Унгарците в България / Magyarok BulgáriábanСилаги. Щрихи из живота и бита на едно унгарско-българско семейство от втората половина на ХІХ в.


Пенка Пейковска / 2004


  • Публикувано в:  Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából. 5. Ed. Eperjessy E. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, 2004, pp. 54-76.


През последните десетилетия на ХІХ в. много унгарци търсят препитание или професионална изява в българските земи на Османската империя. Те са привлечени от възможностите за работа, възникнали вследствие на търговското оживление и изграждането на желедопътната мрежа в региона; поощрени са от новите тенденции във външната политика на Австро-Унгария към овладяване на местния пазар и към културно влияние. Модернизацията на този изостанал европейски район засяга осезателно по-големите градове. Затова и именно натам се насочват унгарски инженери, лекари, аптекари, хотелиери, музиканти, занаятчии, артисти. Един от тях е забележителният аптекар-революционер Дьорд Силади/Георги Силаги, който е съратник на Лайош Кошут, Джузепе Гарибалди и Зигмунт Милковски и е един от основателите на аптечното дело в България. Сключвайки брак с българка, той създава българския клон на рода Силаги - род, чиито представители са сред основоположниците на българското театрално и цирково изкуство.
           В настоящата публикация проследяваме съвместното съжителство на унгарската и българската градска култура "на българска почва" през призмата на живота и бита на семейство Силаги. Реконструкцията на събитията е направена въз основа на документалното наследство на родоначалниика Георги Силаги. Анализирани са документи както от личен произход, така и от официален произход: писма, удостоверения, паспорти, кръщелни свидетелства, клетвени декларации, молби, снимки.

РОДОНАЧАЛНИКЪТ  

"Долуподписаният, роден в Бая, комитат Бач, 44-годишен, католик от западния обред, дипломиран аптекар, съм служил като офицер при много правителства...[1] Пребродих цяла Европа и преследван от съдбата избягах д видите територии на Америка... Така обиколих света и придобих голям опит... [2]"

Основоположникът на българския клон на рода Силаги - Георги е от гр. Бая[3], където той израства през 30-те и 40-те години на ХІХ в. Липсват документални свидетелства за родителите му. въз основа на спомени на негови съграждани се смята, че Георги Силаги произхожда от семейството на дребен занаятчия[4]. Доходите на семейството му не ще да са били кой знае колко големи, тъй като през 1867 г. изпаднал в беда, болен и безпаричен, Георги пише на майка си от Истанбул: "...Ако имаш достатъчно пари, прати ми повечко, да имам така за всичко..."[5] 
           Георги Силаги е типичен представител на младежка от средите на унгарската дребна буржоазия в средата на ХVХ в. Той иска да учи нещо с практическа насоченост, което да му осигури независимост и скромно преживяване, а и да има престиж. такива възможности предоставя аптекарската професия, която набира сили в продължение на половин столетие вследствие на нарастващите нужди на здравното дело[6]. Записва фармация в Медицинския факултет на Будапещенския университет, където се дипломира след двегодишно обучение и успешно положени изпити по "фармакогнозия", химия и законознание[7]. Запазен препис на дипломата му свидетелства, че Георги Силаги завършва фармация през 1858 г.[8] Магистърската си степен придобива със задоволителен успех - буден, неспокоен и енергичен, повече го вълнуват съдбата на Родината и борбите на Кошутовата емиграция за независимост на Унгария. Такива са много млади унгарци от неговото поколение, израстнали с идеите на революцията от 1848-49 г. и преживели нейния разгром. Затова той не поема по спокойния път на аптекарската професия. Ивестно време служи "в Австрия и Сърбия", "арестуван е от австрийските власти"[9], след което е на бойното поле като професионален революционер.
           Трудно е да се възстановят в детайли житейските събития от времето преди Георги Силаги да се засели в българските земи на Османската империя (т.е. през революционния период от биографията му), защото документалните свидетелства са малко на брой и са оскъдни откъм информация. Освен горецитираните два автобиографични откъса от негови писма, щрихиращи жизнения му път от 1860 до 1866 г. отделни данни получаваме от различни удостоверения и клетвени декларации.През 1863-64 г. Георги Силаги участва в Полското въстание. после той заминава за Америка, за да подкрепи Севера във войната за независимост - факт, отбелязан в спомените на Линколн[10]. През 1866 г. по време на Австро-пруско-италианската война се сражава в Италия - в редиците на Унгарската легия[11].

ЗАСЕЛВАНЕ, БРАК

"...След редица перипетии в началото на 1867 г. постъпих в турската армия, където служих като полкови аптекар с чин майор. Но след като по разни причини безредието ми омръзна, на 24 август 1869 г. подадох оставка..."[12]

В началото на 1867 г. Георги Силаги пребивава в Гърция, където се разболява тежко[13]. През пролетта на 1868 г. се прехвърля в Турция - в Истанбул; здравословното му състояние се подобрява, но е без средства. От там той пише на майка си, че страда "от ужасната болест липса на пари в джобовете"[14]. Затова постъпва в турската армия; назначен е за полкови аптекар в Първи драгунски полк на Втора имперска армия и е изпратен да служи в Оряхово, после - във Видин[15]. Видин от края на 60-те години на ХІХ в. е 33-хиляден град - пъстра етническа и религиозна смесица от турци, българи, евреи, арменци и власи, католиците са двайсетина; през погледа на унгареца Видин е "грозен, навъсен и изоставен, но е център на голяма търговия"[16]. Във видинския турски гарнизон служат също лекари и аптекари - италианци, чехи и други унгарци. Както се вижда от писамата му "безредието", за което споменава като причина да напусне турската армия, всъщност са интригите между колегите му. Да открие аптека го посътветва италианецът Лудовико Миланези. През 60-те години на ХІХ в. спицериите, както тогава наричат аптеките, са едно от градските нововъведения в Османската империя и осигуряват добро препитание на собствениците си. Така че Миланези предлага на Георги Силаги да се споразумеят и да си подадат ръка в това начинание[17]. 
           Заселването на Георги Силаги в българските земи на Османската империя е придружено от сключването на брак с българка. Подробностите, които изворите разкриват около неговото задомяване, носят белезите на либерализирането на градските нрави. Това либерализиране намира израз най-вече в свободата при избора на брачния партньор. В споменатото писмо до майка си той споделя своето намерение да се завърне в родината си и да се ожени като пише: "Ако Ирини Матяшовски все още не се е омъжила, покажете й портрета ми"[18]. В Истамбул Георги се снима при един пътуващ фотограф и й изпраща два фотопортрета. Отговорът от дома надали е бил окуражителен, тъй като той променя плановете си за завръщане в Унгария и и се установява първоначално в Шумен за няколко години, а после в Русе, където остава до края на живота си.
           Кореспонденцията на Г. Силаги дава следната информация за неговото семейно положение: по време на престоя си във Видин в гражданския регистър е записан негов брак с българката Елена Якимова[19]. След като се установява в Шумен се ражда първото му дете - Атила (1871), чиято майка е българката Павлина[20]. През 1872 г. той изисква извлечение от видинския брачен регистър[21]. На следващата година Павлина ражда второто им дете - Борис (1873)[22]. През 1874 г. Силаги се обръща към католическия свещеник във Варна с молба да бъде освободен от съпружеска вярност и тогава се оказва, че бракът му с Елена Якимова не е регистриран от католическата църква[23]. Впоследствие научаваме, че бракът на Георги с Павлина, както и децата му, които са кръстени от православен свещеник "поради липса на католически", са благословени от русенския католически свещеник Луиджи ди Пиаченца през септември 1880 г.[24] За това събитие е уведомен варненския католически свещеник Йозеф а Сан Ромуло. Препис от католическия църковен регистър на латински и немски език, заверен в австро-унгарското консулство във Варна Георги Силаги получава чак през 1883 г.[25]
           В средата на ХІХ в. в българските земи на Османската империя християнският брак е регламентиран от обичайното право и отизточноправославния християнски правилник: счита се за законен, когато е сключен пред свещеник и е записан в църковния регистър[26]. Нарушенията на така определения статут са редки; а в кръщелните свидетелства на Атила и Борис е записано, че те са родени от законен брак. Вероятно при записването на брака във видинския граждански регистър или при изготвянето на преписа от него просто е допусната грешка. Всъщност документалните свидетелства за съпругата на Георги Силаги - Павлина са нищожни. Знае се, че тя е родом от Русе, а от единственото запазено писмо на Георги до нея, се вижда, че тя владее добре унгарски език; не е сигурна и принадлежността й към източноправославната вяра. От една страна, в кръщелните свидетелства на децата им е отбелязано, че и двамата родители са източноправославни, което не отговаря на истината поне по отношение на Георги Силаги. това, че издаваната от тогавашната администрация официални документи не съдържат точна информация, се потвърждава многократно от цялото документално наследство на Георги Силаги. От друга страна, по онова време браковете с друговерци са рядкост. През 60-те и 70-те години на ХІХ в. в българските земи, особено в крайдунавските градове търсят препитание и българи-католици от областта Банат. Георги Силаги поддържа връзки с банатчаните[27]. Със сигурност може да се твърди обаче, че в средата на ХІХ в. католиците от западния обред в българските земи имат проблеми с практикуването на вярата си. по времето, когато Георги Силаги сключва брака си епископско средище на западните католици в крайдунавския регион е Русе. тогава там действа параклис, чиито свещеник е подчинен на букурещката католическа епископияи е обслужван само на големи празници. Католически свещеник е назначен чак през ноември 1870 г., когато е устроена русенската енория[29]. Което ще рече, че Георги Силаги не е могъл да се възползва от услугите на новия свещеник в Русе, тъй като се оженва преди преустройството. Другите две католически енории - във варна и Бургас са подчинени на капуцинската мисия[30]. Всъщност Георги Силаги получава официалните документи по озаконяването на брака си чак през 1883 г., когато е осъществена структурната реформа на католическата църква в България. Именно тогава Рим отделя Варна от капуцинсата мисия и я зачислява към Никополската епархия[30]. В случая сме свидетели на една тринайсетгодишна процедура по озаконяване на брак от католическата църква. Няма нищо чудно в това, че Георги Силаги има някакви колебания относно вярата си, защото през 1873 г. варненският католически свещеник го съветва "да не скъсва със Светата църква" заради децата си[31].           

АПТЕКАТА

"...И с малкото спестени пари открих аптека в Шумен, която по-късно, през 1974 г. преместих в Русчук, където съществува и до днес..."[33]


