей Блажовски и Павел Радович. Вероятно и в този случай Ферменджин е използвал бешеньовската епархиална история. Но от текста става ясно, че той не е черпил данните само от един извор. Ферменджин споменава и други два интересни, заслужаващи внимание документи. Единият от тях се отнася до известния енорийски свещеник Никола Касил. Той "издействал от римската пропаганда редовно да се обучава по един български младеж, който след това да проповядва на родния си език. Даже изпратил един в Рим - Карой Ганчов..." Във връзка с това Ферменджин споменава запазена бележка на Касил, в която "той настоятелно моли наследниците си да не забравят милостта на апостолския престол"[19]. Другият документ се свързва с името на Вуко де Бранко - каноник и вешенцки енорийски свещеник, който се струмял да издейства за Бешеньов привилегиите на земеделски град. "Съхраняващият се в архива на Чанадската епархия документ без дата, с който се изискват привилегии и който излиза от перото на Вуко, само потвърждава отново величието на този великодушен, енергичен и гениален мъж", пише Ферменджин[20].  
           б) В последните няколко страници на текста авторът описва построяването на бешеньовската църква (1801-1811), разноските по нея и богатата й подредба. 
           Представеният откъс от ръкописа на Ферменджин се състои от различни документи, споени от мнението или коментара на автора. Текстът съдържа някои неточности в датите и имената. Независимо от това откъсът е изграден логически благодарение на способността на Ферменджин да обобщава. Той представлява кратка история на Чипровското въстание и на преселнието на чипровчани в Банат; представя бита и културния живот на бантските българи от Бешеньов, религиозните дела на бешеньовските енорийски свещеници. И така дава възможност въпросът за Чипровското въстание  и за банатските българи да се осветли  не само от гледна точка на историята и културата, но и от гледна точка на българската етническа история; да се изтъкне ролята на въстанието като политически фактор в извършилите се през ХVІІ в. у нас етнически процеси. Този ръкопис на Ферменджин изисква подробно проучване и във връзка с Acta Bulg. eccl., защото вероятно при написването й авторът е използвал някои данни от Adversaria.
_________________________

Бележки

[1] Е. Ферменджин (1845, Винга - 1897, Нашице); светско име на Мартин Луков Ферменджин. Завършва богословски университет във Виена. Учител по теология в Бая. След 1882 г. общ съветник на францисканския орден в Рим. Написал: Acta Bulgariae ellesiastica (1887), Acta Bosnae, potissimum ecclesiastica (1893). През 1890 г. избран за член на Хърватската академия на науките. 
[2] Пълно събрание на писмата и докладите на българските католически свещеници до Конгрегацията за разпространение на вярата в Рим. съдържа 265 документа, от който две трети са от български произход.
[3] Л. Милетич, Из историята на българската католишка пропаганда през ХVІІ в. - Български преглед І, 1894, кн. 10-11; Новите известия на Н. Зентова за П. Парчевич и времето му. - Български преглед ІІІ, 1896, кн. 9-10. 
[4] П. Коледаров, Духовният живот на българите в Банатско. - Славянска беседа ІІ, 1938, кн. 4, с. 161-162.
[5] По това време български лектор в катедрата по славянска филология в Будапещенския университет. Той обобщава резултатите от издирванията си в статията "Български податки в унгарските архиви" (обнародвана в сборника "българо-унгарски културни взаимоотношения". С., 1980, с. 338-362).
[6] Budapesti Ferences Leveltar, Fermendzsin, Adversaria. Vukovarini. 1872. IV. 6; ЦДИА, КМФ 11, инв. № 596/2.
[7] В цитатите с многоточие и скоби са отберязани неясните по смисъл думи.