Спицериите са неразделна част от облика на българския възрожденски град от 60-те и 70-те години на ХІХ в., един от неговите белези за модерност и цивилизованостц[34]. Отварят ги образовани хора, получили медицинско образование в Истамбулското висше медицинско училище - Топхането или в чужбина. Предприемчивият унгарски аптекар Георги Силаги също прави опит да се впише в живота на европеизиращия се български град. В избора на селище, където да отвори аптеката си той първоначално се насочва към Русе. И не случайно: след обявяването му през 1864 г. за седалище на Дунавския вилает градът се разраства (до 36 000 души) и благоустройва, превръща се в оживен търговски център и става привлекалене за чужденците, които имат привигелировано положение в икономическите си дейности[35]. По сведения на унгарския пътешественик Феликс Каниц в русе живее най-голямата австро-унгарска колония - около 300 души. Освен унгарци, там има също англичани, французи, немци, италианци, гърци, сърби и власи[36]. По това време в Русе съществуват две модерни аптеки. Едната е на неговия колега, приятел и сънародник Янош Мохош, открита през 1862 г. По съвет на Мохош Георги Силаги открива аптеката си в Шумен. Тогава конкуренцията в Шумен е по-малка - има само една аптека, организирана и работеща по европейски образец. Тя е собственост на двамата знатни шуменци Начко Дюкменджиев и Жечко Попжечев. Преди Освобождението няма ограничения за местата на новите аптеки и Георги Силаги открива своята аптека точно срещу тяхната.
           Запазените документи за откриването на русенската му аптека разкриват следната процедура за придобиване на правото да притежаваш частна аптека в Османската империя:  най-напред от Топхането се изисква разрешително за свободна практика, което се издава въз основа на вече придобита диплома; след това то се потвърждава от местните власти, които посочват мястото, където да бъде отворена аптеката. Разрешителното на Георги Силаги е издадено на 22 юни 1874 г. от директора на Топхането д-р Марко паша. Текстът му гласи, че Силаги има право на аптекарска практика из цялата територия на Османската империя с изключение на Истанбул. Разлешителното е потвърдено от русенското общинско управлениена 13 юли 1874 г. и му позволява да изпълнява длъжността аптекар на "пиацата в дюкян под № 10" [39]. Георги Силаги наема дюкна за срок от шест години[40]. Аптеката започва да работи през месец август. Ето как описва нейното вътрешно разположение самият Георги Силаги: "... За нуждите на аптеката наех един дюкян от русенския гражданин Иван Чорапчиев[41]. Дюкянът има две врати: едната във фасадната му част с изглед към пазара, докато другата врата е отзад и се отваря от лабораторията към двора на една гостилница, която също е собственост на Чорапчиев; в този двор държах изпразнените от лекарствата кутии, а тези кутии складирах под улука пред моята врата..."[42]
           Аптеката се утвърждава, преминавайки през редица перипетии и трудности, породени от обективни и главно от субективни причини. Обективни причини са политическата нестабилност в региона, руско-турската война от 1877-78 г., а в професионално отношение - непрекъснатите промени, свързани с изграждането на българското аптечно дело, регулирането на аптекарската професия, създаването на съответните институции. Към субективните фактори спадат местната конкуренция на българските аптекари и на аптекарите-чужденци, които възползвайки се от нестабилната ситуация, прилагат неособено достойни средства за припечелване. Перипетиите започват с "юмручен" конфликт, станал месец и половина, след като аптеката отваря врати, и предизвикан от гореспоменатите празни кутии, които пречели на наемателя на гостилницата. После преодолява успешно конкуренцията на съществуващите в Русе други две аптеки, които собственикът й Силаги "побеждава със знанията си"[43]. В смутните години на Руско-турската война аптеката е затваряна няколко пъти. Веднъж - за известно време през втората половина на 1877 г., по време на бомбандировките, когато Георги Силаги напуска града заедно със семейството си и с останалите членове на русенската австро-унгарска колония и се отправя към Истанбул. Към края на войната, когато през януари 1878 г. той се завръща у дома, за да разузнае какво е положението и дали вече е безопасно за семейството, Силаги установява, че инвентарът на аптеката е изпочупен вследствие на "разтърсванията". "...Отворих аптеката, макар щетитие да са доста големи ... ще живеем от нея, доколкото можем..."[44], пише той на съпругата си Павлина. След сключването на примирието е създадена Руско-турска военна здравна комисия, която има за задача да ревизира аптеките и да посочи кои от тях отговарят на съвременните тогава условия. По мнението на тази комисия аптеката на Георги Силаги е "единствената в Русе, отговаряща на всички изисквания"[45]. Тъй като вследствие на създалата се благоприятна конюнктура, той започва да припечелва добре, местната конкуренция се организира против него и аптеката му пак е затворена, но Г. Силаги успява да си издейства ново разрешително от руските власти. През временното руско управление, когато се създават основите на новата българска държава и на нейните модерни институции, е регулирано и функционирането на аптечното дело. Изработен е аптечен устав, според който се въвежда концесионна аптечна система, основана на частна собственост върху лекарствените средства. Според изискванията на новите правила не може да се открие аптека без предварителното разрешение на Медицинския съвет[46]. Затова Георги Силаги добива такова разрешение и преустройва аптеката си. Правилниците за начина на функциониране на аптеките се променят няколко пъти. Но неговата аптека се справя с предизвикателствата и преминава успешно през реформите, осъществени от 1888 до 1903 г. Във връзка с правилника от 1889 г. Гражданската санитарна дирекция потвърждава аптекарските права на Георги Силаги[47]. Той обаче е длъжен да назначи поне двама помощници-ученици, които не само да вършат "механична работа", а "да се подготвят във фармацевтичното изкуство"[48]. Помощникът в аптеката на Г. Силаги е най-малкият му син Михаил, който се обучава на шестмесечен теоретичен курс за подготовка на аптечни помощници, уреден от Българското аптечно дружество през 1897 г.[49]          

МАТЕРИАЛНО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА СЕМЕЙСВОТО

"...Доходите ми не позволяват да имам помощник в аптеката..." [50]

През 60-те години на ХІХ в. жителите на Дунавския вилает печелят скромно - 40% са с доход под 500 гроша годишно и 40 % са с доход над 1000 гроша. "Средната класа" е с доходи, вариращи от 2500 до 3000 гроша годишно. Вътре в нея преобладават арменците, евреите, турците, българите са малко. По-заможните семейства разполагат със слугиня[51]. Къде в тази социална скала се вписва семейство Силаги? Силаги се прехранват от аптеката - има периоди на възход и добра печалба, има и периоди на кризи и загуби. Въпреки че аптеката е успешна, доходите от нея не са много големи. Известно е, че извън доходите, идващи от търговия, земеделие или занаятчийство, много семейства в Дунавския регион се издържат от най-различни други източници[52]. Така е и със семейство Силаги. Георги Силаги произвежда алкохол в домашни условия, каквото допълнително средство за препитание имат повечето аптекари на Балканите. Според една запазена квитанция на 1 януари 1873 г. той изплаща акциз за 120 оки вино и 32 оки ракия, които приготвил в с. Семер, Шуменско от реколтата за предходната година[53]. В началото на 90-те години на 19 в. той прави постъпки пред американското министерство на вътрешните работи да му бъде отпусната пенсия като ветеран от Войната за независимост. След няколкогодишна преписка с Пенсионното бюро във Вашингтон Силаги получава отказ, тъй като междувременно (1893 г.) в САЩ влиза в сила нова наредба. По силата на тази наредба не се полагат такива пенсии на чужденци, освен ако те не са придобили инвалидност по време на военната си служба в Америка[54]. Доходите на семейството са достатъчни, за да си позволят прислужница - една девойка от Шумен на име Рада, да си купят къща, да изучат петте си деца. Самият Георги Силаги работи до дълбока старост, но не се стреми към забогатяване.
           По традиция отговорен за материалното състояние на семейството е бащата. Той ръководи делата, свързани със семейните приходи и разходи. В съпружеските взаимоотношения, извън правната регламентация и християнското осмисляне на ролята на жената, нейното подчинено положение се дължи именно на гореспоменатото обстоятелство[55]. Така е и в семейство Силаги. Георги си води "книга", където записва какви разходи е направил[56]; дава на съпругата си парите, нужни за домакинството и прехраната, плаша на подчинените си. Изворите представят Георги Силаги като любящ баща и съпруг с необичайно за времето си либерално отношение към близките си. Това се потвърждава и от написаното от него до Павлина през януари 1878 г., когато поради войната семейството е разделено - Георги се е завърнал в Русе, а Павлина се грижи за децата в Шумен: "Скъпа моя, щом получиш писмото ми, събери багажа ... и тръгни с децата и Рада, но преди да тръгнеш, телеграфирай, за да дойда да ви посрещна с каруца при Червена вода; дърва вече купих; само идвай по-скоро, пази децата!!! Ще спите в Разград. Там помоли някой да ти даде стая в хотела, затопли добре, да не настинат децата"[57]. А през 1881 г. Георги поверява на съпругата си сделката по закупуването на къщата им в Русе от едно турско семейство[58].
         

           Какъв израз намира материалното състояние в бита на семейство Силаги се вижда от една снимка на Георги и Павлина от 1869-1870 г. От снимката ни гледа млада жена, облечена модно - в широка копринена рокля, с дантелено боне на главата и характерната за традиционното българско облекло антерия; накичена е с обеци и дълъг ланец. Съпругът й също е в крак с градската мода - в тясно и късо сако с неголеми ревери, а в отвора му се вижда жилетка, закопчана почти догоре. Ризата, подаваща се изпод жилетката, е от бял плат и завършва с остра бяла яка, обърната над връзката. Панталонът му е унгарски, тесен, натъпкан в унгарски чизми. На глава си Георги Силаги е поставил фес - задължителен елемент на градското облекло в българските земи, белег не толкова на турцизиране и верноподаничество, колкото на цивилизованост и изисканост[59]. Облеклото е знак не само за материалното състояние, но и за духа на неговите притежатели. В този смисъл може да се каже, че семейство Силаги са интелигентни и напредничави млади хора от средите на това, което представлява средната класа по онова време в обуржоазяваща се Унгария[60], а и в европеизираща се България. Фонът, на който са снимани нашите герои също е показателен за социалния им статут. В онова време, когато фотографията тъкмо се появява в българските градове, и да си направиш снимка е истинско събитие, фонът е подбиран специално. Затова смятаме, че интериорът, показан на разглежданата фотография, представлява най-хубавия кът от дома на неговите обитатели - част от гостната. В този кът хармонично съжителстват елементи от унгарското и българското обзавеждане в жилище на семейство от средната класа. Господин Силаги е облегнат върху малък шкаф, украсен с типичен бароков мотив - спираловидни колони. Подът е постлан с български китеник, а пред Георги и Павлина е легнало тяхното любимо куче.
           Семейство Силаги се радват на почитта на местните хора не само заради престижната професия на главата на семейството, а и заради успешната му обществена дейност. В Шумен Георги Силаги спечелва съгражданите си с всеотдайното си участие като декоратор и постановчик в театралната трупа на тамошното читалище[61]. А в Русе през 1893 г. той създава Съюз на болните в България, за който получава финансова подкрепа от двореца[62]. Георги Силаги се ползва с авторитет сред колегите си аптекари, които през  1900 г. го избират за "водител" на една комисия, разработваща проект за свикването на аптекарски научен конгрес в Русе[63].
           Унгарско-българското семейство Силаги се вписва успешно в градската среда на Шумен и Русе от втората половина на XIX в. Със своето ярко присъствие в обществения живот в Шумен и Русе, с предприемчивостта си и с оригиналните си идеи Георги Силаги предизвиква инновации в българското аптечно дело, става импулс за култивиране на интерес към театъра, донася европейски повеи в облеклото, манталитета, маниерите и бита на съгражданите си. В този смисъл може да се каже, че унгарското присъствие в българските земи през втората половина на XIX в. допринася за изграждането на новобългарската градска култура.

____________

Бележки

[1] Из оплаквателно писмо на Георги Силаги до общия министър на външните работи на Австро-Унгтария граф Дюла Андраши, Русе, 22 април 1876 г. БИА-НБКМ, (Български исторически архив при Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методи), ф. 570, а. е. З, л. 7.
[2] Из писмо на Георги Силаги до Ищван Тюр, Турино, 21 авг. 1865 г. БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 3, л. 3-4.
[3] Георги Силаги е роден през 1832 г.
[4] Telbizov, R., Dr. Zalai K., Magyar gyógyszerész szerepe a bolgár gyógyszerészet és kultúra fejlesztésében. - Gyógyszerészet XV, 1971, N 7, 269. o.
[5] БИА-НБКМ, ф. 570, a.e. 46, л. 1-2.
[6] Vörös K., Hétköznapok a polgári Magyarországon. Bp., 1997, 35-36. o.
[7] Telbizov, R., Dr. Zalai K., Magyar..., 270. o.
[8] Според матрикулите на Медицинския факултет това с станало през 1859 г. Вж. Telbizov, R., Dr. Zalai K., Magyar..., 270. о.
[9] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 3, л. 1.
[10] Захариев, Здр., 100 години от основаването на първата шуменска аптека. - Фармация, 1965, № 2, с. 64.
[11] Lukács L., Az olaszországi magyar légió története és anyakönyvei. Bp., 1986, 405. o.
[12] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е.З, л. 7.
[13] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 46, л. 1-2.
[14] Ibid.
[15] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 39, л. 1, 4.
[16] Boleszny А. Kézikönyv az Al-Dunán. Ó-Orsova, 1870, 159. o.
[17] Впоследствие Л. Меланези открива аптека в Лом. БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 13, л. 1.
[18] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 46, л. 1-2.
[19] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 1, л. 6.
[20] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 44, л. 1.
[21] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 1, л. 6.
[22] БИА-НБКМ. ф. 570, а.е. 45, л. 1.
[23] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. I, л. 6.
[24] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 5, л. 1.
[25] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 1, л. 6.
[26] Гаврилова, Р., Колелото на живота. Всекидневието на българския възрожденски град. С., 1999, с. 377-378.
[27] Ibid.
[28] Негов близък приятел е българинът от Винга Фердинанд / Нандор Дечов, който учителства в Шумен.
[29] Еленков, И., Католическата църква от източен обряд в България. С., 2000. с. 40.
[30] Ibid.
[31] Ор. Cit., p. 41.
[32] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 20, л. 1-2.
[33] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 46, л. 1-2.
[34] Гаврилова, Р., Колелото…, с. 50.
[35] Сиромахова, Ж., Русе през Възраждането. Русе, 1997, с. 68-72.
[36] Boleszny A. Kézikönyv..., 164. о.
[37] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е.З, л. 5.
[38] БИА-НБКМ, ф. 570, з.е.40, л. 1.
[39] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 40, л. 6.
[40] Polititkai Újdonságok, 1878 (jún. 5), 23. sz., 277. o.
[41] Иван Чорапчиев е родом от Копривщица. От 1865 г. е учител в Русе по френски език. Автор е на учебници по френски език. Председател е бил на читалище "Зора" в Русе.
[42] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 3, л. 7-10.
[43] Ор. Cit, р. 10.
[44] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 43, л. 1-2.
[45] Politikai Újdonságok, 1878 (jún. 5), 277. о.
[46] Чолаков, М., Принос към историята на аптечното дело в България. С, 1977, с. 9. Николчев, К., Материали за историята на аптечното дело в България. С., 1929, с. 95-104. [47] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 40, л. 10.
[48] Николчев, К., Материали за историята на аптечното дело в България. С, 1929, с. 187.
[49] Ор. cit., p. 290.
[50] БИА-НБКМ, ф, 570, а.е. 3, л. 10; Гаврилова, Р., Колелото..., с. 235.
[52] Ор. cit., р. 236.
[53] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 2, л. 5.
[54] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 34, л. 11,14.
[55] Гаврилова, Р.; Колелото..., с. 387.
[56] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 43, л. 1-2.
[57] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 43, л. 1-2.
[58] БИА-НБКМ, ф, 570, а.е. 42, л. 2-3.
[59] Гаврилова, Р. Колелото..., с. 148.
[60] F. Dózsa K., Letűnt idők, eltűnt divatok. Вр., 1989, 267., 297. o.; Vörös K., Hétköznapok a polgári Magyarországon. Válogatta: Glatz F. Bp., 1997, 39. o.
[61] Джумалиев, Г., Георг Силади - културен и тетрален деец в гр. Шумен през Възраждането. - В. Коларовградска борба, 1956, бр. 62, (4 авг.), с. 4; Станчев, Ст., 100 години народно читалище "Добри Войников". Коларовград, 1856-1956. Сб. С., 1958, с. 19.
[62] БИА-НБКМ, ф. 570, а.е. 41, л. 1, 5.


* * *

За унгаро-българския таен комитет на Янош Асталош от 1870 г.

Пенка Пейковска / 1997

  • Публикувано в: Исторически преглед, 1997, № 2, с. 71-83. 


Годините 1869-та - 1870-та са преломни за българското националноосвободи-телно движение. Революционните дейци преосмислят неговото развитие през 60-те години на XIX в., търсят нов път в борбата за независимост на родината. По това време Васил Левски обикаля из страната и започва да изгражда мрежа от тайни комитети. През есента на 1869 г. революционната емиграция в Румъния създава централизирана национална организация - Български революционен централен комитет с поделения във и вън от България.
          Документалните сведения за периода от есента на 1869 г. до пролетта на 1870 г. - тъй важен за историята на българското националноосвободително движение, са твърде оскъдни[1]. Затова особен интерес представляват някои новооткрити документи от Унгарския национален архив в Будапеща, които се отнасят до отзвука на Далматинското въстание сред балканските народи, до възможността за обща революционна акция и до идеята за създаване на Дунавска конфедерация. Те разкриват неизвестни факти за политическата дейност на унгарския емигрант Янош Асталош в България и за неговия "Унгаро-български таен комитет" във Видин, чието съществуване се поставяше под съм­нение поради липсата на достатъчно документални свидетелства[2]. Това са доклади[3] от австро-унгарското министерство на външните работи, предназначени да осведомят тогавашния министьр-председател на Унгария граф Дюла Андраши за поведението на един унгарски революционер в емиграция. Те са изготвени по сведения на австро-унгарските дипломатически представители във Видин, Русе, Константинопол и Букурещ през периода от 13.IX.1869 г. до 24.VII.1870 г. В някои от тях са приложени преписи на консулски доклади до австро-унгарския министър на външните работи граф Ф. Ф. Бойст и на документи, произлезли от самия Я. Асталош.
       Тук правим опит да бъдат изяснени някои въпроси, свързани с този "Унгаро-български таен комитет": кога и при какви обстоятелства е създаден, какви са били неговите цели и дейност. Годините 1869-та - 1870-та са преломни за българското националноосвободително движение. Революционните дейци преосмислят неговото развитие през 60-те години на XIX в., търсят нов път в борбата за независимост на родината. По това време Васил Левски обикаля из страната и започва да изгражда мрежа от тайни комитети. През есента на 1869 г. революционната емиграция в Румъния създава централизирана национална организация - Български революционен централен комитет с поделения във и вън от България. Тя е изградена върху анали­за на документите от Унгарския национален архив в Будапеща[4] в съпоставка със съобщенията в тогавашната унгарска и българска преса[5]. Въпреки недостатъ­ците на консулските доклади като исторически извори[6], що се отнася до дей­ността на Я. Асталош няма основания да се съмняваме в достоверността на повечето данни, тъй като те произхождат от агента на унгарската полиция Михай Такач, който е прикрепен към Асталош още с пристигането му във Видин, бързо спечелва доверието му, а после предава сведения на австро-унгарския консул там барон Адам Шулц.

* * *

Паметна плоча на Янош Асталош, открита през 1968 г. по повод на 100-годишнината от селското движение в Алфьолд от градския съвет на Кечкемет, Унгария.

           В унгарската история Янош Асталош е известен като водач на движението на бедните селяни от Алфьолдската пуста, разразило се през 1868 г. в знак на про­тест срещу обществено-политическата система на Съглашението между Австрия и Унгария от 1867 г. и обявило се за независимостта на Унгария. Той е роден в Пейч на 7.VI. 1824 г.[7] Знае се малко за живота му до Съглашението и то предим­но от процесите на унгарските съдебни органи срещу него и от автобиографията му от 1868 г.[8] В младежките си години Асталош пътува много в чужбина и полу­чава високо образование. Няма сведения да е взел участие в революцията от 1848-1849 г. В родината си се завръща след разгрома й, за да работи като независим адвокат. Първоначално той е адвокат в Пейч, където през 1851 г. за пръв път се противопоставя на унгарската съдебна система. През 1858 г. е адво­кат на сиропиталищата от покрайнините на Буда, но се оказва подследствен след като завежда процес срещу един съветник в съда. През 1861 г. Я. Асталош изоставя адвокатската си практика и се заселва в Боча (Пещенски комитат), където наема земя, за да я обработва. Но не успява да се справи - задлъжнява по време на кризата от 1863 г. Впоследствие през април 1867 г. той се установява в Кечкемет, където като адвокат се заема с процесите срещу градската беднота и чрез тях се опитва да покаже антинародните действия на градския съвет. Асталош разширява дейността си в края на 1867 и началото на 1868 г., когато се включва в борбата на унгарската крайна левица срещу Съглашението. Въз­приемайки нейната инициатива, той създава демократически клубове, чрез кои­то организира масови акции под знамето на Лайош Кошут. Неговото движение се обявява за демократизиране на централното и местното управление и на законодателството, за разпределянето на общинските земи[9]. Заради револю­ционната си дейност на 15.IV.1868 г. Я. Асталош е арестуван, откаран е в Пеща по обвинение в държавна измяна. Там прекарва в затвора до 22.V.1869 г., след което е прехвърлен в затвора във Вац. С помощта на съпругата си той избягва оттам на 17.VII.1869 г. заедно със своя съратник и втори човек в неговото движе­ние Вилмош Мадарас[10]. През Румъния тримата емигрират в Османската империя.
         Досега не се знаеше почти нищо за живота на Янош Асталош в емиграция. Според документите от Унгарската национален архив той е прекарал във Видин седем месеца - от средата на септември 1869 г. до края на март 1870 г. В докла­да на А. Шулц от 13.IX.1869 г. се съобщава, че "известният с превратаджийските си намерения унгарски адвокат" е пристигнал във Видин от Влашко, където е живял известно време в Турну Северин[11]. Той е придружен от съпругата си и от Мадарас. Но Мадарас отпътува за Калафат и оттам за Крайова, където се заселва.
          Асталош пък веднага се заема да уреди престоя си във Видин, тъй като има намерението да се устрои там трайно. Конкретната причина за това ще да е била свързана с революционните му планове и с дейността му във Влашко[12]. Той се представя на губернатора на Видин Азиз паша, пред когото споделя, че ще организира издаването на "унгарски вестник" в Букурещ и се нуждае от редо­вен турски паспорт, за да може да пътува безпрепятствено[13].
          Видин бил твърде подходящ за осъществяването на неговите замисли и изборът му със сигурност не е бил случаен. След разгрома на революцията от 1848-1849 г. градът се превърнал в средище на революционната емиграция -полска, румънска, също и унгарска. Той бил първа спирка на "кошутовите емиг­ранти" в Османската империя. Сред тях имало и такива, които останали в бъл­гарските земи. Видинският губернатор Азиз паша бил известен със симпатиите си към унгарците. Австро-унгарският консул в Белград Бенджамин Калай пише в дневника от пътуването си по сръбско-българската граница през септември 1868 г., че Азиз паша не само обичал унгарците, но след революцията помагал на бежанците и по-късно продължавал да поддържа връзки с някои от тях.[14] През лятото на 1869 г. във Видин пребивавал "кошутовият" емигрант Дьорд Силади (Георги Силаги), тогава аптекар в Първи конен драгунски полк на Втора турска армия[15]. По всяка вероятност Асталош е знаел за него още във Влашко, където поддържал връзки с унгарски емигранти. Освен това Видин е сред градовете, които обикалят през пролетта и лятото на 1869 г. съзаклятниците на д-р Георги Миркович, Васил Ганчев Плевнелията и Брайко Ц. Кофарджиев, за да подготвят населението в Северозападна България за въстание[16]. Конкретните действия са предприети от българската революционна емиграция, като вътре в страната се предвижда и работа на В. Левски, която да бъде съчетана с организирането на четническа акция[17]. Твърде възможно е във Влашко Асталош да е научил нещо за подготвя­ното въстание.
        Пряко отношение към неговото идване във Видин има лицето Дьорд Богати. В докладите на австро-унгарските консули Богати се споменава като агент на абдикиралия през 1866 г. румънски княз Александру Куза, който оттогава живеел в емиграция[18]. За Богати се знае твърде малко[19]. През пролетта и лятото на 1869 г. дейността му е свързана с антидинастическата кампания в Бу­курещ срещу румънския княз Карол І[20]. Богати посещава Видин преди присти­гането на Асталош, а после заминава за Банат, където румънското националноосвободително движение сплотява редовете си. В Банат той търси връзка с румън­ските политици, които като привърженици на активната съпротива се борят за осигуряване на националните си права, но в рамките на съществуващата структура - на единната унгарска държава[21]. Това им дава възможност за тактически действия с унгарските партии и особено с унгарската опозиция за независимост, която все още вижда възможен съюзник в борещите се срещу дуализма националности в Австро-Унгария.
        Асталош и Богати са се познавали от Влашко. Във Видин първоначално те живеят заедно. Но Богати възнамерявал "да изчака предстоящото сваляне на княз Карол" в Русе[22]. Асталош пък се стреми да се устрои и да си създаде връзки сред местното население и най-вече с живеещите в района унгарци. В Русе се запознава с аптекаря Мохош, който му поръчителства за тескере. Асталош се включва и в две видински предприятия - дъскорезница и малка парна мелница. През октомври 1869 г. той усърдно поддържа кореспонден­ция със свои познати в Кечкемет, Дебрецен, Турну Северин и с Мадарас в Крайова. Асталош е във връзка и с един от водачите на "Партията на 48-ма"[23] - Янош Видач[24], който ръководи основания от баща му завод за селскостопански машини в Пеща. От Видин той пише да му изпрати два воденични камъка за гореспоменатата мелница.