[8]"Ki nem alhatván már a török iga sulyát, annak reményében miszerint osztrák K. seregek által segiteni fognak, bátorelszántsággal megtámadták a törököt [...] másfelől a hős SSavoyeni Jenő herceg nyomot [...]. - És sikerült szabadulásukért küzdő bolgároknak a törökök ellen több előnyt kivivni; de majd ha a császári seregek másfelé lévén elfoglalva az ezektől várt segély elmaradt a hadi szerencse fordulatot vettt. A törökök irtoztató dühhel és túlnyomó erővel nyomultak a már megfogyatkozott bolgárok és tönkretették csapataikat." Fermendzsin, Adversaria, 1872, pp. 77-78.
[9] Б. Чолпанов, Военните действия по време на Чипровското въстание. - В: Чипровци 1688-1968. С., 1971, с. 53. 
[10] В политиката си спрямо преселниците австрийското правителство се ръководело от обстоятелството, че българският елемент със своето трудолюбие и предприемчив търговски дух може да помогне за икономическото издигане на окупиранат област.
[11] "A hagyomány állitása szerint a török minden módon igyekezett e határozatot meghiusitani, s a vándorokat üldőzőbe vett és sanyargatta." Fermendzsin, Adversaria, 1872, p. 80.
[12] "Öregek állitják, ha a foglyok kiadását kérvényezték nem teljesiti meg kérelmüket, mig az illető rokonsága annyi sulzukat akarja kifejezni." Fermendzsin, Adversaria, 1872, p. 80.
[13] Fermendzsin, Adversaria, 1871, p. 81.
[14] "Az itteni nép mai nap[ig] tisztelettel őrzi az ősi nevét s a 'paulichant' a bolgárral azonosnak tartja." Fermendzsin, Adversaria, 1872, p. 82.
[15] "...földmüvelése és állattenyésztési gyümölcseit oly kiváló mértékben termesztő miszerint nem gyéren egész Bécsből jöttek le hozzájük kereskedők és vevőik." Fermendzsin, Adversaria, 1872, pp. 84.
[16] "Azon évi augusztusban megszünt a veszély; ekkor jöttek ki földalatti oluikból a bolgárok megmentésükért halál adván az ég hatalmas vihárok, kapolna, paplak és lakóházak épitéséhez fogtak, 172 házzal vetvén meg alapját a mai ó-bessenyői terjedelmes mezővárosnak." Fermendzsin, Adversaria, 1872, p. 82.
[17] В този аспект се изказва и унгарският етнограф И. Дьорфи, който отбелязва, че по време на татарските набези в Унгария строителството на къщи отстъпва място на землянките.
[18] Protocoll Defunkt. Cattedral., Ecol. Csand. pag. 1; Fermendzsin, Adversaria, 1871, p. 77.
[19] Fermendzsin, Adversaria, 1871, p. 85.
[20] Fermendzsin, Adversaria, 1871, p. 84-95.
* * *

Fermendzsin Özséb és a magyar történetírás

Írta Pejkovszka Penka / 1996

  • Megjelent: A magyar müvelődés és a kereszténység. Budapest-Szeged, 1998, Vol. II., pp. 907-911.   PDF 


A XIX. század utolsó harmadában a ferences rendi szerzetes Fermendzsin Özséb a bánáti katolikus bolgárok kulturális mozgalmának legkiemelkedőbb képviselője. Unyi Bernárdin magyar történész a magyarországi „délszláv tudósok egyik legnagyobb alakjának" tartja. „Fémjelzett neve van főleg a Bulgáriába és Magyarországba letelepedett katolikus bolgárokra-pavlikánokra vonatkozólag és a délszláv kérdések taglalásában" - így értékeli tudományos életművét Unyi a sokác, bunyevác és bosnyák ferencesek történetéről szóló könyvében[1].