Янош Видач, гравюра на Жигмонд Полак

     По това време видинският консул Шулц определя поведението на Асталош като "спокойно"[25]. То се е дължало до голяма степен на обстоятелството, че е трябвало да си издейства от австро-унгарските власти разрешение да отиде до Унгария. Предстоящата официална визита на австро-унгарския император Франц Йосиф I при турския султан Откривала подходяща възможност да поиска такова разрешение. За тази цел Асталош изготвя молба, в която обяснявайки причините за бягството си от затвора във Вац, моли да му бъде разрешено да се върне "безнаказано в Унгария за 14 дни, за да уреди имущественото положение на жена си", през което време обещава да не се меси в политиката[26]. Той съобща­ва намеренията си на консул Шулц. Искането му обаче остава неудовлетворено.
          Янош Асталош активизира политическата си дейност през ноември 1869 г. -след избухването на въстанието в Далмация срещу австрийските власти[27]. Унгарски войскови части също са изпратени да се бият против въстаниците. Асталош, който имал познати офицери в унгарския полк "Франц Карл", им изпра­ща една прокламация. С нея той настойчиво призовава пребиваващите в Далмация полкове да не се бият срещу своите "братя бокези"[28]. Не разполагаме с текста на тази прокламация, но според Асталош тя оказала очакваното въздей­ствие: вестникът на крайната левица "Мадяр уйшаг" съобщава многократно в рубриката си "Далматинските движения" за пораженията на императорските войскови части. По този повод Асталош "изразил буйна радост" и разгласявал "с най-мрачни краски описаните [във вестника] последни бойни резултати"[29]. Тогава австро-унгарският консул в Русе К.Волфарт го описва с "буен" и "скандалджийски" характер и предлага да не бъде екстрадиран от Видин, защото там по-лесно може да бъде следен[30]. Асталош става още по-подозрителен, тъй като се свързва с руския вицеконсул К.А. Губастов. А австро-унгарската външна политика е особено чувствителна към поведението на Русия - основен съперник в региона. Въпреки че по това време Русия е възприела курс към временно поми­рение с Турция и към сдържане на народните движения за независимост, австро-унгарските консули й приписват всяка революционна проява в Югоизточна Европа. А австрийският печат уверява, че Далматинското въстание е плод на "панславистки интриги".
          В края на ноември - началото на декември 1869 г. Янош Асталош става инициатор за основаването на таен комитет във Видин. Изворите недвусмислено потвърждават, че унгарският революционер предприема тази стъпка поради подема в южнославянското движение на австро-унгарска и турска територия, настъпил след избухването на Далматинското въстание. То въодушевява борците за независимост в Югоизточна Европа, включително българите в емиграция, и възвръща надеждите им да бъде подготвена обща революционна акция през пролетта на 1870 г. По този повод от Букурещ в каравеловата "Свобода" четем следното: "Ние, християните, които живееме в турската и австрийската империи, днес сме везани с еднакви интереси и с еднакви идеи... и скоро ще покажем на сичките народи в Европа, че сме достойни да бъдем свободни не само като нации, а и като люде. И така ние пророкуваме, че 1870 г. ще бъде година, в която ще възкръснат нашите паднали народни права и нашата човешка свобода"[31]. Във в."Македония", списван в Цариград от П. Р. Славейков, също се появяват съобщения за подготвянето на "общо въстание на австро-турските славени"[32]. През декември 1869 г. сред българите в Букурещ предизвиква голямо "възбуж­дение" пристигането на черногорския комисар Никола Ковачевич. В една записка на австро-унгарското външно министерство се споменава, че по повод на това посещение се е разпространил слухът за общо въстание на далматинци, черно­горци, босненци, сърби, българи и гърци през следващата пролет[33].
          Що се отнася до отзвука на Далматинското въстание сред българите още в самото начало на декември 1869 г. в."Мадяр уйшаг" съобщава, че в западните части на България се въоръжават и че там са "сформирани чети, които са в най-тясна връзка с въстаниците"[34]. А според доклада на един полски емигрант от Русе[35] в края на декември 1869 г. и в началото на януари 1870 г. в Букурещ се събират представители на дванадесет български комитета от тях един централен, които обсъждат задачите на революционното движение в политическата обста­новка на Балканите след избухването на Далматинското въстание. На заседание­то се оформят две предложения: от една страна, веднага да се организират чети и да се прехвърлят в България, и от друга страна, първо да се провери готовността на народа за въстание и да се извърши подготовка. Решено е да се изпратят в България четирима души, но се споменава само името на "Дякон Левски", който трябвало "да подготви духовете и да организира чети"[36].
       Докладите на австро-унгарските консули показват, че унгарските противници на дуализма са правили опит да обединятусилията си в борбата за независимост с тези на южнославянските - в т.ч. и на българските революционери. Ако съдим по сведенията на консул Шулц подготовката на въстанието е започнала още през декември със създаването на унгаро-славянски комитети. Първото му из­вестие за подобно начинание се отнася именно за Видин и датира от 10.XIІ.1869 г.[37] В докладите си до Бойст и Калай той съобщава за предстоящото сформиране на комитет във Видин под председателството на Асталош наред с данни за въз­никване на комитети в България, Босна, Херцеговина, Черна гора и Сърбия[38]. A в средата на декември Шулц твърди, че съществува мрежа от унгаро-славянски комитети, която обхваща Дубровник, Шкодра, Зворник, Цетине, Сараево, Дервента, Белград, Тулча, Търново, Ниш, Сулина, Думалеповац, Градац и Кодиес. Той споменава, макар и неясно, за централно ръководство в Цетине[39]. Вестник "Ла Тюрки" също пише за "централен бунтовнически комитет", който както обикновено представя за панславистки[40].
      Според сведенията на консул Шулц отношение към дейността на унгаро-славянските комитети имала унгарската крайна левица. Известно е, обаче, че след неочаквания революционен поврат на селското движение от 1868 г. в нейните редици вземат превес възгледите на умерените. В резултат на това в програмата й се предвижда като главна цел постигането на независимостта на Унгария (самостоятелно военно дело, външна политика и финанси) и възстановяването на законите от 1848 г. но само по конституционен път[41]. На практика сред членовете на нейната партия съществуват различия относно средствата на борбата за независимост. "Крайната левица се е разпаднала на толкова фракции, колкото членове има" - пише Л. Кошут в едно свое писмо от ноември 1869 г.[42] Така че, ако действително някой от "Партията на 48-ма" е бил свързан с унгаро-славянските комитети, то това са били Янош Видач и неговите привърженици. Те се споменават на няколко места в изворите като "Видачка партия", "към която при­надлежал и Я. Асталош"[43].
        Консул Шулц подозира, че живеещият като емигрант в Торино Л. Кошут ръко­води подготовката на общата революционна акция и че само се очаква той да даде паролата за започването й. Кошут вероятно е знаел за провежданата акция, тъй като унгарската крайна левица е поддържала връзки с него. Но засе­га няма сигурни документални сведения той да е бил съпричастен към събитията около Далматинското въстание. Така например, цитираното писмо отразява песимизма на Кошут относно резултатите от дейността на унгарската крайна левица[44]. Горните твърдения на А. Шулц се основават на изказванията на Янош Асталош, който се е представял като "агент" на Кошут. Въпреки сведенията на консула, евентуална връзка на Асталош от Видин с Л. Кошут в Торино е малко вероятна. Първо, през 1868 г. Лайош Кошут, който първоначално се надявал движението на Асталош, да прерасне в национално и да извоюва независимостта на Унгария, впоследствие не възприема социалните искания на бедните селяни за земя и забранява да свързват името му с тях[45]. И второ, Кошут е имал отри­цателно отношение към целите на руската външна политика и към "опиращия се на Русия панславизъм"[46]. Самият Асталош изказва опасения, че познанството му с К. А. Губастов няма да бъде одобрено от Кошут.
       Тук бихме искали да подчертаем, че освен сведенията на австро-унгарския консул във Видин Адам Шулц, засега не разполагаме с други документални сви­детелства, които да потвърждават сформирането на унгаро-славянски комитети на Балканите. А то се поставя под съмнение от австро-унгарския консул в Русе. К. Волфарт[47]. В този смисъл няколкото документа, приложени в докладите на австро-унгарските консули, придобиват особена значимост. Върху характера и дейността на видинския комитет хвърлят светлина един отпечатък на комитетския печат върху червен восък и преписи на четири документа, създадени в процеса на неговата дейност: обвинителен акт към унгарското правителство (датиран, неизвестно защо, от Истанбул, 5.1.1870 г.), прокламация до "народния водач" Йово Раданович в Далмация (без място, 12.1.1870 г.), клетвена декларация за членовете на комитета (Видин, 3.11.1870 г.) и писмо до румънските либерали с проект за Дунавска конфедерация (Шумен, 4.11.1870 г.)[48]. Без съмнение въпросните документи са съставени от председателя на комитета Янош Асталош и - както се отбелязва в тях - са одобрени на заседания на комитетския съвет.
      Oбразуването на комитета може да бъде отнесено към началото на януари 1870 г. Седалището му е във Видин, където е пребивавал главният агитатор. Но има филиал и в Шумен. Сред членовете на комитета са споменатият Михай Такач и Дьорд Добрович - уволнен лейтенант от пехотата на принц Албрехт, от чието име е написана клетвената декларация. Комитетските членове са били из средите на унгарците, живеещи в българските крайдунавски градове - кошутови емигранти и привърженици. В един от консулските доклади се споменава, че в Шумен има лице "от партията на Асталош", което е силно обзето от фантазиите на Кошут"[49]. Твърде вероятно е в случая да се има предвид революционера Дьорд Силади (Георги Силаги), съратник на Л. Кошут, който през 60-те години на XIX в. взел участие в полското въстание, в гражданската война в Америка и в италианското освободително движение на Гарибалди. През август той напуснал турската армия и Видин и се установил като аптекар в Шумен[50]. Обстоятелството, че Георги Силаги е бил близък с русенския аптекар, унгареца Мохош[51], който поръчителствал за Асталош, потвърждава макар и косвено връзката му с Асталош.
      Докато в докладите на австро-унгарските консули комитетът, основан от Я. Асталош, се споменава като "унгаро-славянски", то в споменатите четири документа той фигурира като "Унгарски таен комитет в България" ("Bulgáriai magyar titkos comité"). A върху печата му е изписано "Печат на Унгаро-българския таен комитет" („А Magyar-bulgár titkos comité pecsétje"). Различията в названието естествено пораждат въпроса какъв всъщност е бил този комитет по своите замисли и предназначение, доколко е имал общо с българите и с тяхната комитетска мрежа. 
      Четирите документа са написани в антихабсбургски дух, в съзвучие с идеите на унгарската революция от 1848 г. и посочват като негова главна задача борбата за независимостта на Унгария. В това отношение има приемственост във възгледите на комитета със селските движения в Алфьолд от 1868 г. Отрицател­ното отношение към Съглашението е най-силно изразено в обвинителния акт, отправен срещу унгарския министър-председател Дюла Андраши и министрите от неговото правителството и специално срещу идеолога на приравняването от 1867 г. Ференц Деак за предателство към отечеството и за въоръжена разправа с демократичните клубове през 1868 г.[52]
          Клетвената декларация на комитетските членове е предназначена само за унгарци. Там е казано, че те се заклеват "в бога на унгарците" да се борят за "независимостта на унгарското си отечество и за дългоочакваното възстановява­не на законите от 1848 г."[53]
          В прокламацията си до водача на далматинските въстаници Йово Раданович, издигайки знамето на свободата, братството и равенството, Я. Асталош обобщава най-близката задача на комитета по следния начин: "В най-скоро време ще изпратим на твое разположение няколко изпитани, храбри мъже, които да прив­лекат под знамената ви... милеещите за свободата храбри войници от... войската, от съседните страни, особено от Унгария, да организират нахлуващата при вас в защита... на общата свобода младеж, и причислени в батальоните нахонведите да се борят под твоето върховно командване за вашата свобода и чрез вас за свободата на унгарския народ... Вярвайте в Гарибалди, Кошут и Мацини... вяр­вайте във всеобщата европейска революция, която трябва да избухне през про­летния месец април"[54].
       Наличните документи свидетелстват, че комитетът на Янош Асталош действи­телно е бил "унгарски". Той е трябвало да организира унгарците - противници на дуализма, пребиваващи в българските крайдунавски градове, за участие в общо въстание с южните славяни. Комитетът е бил "унгаро-славянски" дотолкова, доколкото е ратувал да се обединят усилията на унгарските и южнославянските борци за независимост. Дали Асталош е имал кореспонденция с различни "панславистки", т.е. славянски комитети, както твърдят полските емигранти?[55] Той наистина е търсел връзки със съществуващите български и други славянски комитети. Това потвърждава и сведението на австро-унгарския посланик в Кон­стантинопол барон А. Прокеш-Остен, че когато Асталош дошъл там в началото на април 1870 г., веднага се срещнал с Йозеф Печко - председателя на славян­ското дружество[56]. Няма обаче засега сигурни данни Асталош да е поддържал от Видин връзки с български или други южнославянски комитети. Така че названието, което той дал на основания от него комитет - "унгаро-български" - е по-скоро знак за намеренията му.
       Печатът на Видинския комитет е изработен доста след създаването му: от писмото с неговия отпечатък, датирано от 22.111.1870 г., научаваме, че той е бил получен "неотдавна от Букурещ"[57]. Самият надпис "Печат на Унгаро-българския таен комитет" предполага двустранност, макар тя да не е фиксирана в изображе­нието върху него - Кошутов герб от 1848 г.[58], обкръжен от лавров венец, под който е изписана годината "1870"-та. Затова българското участие в комитета като проект, а вероятно и като начални опити на Асталош не би трябвало да се поставя под съмнение, въпреки липсата на преки документални свидетелства. Анализът на документите, с които засега разполагаме, дава основание да смятаме, че той възниква като организация на унгарските емигранти, а впослед­ствие е трябвало да се включат и български революционери или някои от тях наистина са се присъединили към него.
    Макар по това време В. Левски още да не е изградил комитетска мрежа, в Бъл­гария съществуват революционни групи от съмишленици на Г. С. Раковски и на Тайния български централен комитет от 1866 г. и такива, които Левски започва да сформира през 1869 г. Създаването на "български клубове" проектира в края на 1869 г. и секретарят на основания в Цариград български политически комитет Светослав Сапунов[59]. Трудно е да се каже дали комитетът на Я. Асталош във Видин е имал нещо общо с комитетите в България. Твърде възможно е Асталош да е бил свързан чрез Дьорд Силади (Георги Силаги) с т. нар. "Шуменски частен революционен комитет". Това предположение се дължи на факта, че Д. Силади (Г. Силаги) е един от ини­циаторите да се възобнови дейността на шуменското читалище "Архангел Михаил" през есента на 1869 г. и е сред най-активните му членове, а из средите на тези културни дейци са и основателите на Шуменския комитет[60].
    Още в началото на 1870 г. Янош Асталош възнамерява да пътува до Букурещ, за да се свърже с "тамошните комитети" и да отпечата прокламацията до дал­матинските въстаници и обвинителния акт. Тъй като не успява да направи това поради липса на паспорт, той решава да възложи мисията на Михай Такач. Затова Асталош изготвя писмо до "румънската демократическа партия" - да се разбира: либералите около Константин Росети и Йон Братияну, т.нар. "червени" - заедно с "указание" (проект) за М.Такач относно преговори за Дунавска кон­федерация[61].
    Въпреки че междувременно далматинските въстаници търпят поражение, в Букурещ се подготвя среща на революционери от балканските страни, на която да бъде обсъдена възможността за съвместни действия. През март чрез Азиз паша Я. Асталош се снабдява с необходимия пътен документ и на 29 март зами­нава за Русе заедно със съпругата си, решен да отпътува за Букурещ, ако очак­ваната среща се състои; в противен случай възнамерява да се отправи за Кон­стантинопол.
       Я. Асталош пристига в Букурещ на 1.IV.1870 г. като представител на Унгаро-българския таен комитет[62] и остава там три дни. Консулските доклади съдържат оскъдни и неточни сведения за пребиваването му в Букурещ. Асталош имал няколко срещи с водачите на румънските либерали ("червените") и "особено с Росети", които му предоставят на разположение печатницата си. В един доклад от австро-унгарското външно министерство до граф Д. Андраши се твърди, че по време на неговия престой в Букурещ се е състояла среща на "чужди републи­кански емисари"[63]. Тогава е решено да се продължи подготовката за предвиж­дани нахлувания в Трансилвания и България. Но започването им е отложено с няколко месеца, тъй като е поставено в зависимост от евентуално "покушение" срещу румънския княз Карол I, което да бъде организирано от "букурещките емисари". В случая обаче не е ясно кой точно и защо е искал "прогонването"[64] на Карол I - по това време румънските либерали, с които Асталош бил във връз­ка, подкрепяли княза, доведен от тях на престола.
   Имало ли е сред "чуждите републикански емисари" представители и на бъл­гарската революционна емиграция? По сведенията на консул К. Волфарт горното решение е взето "от страна на 'червените' и на българите с руско одобрение"[65]. Ако българите наистина са участвали в срещата, то това са били само представи­тели на "младите" с радикални идеи. Известно е, че още през март 1869 г. те сформират в Букурещ групата "Млада България", която е под влияние на румън­ските либерали и на поколението от 1848 г.[66] Те споделят републиканските идеи и поддържат лични връзки с водачите на "червените". През лятото на 1869 г. двама техни представители - Теофан Райнов и Райчо Гръблев - се срещат в Лондон с Мацини, който им препоръчва да съгласуват българските усилия за въоръжено въстание с тези на съседните народи. Самият Мацини ратува за федеративна република на сърби, черногорци, хървати, далматинци, словенци и българи[67].
     В началото на април 1870 г., когато се развиват споменатите събития, в Буку­рещ вече съществува Българският революционен централен комитет с ръководи­тел Л. Каравелов. По това време в Румъния е и В. Левски. Двамата революционери също са привърженици на Мацини и на "Млада България"[68]. А политическият орган на БРЦК в. "Свобода" обосновава идеята за революционно сътрудничество между южните славяни и общо между балканските народи, включително за южнославянска и балканска федерация. "Славяните захванаха да се стремят към една цел, т.е. да съставят едно федеративно господарство и да живее вся­ко племе за себе си. У австрийските и турските славяни тая идея зрее твърде скоро и ще принесе своя плод" - пише в. "Свобода" през декември 1869 г.[69] А през февруари 1870 г. там четем следното: "В ръцете на българите, сърбите и румъните стои възелът на восточния въпрос, а дунавската федерация скоро ще го разсече и ще избави 14 млн. народ от най-тежко робство... Нашето общо щастие се състои в дунавска свободна федерация"[70].
       По думите на М. Такач в Букурещ Янош Асталош взема участие в "съзаклятие за създаване на конфедерация на княжествата Босна, Херцеговина и Черна гора"[71]. А според споменатия доклад от австро-унгарското външно министерство до Андраши на срещата си "чуждите републикански емисари" обсъждат и бъде­щото устройство на региона. Те решават да се създаде "унгаро-румънски фи­лиал на републиканската Дунавска конфедерация". Вероятно Янош Асталош е предложил своя проект, който показва приемственост с плановете от 1848-1849 г. и 1859-1861 г. за унгаро-румънско-южнославянска конфедерация[72]. В духа на мацинистките идеи той предвижда конфедерация "на широка демократична основа... за взаимна защита в долината на Дунава", като независима Унгария постигне това "рамо до рамо с Румъния" и "като се присъединят Сърбия и Бъл­гария"[73]. Асталош издига равенството и братството между народите за основни принципи на съжителство в рамките на конфедерацията. Излагайки позициите си по националния въпрос (в частност по исканията на румънците в Унгария и Трансилвания да бъдат признати националните им права), той се обявява за формирование от независими държави "без ни най-малко ограничения за нацио­налностите и религиите"[74].
   От Букурещ Янош Асталош заминава за Константинопол, където възнамерява да се срещне с руския посланик граф Н. П. Игнатиев и за когото е имал препоръ­чително писмо от К. А. Губастов[75]. Тъй като австро-унгарският посланик преценява дейността на Асталош вече като твърде опасна, той не му разрешава да се завърне във Видин. Притиснат от турските власти и под заплахата да бъде интерниран в Мала Азия Я. Асталош решава да се установи в Константинопол и да продължи адвокатската си практика. Впоследствие той се опитва да се устрои в различни градове на Балканите. През 1877 г. иска да се завърне в роди­ната си, но австро-унгарските власти не уважават молбата му. За последните години от живота му обаче няма никакви сведения. Знае се само, че се разорява и се самоубива в Белград през ноември 1898 г.
      Дейността на Унгаро-българския таен комитет се дължала главно на инициатив­ността на Янош Асталош и поради това тя замира след принудителното му оста­ване в Константинопол. Независимо от краткотрайното си съществуване и огра­ничената си дейност неговият Видински комитет е значим с историческото си присъствие в националноосвободителното движение на Балканите, защото олицетворява опита в борбата за независимост да се обединят усилията на унгарските противници на австро-унгарския дуализъм с българското революцион­но движение, с освободителните борби на другите балкански народи и с полити­ческите планове на румънските либерали.

* * *

    Влияние върху политическите възгледи на унгарците в българските земи оказват гледището на Лайош Кошут и унгарското обществено мнение. Позицията на унгарската общественост към събитията на Балканите се характери­зира с подчертана подкрепа на турската кауза, симпатии към турския народ, открито туркофилство, силен страх от панславизма и произтичащи от него антируски настрое­ния, граничещи с русофобство. Тези политически тенден­ции в Унгария се обясняват с виждането, че вече осемдесет години Османската империя не била агресивна сила, а ми­рен съсед. Страхът от експанзията на Русия и обстоятелст­вото, че съседството на една слаба Турция е за предпочита­не. Проявите на унгарско-турското братство се основават на идеята за унгарско-турско етническо родство, т. нар. туранизъм.[76]
        Трябва да отбележим, че туркофилските настроения сред унгарците не са съпроводени с отрицателни чувства към българския народ; напротив, налице са симпатии към бъл­гарите и техните стремления за независимост. В пътеписа си Бела Ерьоди отбелязва, че благодарение на българска­та народна песен изживял „странната метаморфоза" да обикне българския народ, без това да накърни туркофилските му чувства.
     Значително влияние върху унгарското политическо об­ществено мнение оказват схващанията на Лайош Кошут, който разграничава интересите на Унгария от общата вън­шна политика на Австро-Унгария. Кошут смята, че единс­твената допирна точка между тях е стремежът да не се до­пуска по-нататъшното разрастване на мощта на Русия. Във всичко останало общата външна политика на Монархия­та противоречи на унгарските интереси, които изискват да се води политика на ненамеса в отношенията между Пор­тата и народите в Османската империя. През 1869 г. той вижда унгарската позиция в бъдещото развитие на съби­тията по следния начин: ако Портата успее ... да се превър­не в самостоятелна жизнеспособна сила, Унгария ще има гаранция срещу руската експанзия. Ако обаче 'болният чо­век' е смъртно болен, Унгария не е заинтересована да под­държа вегетирането му ..., защото така християнските на­роди в Османската империя ще бъдат тласнати към Русия. „В наш интерес е чрез свободата на тези народи да издиг­нем преграда срещу руските завоевателни цели. Справед­ливостта и братството ... изискват от нас унгарците да под­държаме приятелски неутралитет към стремежите на из­точните християнски народи за свобода. Когато бъдат сво­бодни, те ще са наш естествен съюзник срещу външни интевренции"[77]. Прозиращият в това изказване страх на Ко­шут от Русия е разбираем, тъй като унгарската революция, чиито водач е бил, е разгромена с помощта на руски войски. Левите политически емигранти споделят схващанията на Кошут, но реалностите на Балканите ги подтикват да действат съобразно изискванията на конкретната обста­новка. Така например, Янош Асталош е привърженик на Лайош Кошут и е отявлен противник на Хабсбургите и застъпник на независимостта на Унгария. И тези свои възгледи изразява в об­винителен акт към унгарското правителство и в прокламацията си към далматинските въстанници. В същото вре­ме обаче Асталош поддържа връзки с унгарската крайна левица („Партията на 48-ма"), която сред политическите партии в Унгария наистина е най-близко до възгледите на Кошут. За разлика от Кошут обаче, който е за пълната не­зависимост на Унгария, „Партията на 48-ма" приема пер­соналната уния (общият владетел на Австрия и Унгария) и се противопоставя само на по-тесните връзки между две­те страни (общи министерства и делегации). Действията на Асталош показват отклоняване от схващанията на Ко­шут и по отношение на Русия. Знаейки че ще си „навлече" неговото неодобрение в името на идеята за всеобщо въста­ние, Асталош прави опити да се свърже с руските консули във Видин и Истанбул и с панславистки комитети.
________________________________