Fermendzsin Özséb, világi néven Lukov Martin Vingán letelepült bolgár paulichianok leszármazottja volt[2]. 1845-ben született Vingán, az ottani két osztályos latin iskolában tanult, ahol a vingai kolostor ferences rendi szerzetesei tanították. Tizenhét éves korában lépett a rendbe, összesen hét évig tanult, amíg letette a fogadalmat. Tanulmányait a radnai kolostorban, majd Baján folytatta. Mint ferences rendi szerzetes végezte el a bécsi egyetemet. 1868-tól 1878-ig szerzetes volt a vingai, radnai és vukovári kolostorokban, ezután pedig teológiatanár Baján. Ott műveltsége miatt társai a Fe-renc-rend általános tanácsosává választották, ezért öt évet töltött Rómában. Fermendzsint, miután hazajött, újraválasztották és ezután véglegesen Rómában maradt. A rend generálisa kinevezte az egész rend évkönyvírójává és megbízta a híres „Waddingi Annales" 25. kötetének megírásával[3]. 1890-ben a zágrábi akadémia rendes tagja lett. Nasicban halt meg 1897-ben.
Röviden ennyit tudunk e kiváló történész életpályájáról.[4] Fermendzsin Özséb munkássága nem népszerű, bár egyes bolgár és magyar tudósok (Mile-tics Ljubomir[5] Thallóczy Lajos[6]) ismerik kiadott műveit. Dolgozatom bemutatja Fermendzsin munkásságát fennmaradt kiadatlan kézirataival együtt, ismeretlen személyes iratok alapján feltárja kapcsolatait korabeli magyar történészekkel, és kiemeli a magyar történetíráshoz való viszonyát.
Fermendzsin Özséb történeti munkái elválaszthatatlanok a XIX. századi magyar pozitivista történetírástól és a „pozitív” tények megállapítására törekvő speciális kutatástól. Életműve szorosan kapcsolódik a bécsi magyar történetírói csoporthoz, amelynek szervezője és összekötő ereje Thallóczy Lajos volt. Ausztria-Magyarország Balkán félsziget felé irányuló gazdasági és politikai törekvéseinek megfelelően Thallóczy Lajos életprogramjának tengelyévé tette Magyarországnak a Balkánnal, illetve a környező szláv népekkel való kapcsolatainak tanulmányozását, történeti forrásai feltárását. Az útnak induló részletkutatás jellemző termékei a speciális forráskiadványok.
Fermendzsint leginkább a magyar korona délszláv alattvalói és a köztük működő ferencesek története érdekelte, mivel a balkáni délszláv ferences barátok a nyugati politikának öntudatos, vagy Olaszországból vagy Bécsből igazgatott tényezői voltak. így utazott Fermendzsin Özséb Európában, Egyiptomban, Palesztinában és Élő-Ázsiában. Tizenöt éven át kutatott Olaszország, Magyarország, Galícia, Bosznia, Albánia, Dalmácia és Palesztina könyvtáraiban és levéltáraiban, hogy összegyűjtse a történelmi adatokat, szerette a munkáját és keményen dolgozott. 1883 márciusában a következőt írta Rómából barátjának, Koszilkov Lipót vingai bolgártanárnak és irodalmárnak: „Mondja meg [anyámnak], hogy... ne aggódjon értem... Hadd tudja, hogy amikor nem írok, akkor jól vagyok, egészséges vagyok és sok munkám van. ...Bánkódom otthonomért és családomért”[7].
Fermendzsin Özséb fő művei - Acta Bulgáriáé ecclesiastica (Zágráb, 1887) és Acta Bosnae... ecclesiastica (Zágráb, 1892) - egyház-, népiség- és művelődéstörténeti szempontból különösen értékes forráskiadványok. Az Acta Bulgáriáé ecclesiastica[8] Bulgária 1565 és 1799 közötti egyháztörténetére vonatkozik, és a bolgár katolikus szerzetesek a római Congregatio de Propaganda Fide-hez írt leveleinek és jelentéseinek (összesen 265 irat) teljes gyűjteménye. „Számos darab valóságos gyöngy a katolicizmus és általában a Balkán félsziget XVI-XVIII. századi vallási történetéhez. Annál becsesebbek ezek az adatok, mert a török hódoltság balkáni és Duna vidéki társadalmi képét ezek nélkül meg nem érthetjük" - így értékelte Fermendzsin könyvét Thallóczy Lajos[9].