[1] Шарова, Кр., Към историята на българското освободително движение през 1869 г.- В: Сб. в чест на проф. Хр. Гандев. С, 1985, с. 195.
[2] Българското национално революционно движение. Чуждестранни документи. 1868-1871. т.1. (БНРД, 1.) Под ред. на Кр. Шарова и Д. Дойнов. С, 1992, с. 328, 357.
[3] Magyar Országos Levéltár (Унгарски национален архив) (MOL), K 26-VI1-1869-1332; К 26-I А 24-1870-410, 521, 541, 606, 647, 671, 713, 740, 753, 807, 826; К 26-111-1870-787; К 148-XIVa-1870-965. Виж публикацията им на български език: П. Пейковска. Политическата дейност на Янош Асталош в българските земи през 1869-1870 г.- Известия на държавните архиви (ИДА), 68.
[4] Освен това са взети предвид и изворите, публикувани в БНРД, 1, особено документите № 206 и № 225, където се споменава и името на Я. Асталош.
[5] Вестниците "Magyar újság" (Унгарски вестник), "Македония", "Отечество" и "Свобода".
[6] Наред с интересните и разнообразни сведения, те съдържат и някои слухове и неточности.[7] Според Magyar életrajzi lexikon, I. köt. Budapest, 1981, p. 60: през 1822.
[8] Kecskeméti állami levéltár (Държавен архив - гр. Кечкемет). Törvényszéki iratok. 1868. márc. 4. 1491.
[9] По-подробно вж.: Pölöskei F., Az 1868-as parasztmozgalom. Századok, 1956, № 4-6, pр. 634-648.
[10] Роден в Гьоле на 2.V.1836 г. (MOL, R 130, 2. cs., 4. t.) син на съратника на Л. Кошут - Ласло Мадарас, който от емиграция напътствал действията на унгарската крайна левица през 1868 г. В края на февруари и началото на март 1868 г. тай разработва заедно с Асталош плана за създаването на демократически клубове в алфьолдските селища.
[11] MOL. K 26-VI1-1869-1332. 4. o.
[12] Документите, с които разполагаме, не съдържат сведения за дейността на Я.Асталош във Влашко.
[13] MOL, K 26-VII-1869-1332, 10. o.
[14] Маджарски пътеписи за Балканите. XVI-XIX в. Съст.: П. Миятев. С, 1976, с. 86.
[15] Български исторически архив (БИА). ф. 570 (Георги Силаги), а.е. 39, л. 9.
[16] Ликовски, H., Спомените на Брайко Ц. Кофарджиев от Копривщица (1838-1914).- ИДА, 49, 1985, 219-256. Ръкописът се съхранява в БИА: II А 9149.
[17] По-подробно вж.: Грънчаров, М., Васил Ганчев в българското революционно движение през 60-те години на XIX в. - ИПр, 1990, №. 11-12, с. 48-55.
[18] В средата на 1867 г. Куза иска да се завърне в родината си, но Карол I не му разрешава, тъй като се опасява, че ще се опита да си върне трона. Печатът също отправя такива нападки срещу Куза и пише, че той ще направи това с руска помощ. По-подробно вж.: Воgdап, D., V. Stribu, De urmele lui Alexandru loan Cuza. Bucuresti, 1985, рр. 208-225.
[19] Споменава се още като "майор Джорджеску". През 1864-1865 г. се установява в Букурещ по искане на австро-унгарския консул там барон Карл фон Едер. Богати е заподозрян във връзка с убийството на пред­седателя на сената Катарджи. През 1871 г. е арестуван за революционната си дейност. (MOL, К 26-VII-1869-1332, 10-11.о., К 148-1871-3403, 3491).
[20] Известно е едно писмо на Ал. Кантакузино от 5/17.XI.1868 г. до приятеля му Куза, в което той му пише, че династията е компрометирана поради жп-линията на Струсберг.
[21] В края на 60-те години на XIX в. се оформят два центъра на румънското националноосвободително дви­жение: Темешвар (Банат) и Сибиу (Трансилвания). За разлика от банатската организация центърът в Сибиу е за пасивното съпротивление на дуализма и успява да се наложи през следващите години. Erdély története. III. köt. 1830-tól napjainkig. Budapest, 1986, рр. 1648-1649.
[22] MOL, K 26-VII-1869-1332, 6-7. о.
[23] Унгарската крайна левица се сформира като самостоятелна партия през 1868 г. с наименованието "Партия на 48-ма" (А 48-as párt).
[24] Янош Видач (1826-1873) - син на Ищван Видач, който в средата на миналия век основал първото унгарско предприятие за селскостопански машини, а през 60-те години притежавал парна мелница в Крайова. Янош Видач участва активно в революцията от 1848-1849 г., а след разгрома й е осъден на смърт и после е помилван на дългогодишен затвор. От 1861 г. той живее в Пеща и до смъртта си е депутат на партията в унгарския парламент.
[25] MOL, K 26-VII-1869-1332, 14-15. о.
[26] MOL, K 26-VII-1869-1332, 21. о.
[27] Далмация е провинция на Австрия от 1816 г. „въпреки, че унгарският парламент иска връщането й на Унгария. Въстанието, избухнало през октомври 1869 г., е предизвикано от недоволството поради нововъведения военен закон.
[28] Така наричали въстаниците в Далмация, тъй като действията се водели при Бока Которска.
[29] MOL, K 26-VII-1869-1332, 30-31. о.
[30] MOL, K 26-1 А 24-1870, 4. о.
[31] "Свобода", бр.15, 12/25 февр. 1870.
[32] "Македония", бр.47, 23 окт./5 ноем., бр.2, 18 ноем./1 дек. 1869.
[33] БНРД, 1, с. 347.
[34] "Magyar újság, № 275, 1869 ( 2 дек.).
[35] БНРД, 1, с. 335-336.
[36] По-подробно вж.: Шарова, Кр., В. Левски и Л. Каравелов в началната история на БРЦК (1869-1970). – ИПр, 1987, № 7, с. 78-82; Събрания на революционната емиграция в Румъния през 1869 г.- Векове, 1987, №.4, с. 26.
[37] БНРД, 1, с. 328.
[38] MOL, K 26-I А 24-1870, 3-4. о.; БНРД, 1, с. 327-328.
[39] MOL, K 26-I А 24-1870, 3. о., K 26-VII-1869-1332, 31. о.
[40] Цитиран от в. "Македония", бр. 2, 18 ноем./1 дек. 1869; бр.17, 17 ян./З0 ян. 1870.
[41] Magyarország története. VI/2. köt. Budapest, 1979, p. 828.
[42] MOL, R 195, 3. cs., 7. t. (Писмо на Л. Кошут до Дюла Танарки от 22 ноем. 1869 г.).
[43] MOL, K 26-VII-1869-1332, 15., 19. о.
[44] Л. Кошут сам изтъква, че сред политическите партии в Унгария най-близко до неговите възгледи стои "Пар­тията на 48-ма", но подчертава същественото различие между тях: докато "Партията на 48-ма" приема персо­налната уния (общия владетел на Унгария и Австрия) и се противопоставя само на по-тесните връзки между двете страни (общи министерства и делегации), то Кошут винаги е бил за пълната независимост на Унгария.
[45] Pölöskei F., Op.cit., p. 631.
[46] L. Коssuth iratai. VIII. köt. Budapest, 1900, pр. 223, 385-387.
[47] MOL, K 26-I A 24-1870, 3-4. о.
[48] MOL, K 26-I А 24-1870-410, 6-11. о., K 26-1 А 24-1870-510, 12-24. о.
[49] MOL, K 26-1 А 24-1870, 3. о.
[50] БИА, ф. 570 (Георги Силаги), а.е. 39, л. 1, 4.
[51] БИА, ф. 570 (Георги Силаги), а.е. 15, л. 1.
[52] MOL, K 26-I А 24-1870-521, 14-23. о.
[53] MOL, K 26-I А 24-1870-410, 7. о.
[54] MOL, K 26-I А 24-1870-410, 8-10. о.
[55] БНРД, 1, с. 356.
[56] MOL, K 26-I А 24-1870-740, 39. о.
[57] MOL, K 26-I А 24-1870-521, 12., 13., 24. о.
[58] Щит без корона с вертикално разделено на две поле: дясната половина се пресича от четири хоризонтални ивици, а в лявата има двоен кръст, издигащ се от трихълмие върху короната.
[59] Шарова, Kр., Към историята на българското..., 198-203.
[60] Джумалиев, Г., Гр. Шумен и шуменци в революционните борби преди Освобождението.- В: Шумен-Коларовград. Сб. от статии и материали за миналото на града. Кн.1. Коларовград, 1960, 49-115; С. Стан­чо в. Читалище "Добри Войников" в своята 100-годишна история.- В: 100 години народно читалище "Д.Войников". Коларовград, 1856-1956. Юб. сборник. С, 1958, с.19, 27.
[61] MOL, K 26-I А 24-1870-541, 26-28. о.
[62] MOL, K 26-I А 24-1870-606, 31. о., K l48-XIVa-1870-865, 1. о.
[63] MOL, К 26-1 А 24-1870-606, 31. о. Сведенията произхождат от австро-унгарския консул в Русе К. Волфарт.
[64] MOL, K 26-1 А 24-1870-713, 37. о.
[65] MOL, K 26-I А 24-1870-606, 31. о.
[66] Групата се разпада през есента на 1869 г. По-подробно вж.: Велики, К., Румъния и българското револю­ционно движение за национално освобождение. 1850-1878. С, 1982, с. 97-149.
[67] Арнаудов, М., Любен Каравелов. 1834-1879, Живот, дело, епоха. С, 1972, с. 228.
[68] Велики, К., Цит.съч., с. 130.
[69] " Свобода", бр.6, 11/24 дек. 1869.
[70] „Свобода”, бр.13, 29 ян./11 февр. 1870.
[71] MOL, K 26-I А 24-1870-753, 41. о.
[72] Мéгеi Gу., Föderációs tervek Dél-Kelet Európában és a Habsburg-monarchia. 1840-1918. Budapest, 1965, pp. 35, 58.
[73] MOL, K 26-I A 24-1870-541, 26. o.
[74] Ibidem.
[75] MOL, K 26-I A 24-1870-740, 40. o.
[76] Major Z., Az Orosz-Török háború (1877-1878) és a magyar politikai közvélemény. Bp., 1981. Disszert. Kézirat, pp. 13, 37.
[77] Kossuth Lajos iratai. VIII. köt. Sajtó alá rendezte Kossuth F. Bp., 1900,  pр. 221-223.


* * *

Magyar gyógyszerész karrierek Bulgáriában a XIX. sz. második felében


írta Pejkovszka Penka / 2008

  • Megjelent in:  Tradició és modernizáció a XVIII-XX. században. Ed. Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor. - Budapest: Hungarovox, 2008, pp. 140-148.