Az Acta Bosnae... ecclesiastica[10] című forráskiadványa Bosznia 925 és 1752 közötti történetére vonatkozó iratokat tartalmaz. Annak ellenére, hogy a Századoknak 1893-ban írt könyvismertetésében[11] Thallóczy Lajos erősen kritizálta Fermendzsin forrásközlési módszerét (nevezetesen azt, hogy a regeszták nem teljesek, hogy a szerző előszavában nem mondta meg, mit és miért csinált, és összekevert egyházi és világi dolgokat), mégis, korának egyik legjobb magyar Balkán-szakértője felismerte az oklevéltár történeti értékét, azt, hogy a XVT-XVIII. századi adatok új anyagot tartalmaznak Bosznia és a szomszéd ferencesek történetéhez.
Fermendzsin Özséb 1894. május 20-án Thallóczynak írt levele[12] és Smiciklas T. horvát professzor szavai[13] tanúskodnak arról, hogy a zágrábi akadémia elfogadta kiadásra egy másik gyűjteményét is Acta Croatae ecclesiastica címmel, amely azonban nem látott napvilágot.
Fermendzsin több kisebb tanulmánya a zágrábi akadémia „Starine" című kiadványában jelent meg[14].
Ezeken kívül a budapesti Ferences- és a gyöngyösi Bajza József könyvtárban található Fermendzsin Özséb kiadatlan kéziratok hat kötetre rúgnak[15]. Tulajdonképpen ezek a kéziratok a tudós kutatómunkájának különböző korszakaiból származó, nagy mennyiségű latin, olasz, bosnyák és bolgár levéltári anyag másolatát tartalmazzák. Fermendzsin budapesti archívumában a következő kéziratos művei vannak: a Monumenta Bulgáriáé potissimum Fran-ciscana (XXII-3/16), amely bolgár anyagból áll, az Adversaria. Tom. I, amely Vukováron készült 1872-ben, az Adversaria... quod suum in privatum usum adnotabat és a Collectorea, amelyek az 1882. évre vonatkoznak (az utóbbi mű elkészítési helye Baja). A Gyöngyösön található két kötetből különösen érdekes az Index rerum que missiones franciscanes in partibus Balcanicis spectant..., amely a római könyvtárakban és levéltárakban 1883-ban összegyűjtött iratmásolatokat tartalmazza (MS. 40). A másik pedig „A bosnyák és a magyar ferences rendtartomány történetére vonatkozó anyaggyűjtés. 1884-1888” címet viseli. Ezek a kéziratos kötetek azért nagyon értékesek, mert bennük sokszor olyan okmányok másolatairól van szó, amelyek eredetijeit nem könnyű fellelni vagy már el is pusztultak.
Több éves levéltári búvárkodásának eredményeként Fermendzsin Özséb a délszlávok magyarokkal való viszonya történeti forrásainak egyik legjobb ismerőjévé vált, különös tekintettel a vatikáni levéltárakra. Szakmai tanácsért felkereste maga Thallóczy Lajos is, akinek életcélja a középkori magyar királyság délszláv népekkel való szoros kapcsolatának a felderítése volt, és aki történeti anyagért szintén végigbarangolta az európai levéltárakat. Naplójában Thallóczy megemlíti, hogy 1890 júliusában találkozott Fermendzsinnel Dubrovnikban ottani kutatásai idején[16], de nem részletezi, miről beszélgettek. Episztoláris hagyatékában található Fermendzsin két hozzá intézett levele: az egyik, ahogy már megemlítettünk, 1894 májusából való, a másik pedig 1895 októberéből[17]. Ezek a levelek tanúskodnak arról, hogy Fermendzsin tájékoztatta Thallóczyt a „bosnyák viszonyokról szóló okmányokról”, a paduai szemináriumi könyvtárban meglévő Farlati-gyűjtemény magyar történeti vonatkozású tartalmáról, és a Propaganda levéltárában őrződő kódexek hungarikumairól.