Nem lehetettlen hogy egyik másik vállalkozóbb fiatal kartársunk Bulgáriában óhajtja megpróbálni szerencséjét; erre való tekintettel nem lesz érdektelen egyet-mást elmondani az ottani viszonyokról. Reánk nézve ép örvendetes hogy idegeneknek nem valami kellemes a Bulgáriában való kondiczióskodás, még nehezebb pedig az önállóságra vergődni... Idegeneknek ... bolgár vagy francia nyelven szigorú elméleti vizsgát kell tenniök ... vegytan különbőző ágaiból, a gyógyszerisméből és a gyógyszerészeti gyakorlati tudományokból. A gyakorlati vizsga két gyógyszertári készítmény előállításából és egy mennyileges elemzés kiviteléből áll. E vizsgákat az idegnek alig egynegyed része állja ki. Ezzel a bennszülötteket akarják a pályára csábítani, de hasztalan ... érezhető segédhiány urakodik ... Sokan úgysem fognak oda menni, mert hiszen nálunk is, Ausztriában is, nagy a segédhiány.” A Gyógyszerészi Közlöny c. magyar szaklap 1891. október 31-i számában[1] közzétett ismertetésben egy olyan történeti jelenség nyomára bukkanunk, amelyről eddig nem volt tudomásunk: magyar gyógyszerészek is hozzájárultak a bolgár gyógyszerészet modernizációjához, amelyet a külföldi egyetemeken végzett kis számú bolgár szakértő mellett külföldiek is (40-50 főre esett a számuk a XIX. sz. végén)[2] hajtottak végre. A névtelen szerző sorai arra utalnak, hogy az efféle munkamigráció nem lehetett nagyméretű, de jelen volt.
A cikkben körvonalazott történelmi jelenséget megpróbáltuk megvilágítani levéltári forrásokkal, igyekszünk tisztázni, kik és miért jöttek Bulgáriába, hogyan alkalmazkodtak a helybeli egészségügyi körülményekhez, tudtak-e karriert csinálni. Alapforrásunk Szilágyi György magyar gyógyszerész bulgáriai irathagyatéka. Az illető bulgáriai gyógyszertára nyolcvan éven át létezett. A működése során összegyűlt iratok a bolgár gyógyszerészet történetének egyedülálló forrásai. A levéltári fond egyik részét a tulajdonos barátai, ismerőseinek levelei képezik, amelyek néhány magyar és más külföldi gyórszerész sorsvallomását tartalmazzák, valamint érdekes, a kollégáival (helybeli orvosok és gyógyszerészek) és klienseivel való viszonyára vonatkozó tényeket tárnak fel; másik része pedig gyógyszertára működéséhez fűzödik. Tanulmányunkban Szilágyi György iratait elemezve néhány Bulgáriában működött XIX. századi magyar gyógyszerész karrierjét megpróbáltuk rekonstruálni.  
Elsőnek említendő MOHOS János, mivel az övé volt az első, magyar bulgáriai gyógyszertár; ez volt bolgár földön a modern gyógyszertárak egyik legelsője is. Gyógyszertára 1862 szeptemberétől 1877 júniusáig működött Ruszcsuk, mai néven Rusze dunai városban. Lukáts Gyula, az Egyetértés c. folyóirat 1877-78-as orosz-török háborús hadi tudosítójától tudjuk, hogy Mohos név alatt b. Majthényi rejlett el.[3] Mohos János 1829-ben született és Halimba Veszprém megyei helyiségből való. 1857-ben, huszonhét éves korában végezte el a gyógyszerész szakot Pesti Egyetem Orvoskarán.[4] Karrierje sikeres volt, mivel kortársai gazdag embernek tartották: gyógyszertárán kívül még két háza is volt, ahol hatgyerekes családjával lakott. Az orosz-török háború idejében Konstantinápolyba menekült és további sorsáról egyelőre nincsenek biztos adataink, de Bulgáriába nem jött vissza többé.
 A második bulgáriai magyar gyógyszertárt a Baján született SZILÁGYI György nyította meg 1869-ben, ősszel, Sumlán, majd 1874 júliusában áttette Ruszcsukba “Pharmacie á la Couronne Hongroise * G.Szilágyi * Roustchouk” névvel, ahol egészen az 1949-es államosításig létezett. Szilágyi György is tanult gyógyszerészetet a Pesti Egyetem Orvoskaránál, ugyanakkor, amikor Mohos János, de valószínűleg nem volt évfolyamtársa, mert egy évvel később, 1858-ban tette le a szigorlatait és a gyakorlati vizsgáját; 25 éves volt, tehát pár évvel fiatalabb volt Mohosnál. Miután befejezte egyetemi tanulmányait, Szilágyi György beállt az osztrák hadseregbe; majd az 1860-as évek elején földije, Türr István révén forradalmár lett, s a Balkánon, Amerikában és Olaszországban harcolt. Olaszország egyesítésével forradalmi pályája végét ért - megint a Balkánra került, néhány hónapig betegeskedett és belépett a török hadseregbe, ahol “mint ezred gyógyszerész (kolászi) alőrnagyi rangban szolgált” bolgár földön - Orjahovoban, Vidinben és Sumlán (Sumen). A sumlai gyógyszertár megnyitásával egyidejűleg megnősült - tehetős ruszcsuki bolgár családból származó lányt vett el feleségül; öt gyereke volt, harmadik fia, Mihály megörökölte apja szakmáját és 1901-ben átvette tőle a gyógyszertár vezetését.[5] A gyógyszertár hírnevet szerzett, több tényező okozta viszontagságon és nehezségen keresztülmenve. Gyógyszertárához fűződő munkáján kívül Szilágyi György tevékeny részt vett a bulgáriai gyógyszerészek szakszervezeti mozgalmában is és 1893-ban a cári udvar pénzügyi támogatásával megalapította a Bulgáriái Szegénybetegek Nemzetközi Társulatát.[6]   
NEDVIG Mihály gyógyszerész Szilágyi György sumlai ismerősei köréből való.  Arról nem sikerült adatokat találni, hol szerezte Nedvig gyógyszerészeti tudását. Az 1870-es évek első felében a sumlai török garnizonban szolgált, ahonnan a török kormány Kelet Anatoliába - Erzurumba küldte. Ott egy év múlva megnősült - gazdag nőt vett el feleségül. Az orosz-török háború idejében saját házat épített a Drinápolyhoz közeli Kar-Agač helységben, ahol gyógyszertárát is helyezte el. A háború befejezte után eladta a kar-agači házát és Drinápolyban a főtéren egy új gyógyszertárt nyitott meg.[7] A háború után szeretett volna Bulgáriában letelepedni és gyógyszertárt nyitni.[8]
Szilágyi György baráti köréhez tartozott az akkor fiatal MUZSA Gyula gyógyszerész, később pedig a magyar sport híres szervezője, vezetője. Muzsa Gyula Bulgária felszabadulása után látogatta meg az országot, hogy gyarapítsa szakmai tudását, a bolgár nyelvet is megtanulta. A gyógyszerész szakot szintén a Pesti Egyetem Orvoskarán végezte el 1886-ban. Egy, Szilágyi Györgynek 1885. szeptember 23-án Budapesen írt leveléből[9] kitűnik, hogy  kapcsolatot tartott vele (ezelőtt Szarvasról is írt neki – ahol nyilvánvalóan a katonai szolgálatát teljesítette),[10] ismerte a családját, fiait. Feltételeztehő, hogy Muzsa Gyula gyakorolt Szilágyinál a ruszcsuki gyógyszertárában, mert a levelét ugy írta alá mintha „tanítványa” lett volna - még az egyetem befejezése előtt. Köztudott, hogy az egyetem után Muzsa külföldre ment és egy évtizedet töltött el különbőző városokban,[11] így Bulgária gyógyszertáraiban is dolgozott. Ez 1879 és 1883 között történthetett, mivel középiskolai tanulmányai után Budapesten, a Kálvin téri Korona gyógyszertárában gyakornokoskodott, ahol tovább dolgozott az egyetem elvégeztéig (1886-ig). Levelét Muzsa rögtön Bulgária Kelet-Rumeliával való egyesülése után írta meg. Mivel várható volt, hogy az orosz-török háborút lezáró 1878. évi Berlini szerződés efféle megvaltoztatását, ill az egyesülést és az így kialakuló nagy balkáni szláv államot a nagyhatalmak nem fogadják el, és a bolgár-török háború bármikor kitörhetett, Muzsa felajánlotta a szolgálatát az államnak, mint gyógyszerész.[12]
A korabeli magyar sajtóban és a levéltári anyagban való búvárkodásáinkkor még két Bulgáriában megfordult magyar gyógyszerész nevére akadtunk: TOPERCZER Béláéra és barátjáéra, PAPSZT Imrére. A gyógyszerész szakot mindketten a Pesti Egyetem Orvoskarán végeztek el: Toperczer Béla (szül. 1836, Nagybánya, Szatmár vm.) - 1862-ben és Papszt Imre (szül. 1830, Sátoráljaújhely, Zemplén vm.) - 1868-ban.[13] Gyógyszertáraik voltak az 1870-es évek közepén: Toperczernek a Bihar vármegyei Kismarján, Papsztnak – Somogy vármegyei Nagyatádon.[14] Annyit tudunk még róla, hogy török szolgálatban állt mint gyógyszerész -  nem tudni pontosan mikor. Az orosz-török háború idejében lement Konstantinápolyba, és ott a főorvos rendeletének vétele után Papszt Imrével Philippopolisba, mai néven Plovdivba utaztak, hogy az ottani „gyógyszertárak valamelyikének vezetését” átvegyék, „azonban csalodtak”.[15] Toperczer Béla tudosításokat írt az Egyetértésnek Philippopolisből 1877 őszén, amely tudosításokból látszik, hogy ott tartozkodott decemberig. Toperczer és Papszt további sorsáról nem találtunk adatokat.
A felvázolt életrajzi adatok alapján összegezhető, hogy bolgár földre jöttek diplomás magyar gyógyszerészek abból a célból, hogy tapasztalatot szerezzenek vagy saját gyógyszertárt nyissanak és önállóak legyenek. Jöttek az 1860-as években, amikor Bulgária még nem volt önálló állam, hanem az Oszmán Birodalom része. De jöttek az 1870-es évek végétől kezdve is, az orosz-török háború után újjáalakult bolgár állam (a Bolgár Fejedelemség) intézményes alapjainak lerakásakor. A XIX. sz. második felében a Balkán-félsziget e régiója nemcsak geopolitikailag, hanem társadalmilag is eléggé mozgalmasnak bizonyult. Az Oszmán Birodalomban 1860-1870-es években végrehajtott reformok a Tanzimat modernizációs kor utolsó fázisát képezik; éppen ezzel esett egybe a modern egészségügy szervezése. Az előbbre haladt nyugati és közép-európai országok tapasztalata az egészségügyben bolgár földre először az Oszmán Birodalomban végrehajtott reformokon keresztül jutott be, mivel ezeket európai szakértők (főleg franciák és angolok) közreműködésével valósították meg.[16] Az 1862 novemberében kiadott A polgári gyógyszerészet gyakolásáról szóló rendelet szabályozta a gyógyszerészi gyakorlat engedélyezésének és a gyógyszerek eladásának a feltételeit, vagyis tulajdonképpen elválasztotta a gyógyszerészi gyakorlatot az orvositól, a gyógyszerész szakmát az orvosétől és így szabad utat nyított a gyógyszerész szakmai réteg kialakulásához.[17] Bolgár földön az egészségügyi, beleértve a gyógyszerészetet is érintő reformokat az 1865-ös kolera járvány után vezették be. A XIX. sz. utolsó negyedében, az önálló bolgár állam szervezésekor megalkotott kettő egészségügyi (gyógyszerészetre is vonatkozó) törvény szintén kölcsönzött a külföldi tapasztalatból: az 1879-es az orosztól,  az 1888-as törvény a közép-európaitól; gyakorlatilag a reál (korlátlan) koncessziós rendszert vezették be (amelyet később, a század végétől kezdve igyekeztek folyamatosan korlátozni különböző feltételek szabásával).[18] A külföldi gyógyszerészeket, így a magyarokat is a modernizáció nyújtotta lehetőségek vonzották Bulgáriába, abban reménykedve jöttek, hogy Magyarországhoz képest kisebb anyagi áldozatokkal tudnának boltot nyitni, európai egyetemi diplomával rendelkezve könnyebben hírnevet megszerezhetnének, jobban keresnének és konszolidálódna helyzetük.
Feltűnő, hogy az említett, Bulgáriában előfordult magyar gyógyszerészek felének  karrierjében az első állomás a török garnizon volt. Ez nem véletlen: a Balkánon elhelyezkedő török garnizonokban sok külföldi vagy más nemzetiségű orvos és gyógyszerész dolgozott (főleg görögök, de olaszok, németek, monarchiabeliek is), bérelték őket, mert a török orvosoknak nem volt megfelelő képzettségük, a halandóság pedig igen magas volt. És még valami: Keleten más volt a mentalitás, az üzlet megindításához nemcsak bizonyos tőke kellett, hanem jó összeköttetések a helybeli hivatalnokokkal is (a hadseregbe belépés is sokszor ismeretségen, ajanlólevél révén történt), szükséges volt ismerni a helybeli körülményeket, adottságokat, a leendő klienseket és kollégákat. A hadsereg egyrészt alkalmat adott éppen erre, másrészt pedig arra, hogy az illető bebizonyitsa, mennyire jó a szakmában. És ez nem bizonyult könnyűnek. Nedvig Mihály levelében azt olvassuk, hogy amíg a török kormányt szolgálta „a szolgálat nem volt más mint küzdelem”, mert „a pénzt keservesen szerezte”.[19] Szilágyi György kb. két évet (1867-1869) töltött a török hadseregben, majd bizonyos „okoknál fogva beadta dismissioját”. Hogy mik voltak ezek az okok, a vidini garnizonban tartózkodó Milanesi Ludovico olasz gyógyszerész, Nedvig harcostársa leveléből tudjuk meg: ezek közé tartoztak az ottani karanténállomás orvosának visszaélései, valamint az orvosok és gyógyszerészek közötti ellentétek; emiatt mindketten úgy döntöttek otthagyják a török hadsereget és saját gyógyszertárakat nyítnak. [20] Ez volt a következő lépés.
A gyógyszertár megnyitásához akkor fogtak hozzá, amikor rendelkezésre állt a szükséges pénz. Szilágyi és Milanesi esetében ez a forradalmi, majd a török hadseregben történt, Nedvignél – csak a török hadseregben. Ez a pénzforrás nem mindig volt elég, azért házasságon keresztül szintén próbálkoztak gyarapítani a tőkéjüket. Az egész üzlet megindításában és sikeres végigvitelében nagy szerepet játszott a hazafiúi összetartás.  Szilágyi iratai rögzítették az adatokat arról, hogy a magyarok támogatták – pénzzel és jó tanáccsal - egymást a különbőző üzleti kezdeményezéseikben (nehéz helyzetek esetében a személyes problémáik leküzdésében is). Így például sumlai gyógyszertára megnyitásához Szilágyinak nem volt elég a „kevés megtakarított pénze”, s kölcsönt kért Mohos barátjától.[21] Levelezése tartalmának központi problémaköre a tanács-, esetleg nem pontosan megfogalmazott szakmai segítségkérés. A tanácskérések leginkább arra vonatkoznak, melyik városban legyen a gyógyszertár. (Természetesen a gyógyszertár megnyitására legjobb helynek számított az olyan város, ahol sok gazdag ember lakott és ahol európaiak dolgoztak - alkalmazva vasútépítésnél vagy máshol).[22] A legmegbizhatóbb „tanácsadó” a honfitárs (néha a harcostárs) volt: ahogy Nedvig Mihály írt Szilágyinak „Hozzád fordulok, hiszem, hogy becses fáradozásaid nékem szebb jövendőt fognak biztosíttani, mert honfitárs honfitársat nem fogja elhagyni”.[23] De valamelyik megbízható helybeli is lehetett a tanácsadó. Erről Nedvig úgy nyilatkozott, hogy Erzurumban egy gazdag gyógyszerész azt tanácsolta, hogy Drinápolyban nyisson gyógyszertárt, és ő azért hitte el neki, mert tekintélyes ember volt, köztiszteletnek örvendett, Drinápolyban mindenki ismerte, mert szülővárosa.[24]
Azt, hogy milyen volt az eljárás, hogyha valaki magángyógyszertárt akart nyitni az Oszmán Birodalom területén, azt a Szilágyi György ruszcsuki gyógyszertáráról szóló iratokból tudjuk meg. Ehhez szükségesnek tartották a magisteri oklevelet, egy ajanlólevelet és a legfontosabb - a konstantinapolyi felsőfokú orvosi és gyógyszerészi iskola, a Tophane engedélyét a szabad gyógyszerészi gyakorlatra, amelyet a rendelet értelmében bizottság előtt letett vizsga alapján állítottak ki. (Az utóbbinak nincs nyoma Szilágyi irataiban és valószínűleg az engedély megadása csak a diplomája alapján történt). Miután megvoltak ezek az iratok az osztrák-magyar állampolgár kérvényt írt a konzulátushoz, hogy az osztrák-magyar hatóságok ajánlják őt a Dunai vilajet főkormányzójának abból a célból, hogy megerősítse az engedélyt és kijelölje a gyógyszertár leendő helyét. Szilágyi György engedélyét 1874. június 22-én adta ki a Tophane igazgatója Markó basa doktor.[25] Szövege kinyilvánította, hogy Szilágyinak joga van gyógyszerészeti gyakorlatra az Oszmán Birodalom egész területén Isztambult kivéve. Az engedélyt véglegesen a ruszcsuki városháza igazgatósága hagyta jóvá 1874. július 13-án és hozzájárult a gyógyszerészi állás betöltéséhez, „a piacon a 10. szám alatti boltban”,[26] amelyet 6 évre bérbe vett Csorapcsieff  Iván nevű  ruszcsuki lakostól. A gyógyszertár augusztusban kezdett el működni. A belsejét a következőképpen írta le: „A boltnak két ajtája lévén, az egyik a homlokajtó mely a piacra néz, míg a másik hátul, a laboratóriumból nyílik egy vendéglő szinte Csorapcsieff tulajdona ’s amely udvarban a gyógyszerektől kiürült ládákat tartottam és azokat a csepegő alá az ajtóm elé raktattam…”.[27]  A gyógyszertár sikeres működtetésére nemcsak a mozgalmas főutcai vagy főtéri, piaci hely volt fontos, hanem annak modern berendezése, a gyógyszerek nagy választéka, valamint a tulajdonos reputációja. Szilágyi György összes pénzét arra fordította, hogy európai módon rendezkedjen be - felszerelte modern szekrényekkel és üvegekkel, Ausztriából és Magyarországból látta el gyógyszerekkel. Előtte ugyanazt tette Mohos János is, akiról a helybeli újság is adott hírt: 1866-ban a Dunai vilajet Tuna/Dunav c. hivatalos lapja azt írta róla, hogy többek között ásványvizet különbőző betegségek gyógyítására és poloskairtó port árusított.[28]
Szilágyi gyógyszertára hírnevet szerzett több objektív és szubjektív tényező okozta viszontagság és nehezség ellenére is. Az objektív tényezők közé sorolható a régió politikai instabilitása, az 1877-1878-as orosz-török háborű, szakmai oldalról pedig a bolgár gyógyszerészet fejlődésével együttjáró állandó változások, a gyógyszerészeti pálya szabályozása, az illetékes hatósági intézmények megalapítása. A szubjektív tényezők sorában meg kell említeni a helybeli és külföldi orvosok és gyógyszerészek versengését, akik a kialakult konjunktúrát kihasználva mindenféle, olykor méltatlan és etikátlan eszközöket is alkalmaztak a minél nagyobb haszon érdekében. Egyrészt versengés létezett az orvosok és a gyógyszerészek között. Annak ellenére, hogy 1878 előtt török egéyzségügyi hatóságok megtiltották az orvosoknak a gyógyszertár tartását és, ahogy Nedvig Mihály mondja a levelében, „szigoruan vették a gyógyszerészeket”, „minden csak félig történt, mert még nem tiltották be, hogy orvosoknak gyógyszertára ne legyen”.[29] Ráadásul sok orvos jogot kapott a gyógyszerek nagymennyiségű megvásárlására és továbbítására. Erről panaszkodik a levelében Nedvig és ezt emeli ki a kar-agači gyógyszertára bezárásának főokaul, amikor a következőt mondja: „mikor kinyítottam [a gyógyszertárt] ... folyamodtam az expediciót a vasuti társaságnak megnyerni, ezen tervem is dugába dölt, és így magam maradtam Kar-Agačban, a vasuti orvosnak megvolt a gyógyszertára, és ő maga expediált ... beláttam, hogy itt már létezni nem lehet, mert a vasuti orvos maga hasznát kereste”. De Drinápolyban is „minden orvosnak megvolt a maga gyógyszertára, természetesen nem küldött recepteket az ő gyógyszertárába”.[30] Másrészt, versengés folyt a helybeli más nemzetiségű görög és örmény gyógyszerészekkel, akik üldözték az európaiakat; majd úgyanazt tette az 1890-es években a már megerősödött bolgár gyógyszerész réteg is.
Hasonló ellentétek nyomát találjuk Szilágyi György két panaszlevelének megmaradt piszkozatában. Az egyik eset 1874 őszéből való, az oka a fent említett  üres dobozok tárolása volt, ezzel kapcsán durva veszekedés alakult ki Szilágyi gyógyszerész és szomszédja - a gyógyszertára mellett közvetlenül elhelyezkedő vendéglő bérlője között, mivel ezek zavarták az utóbbit. Ahogy Szilágyi mondta, sikeresen megküzdött a Ruszcsukban már létező másik két gyógyszertár konkurenciájával is, akiket „tudományával győzött le”.[31] De nemcsak ily módon kellett neki harcolnia a túléléséért. Az ellentétek elrendezésének korabeli módszerei, erkölcsei és szenvedélyei szempontjából figyelemre méltó a következő eset leírása: „Getzó nevezetű bolgár, a ki a vendéglőt bérbe tartotta, lakatot tett ajtomra kívülről és azt becsukni akarta; én hinni nem akarván e minden ok nélküli erőszakos eljárást, őt szépszavakkal felszólítam, hogy mi idézi elő e jogtalanságot, de arra nem is válaszolt, behúzta ajtomat s a lakatot rajta megerősíteni akarta. Megjegyezendő itt hogy az ajtó nélkül nem képzelhető a gyógytár... De a mint az ajtót felszakítottam, oroszlán dűhével rontot nekem a terebélyes Bulgár Getzó szolgájával együtt, felkapván kezében egy kisebb ládát, beugrott a laboratoriumba és azt fejemhez dobta ... a nekem rohannó Bulgár Getzó dobását balkezemmel feltartottam ... és a jobb kézben levő ezüst preparatumot a nekem iramodott Bulgárra őntöttem, bár akaratom ellen, de csak úgy menekülhettem meg...[32] A következmények: Szilágyit beperelték, elitélték és három napi börtönre, 40 piaszter pénzbeli büntetésre és 80 piaszter perköltség megtérítésére kötelezték, és a gyógyszertár háromnapi bezárása is kárt okozott, s az osztrák-magyar konzulátustól kért segítség is hiábavaló volt.
A gyógyszerész klienseivel való kapcsolata üzletének és karrierjének egyik támpillére volt. Kliensei sokszor a baráti köréhez tartoztak, együtt töltötték a szabadidejüket vagy meglátogatták a nyilvános köztereket és esetleg együtt ki voltak téve a társadalmi ellentéteknek. És ha velük valami baj esett, akkor ez kárt okozhatott az üzletének is. Egy ilyen vallási türelmetlenségen alapozó összescsapásnak voltak kitéve Szilágyi György felesége és három kicsi gyereke, akik két kliensükkel meglátogatták a városi török fürdőt, mivel más nem volt a városban. 1874 januárjában a ruszei osztrák-magyar konzulátusnál megtett panasza arról szól, hogy török nők bántalmazták, megverték és „keresztény kurváknak” szólították feleségét és az őt kísérő bolgár nőket, akik a kliensei voltak.[33]  
Nagy megprobáltatást jelentett a gyógyszerészek számára az orosz-török háború, mert ők a vagyonukat a gyógyszertáraikban fektették be: a berendezésben, a megvásárolt és tarolt gyógyszerekben, a gyógyszertár épületében. Akinek a gyógyszertárát lebombázták, azt tönkrement. Ez a sors érte Mohos Jánost. Miután az 1877. júniusi ruszcsuki bombázások idejében gyógyszertára és háza felgyújtatott, Mohos János Konstantinápolyba menekült; ott karterítési kérvényt írt  az osztrák-magyar consulatusnál, amelyből megtudjuk hogy vagyona kb. 260 000 frankra esett.[34] Nedvig Mihály megpróbálta kihasználni az orosz-török háború idejében kialakult konjunktúrát – a sok orosz katona ottlétét, akik jó piacot jelentettek – azért 1878-ban saját házat épített a Drinápolyhoz közeli Kar-Agač helységben, ahol gyógyszertárát is elhelyezte. De mire a gyógyszertár kész lett és kinyílt, addig az oroszok elvonultak, úgyhogy muszáj volt áttelepülnie Drinápolyba. A háború zavaros éveiben Szilágyi György gyógyszertára pedig néhányszor zárva tartott. Egyszer hosszabb időre: 1877 második felében a város ostroma idején, amikor Szilágyi György családjával és a ruszcsuki osztrák-magyar kolónia tagjaival együtt elhagyta a várost és Isztambulba menekült. Januárban, a háború vége felé – amikor visszajött megtudni vajon biztonságos-e a helyzet családja hazatérésére – azt látta, hogy a gyógyszertári felszerelés össze van törve a „rászkodtatás” következtében, de a kar mégsem bizonyult olyan nagynak, és ki tudott lábolni belőle.[35] A békeszerződés megkötése után egy orosz-török hadi egészségügyi bizottságot állítottak fel azzal a feladattal, hogy vizsgálja felül a létező gyógyszertárakat és jelölje ki azokat, amelyek a modern követelményeknek megfelelnek. E bizottság véleménye szerint az egyetlen olyan gyógyszertár Ruszcsukban, amely minden szempontból megfelel, Szilágyi Györgyé volt.[36]  Mivel a kialakult kedvező helyzet következtében kezdett jól keresni, helyi versenytársai szervezkedni kezdtek ellene, és gyógyszertárát újra becsukták, de az orosz hatóságoktól sikerült neki új engedélyt szereznie. Megmaradt a bizottság gyógyszertár tulajdonosának a bezárás által okozott károkat összesítő jegyzőkönyve.[37] Abban a következőt olvassuk: a tönkretett gyógyszerekért - 15 frank, a tönkretett mindennapi jövedelemért - 200 frank, a segédgyógyszerész lakásáért és eltartásáért - 100 frank, a gyógyszertár veszteségeiért, amíg eléri az azelőtti jövedelmét – 5 400 frank, a reputáció megsértése által okozott károkért – 10 000 frank, vagyis összesen 15 815 frank kártérítést kapott akkor a tulajdonos.
A bolgár gyógyszerészet kezdetleges szabáyozása és működése az ideiglenes orosz kormányzás alatt (1879) történt meg. Akkor egy gyógyszertári szabályzatot dolgoztak ki, amely bevezette a magántulajdonra épülő koncessziós gyógyszertári rendszert. Az új szabályok követelményei lehetetlenné tették gyógyszertár nyitását az Orvosi Tanács előzetes engedélye nélkül.[38] Ekkor Szilágyi György gyógyszertárát átszervezte és megszerezte ezt az okmányt is. Habár a gyógyszertárak működését meghatározó szabályzatok később többször is megváltoztak, gyógyszertára túlélte a mozgalmas történelmi korszak minden kihivását, gyógyszerészeti reformját. Az 1889-es szabályzat értelmében a Polgári Egészségügyi Igazgatóság Szilágyi gyógyszertári tulajdonjogát ismét mergerősítette.[39] Viszont kötelezték hogy alkalmazzon két segédet, akik nemcsak „mechanikus munkát” végeznek, hanem a „farmáciai művészetre” is felkészülnek.[40] Szilágyi egyik segédje a gyógyszertárában legkisebb fia, Mihály volt, aki  1897-ben jelentkezett a Bolgár Gyógyszerészeti Társaság által megszervezett hathetes elméleti tanfolyamra[41] majd az apja Bécsbe küldte farmaciát tanulni.