Fermendzsinhez fordult szakmai kéréssel a Thallóczy bécsi történész baráti köréből való Hodinka Antal is, aki orosz és délszláv források magyar vonatkozásaival foglalkozott. Amikor 1895-ben Hodinka Antal a magyarországi oroszokról szándékozott levéltári anyagot gyűjteni, Fermendzsin felhívta Thallóczy figyelmét, hogy jó lenne, ha barátja ezzel kapcsolatban meglátogatná az egri és az esztergomi érseki levéltárakat[18]. A bolgár származású történész személyesen is válaszolt Hodinkának, s levelében felvilágosította őt a Propaganda levéltárában „Ungaria" név alatt meglévő kódexekről[19].
Egyelőre ennyit találtunk Fermendzsinről a magyarországi levéltárakban. Teljes irathagyatékának felderítése és tanulmányozása azonban még előttünk áll. Életművének korszerű értelmezése hozzájárulna, hogy meghatározható legyen a bolgár katolicizmus helye a kultúrtörténeti folyamatban.
_______________________

[1] P. Unyi Bernárdin OFM: Sokácok-bunyevácok és a bosnyák ferencesek története. Bp., 1943, 193.
[2] Családja 1726 és 1731 között kitelepült Nikápolyból az akkoriban Ausztriához tartozó Oláhországba, innen 1783-ban átment a Bánságba és megtelepedett Ó-Besenyőn, majd véglegesen Vingán, 1741-ben.
[3] Megjelent Annales minorum címmel (XXV. Quaracchi, 1886).
[4] Mилетич, Л., От. Еусебий Ферменджин. – Български преглед, 1897, № 4, c. 148-150; Magyar életrajzi lexikon. I. köt. Bp., 1981, 504.
[5] Милетич, Л., Из историята на българската католишака пропаганда през ХVІІ в. – Български преглед, 1894, № 10-11.
[6] Fermendzsin, Acta Bosnae... ecclesiastica, Zagrabiae, 1892. (Ismertetés) - Századok, 1893, 609-622.
[7] Български исторически архив (БИА), Ф. 579, a.e. 3, л. 36.
[8] Teljes címe: Acta Bulgáriáé ecclesiastica ab a. 1565 usque ad 1799, collegit et digessit P. Fr. Eusebius Fermendzin ordinis S. Francisci. - Monumenta spectantia históriám Slavorum meridionalium, 18. Zagrabiae, 1887.
[9] Thallóczy: i. m. Századok, 1893. 610.
[10] Teljes címe: Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documento-rum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752. - Monumenta apectantia históriám Slavorum meridionalium, 23. Zagrabiae, 1892.
[11] Századok, 1893. 609-622.
[12] Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), Kézirattár, F XI/300. f. 1.
[13] Vienac, 1897, N 27.
[14] Prinos za zivotopis Gjorgja Krizanica, svecenika i kanonika Zagrebacke biskupije (Starine, XVIII); O. Rafael Levakovic i vlasi u Hrvatskoj (Strine, XX); Chronica observantis Bosnae Argentínáé ordinis s. Francisci Seraphici (Starine, XXII); Listovi o izdanju glagolskih crkvenih knjiga i o drugih knjizevnih poslovih u Hrvatskoj od g. 1620-1648 (Starine, XXIV); Isprave g. 1579. 169 ticuce se Crne Gore i stare Srbije (Starine, XXV).
[15] Lásd még: Mladenov C: Bolgár adalékok a magyar levéltárakban. - In: Tanulmányok a bolgár-magyar kapcsolatok köréből. Szerk.: Dobrev Cs.-Juhász P.-Mijatev P. Bp., 1981. 258-261.
[16] OSZKK, Quart. Hung. 2459, 1. köt., 302.
[17] OSZKK., F XI/300, f. 3.
[18] Uo.
[19] MTAK, Ms. 4816/34.