Szilágyi György ruszei gyógyszertára, képeslap, 1913 

  A szakmabeli heves versenygés egyre rafináltabbá, de ezzel együtt mocskosabbá is vált. Az ezt szemléltető másik történet 1891 nyárából való: egy Szarijanó nevű örmény származású hadi orvos receptet írt Szilágyi gyógyszertárába az elkészülendő gyógyszer összetételét és latin nevét elhibázva; ezt észrevéve Szilágyi György nem az előírt módon készítette el a receptet és kisebb adagú összetétellel készítette el a gyógyszert. Válaszul Szarijanó bepanaszolta és bizonyitékul hamis pirulákkal szolgált. A Felső Orvostanács  Szilágyit tartotta hibásnak és őt büntette meg.[42] A panaszlevélből kiderül, hogy valószínúleg személyes ok állt Szarijanó hadi orvos cselekedetei mögött, mivel Szilágyi elsőszülött fiának, Attila katonatisztnek a beosztottja volt a 17. Dorosztoli gyalogezredben. Itt a levélíró a tudását és széles tajékozottságát védi, igyekszik bebizonyitani, hogy az illető orvos nem elég jó szakértő és hogy ő maga jól ismeri „a német és osztrák-magyar receptkönyveket”, a francia gyógyszerész gyakorlatot, bőségesen magyarázza személyes nagy tapasztalatát, vagyis, ha összehasonlítjük az utóbbi versenygéstörténetet az 1874-esével és a jegyzőkönyv tartalmával, rögtön észrevehető a reputáció jelenléte a kárt okozók között. Ez a szakmai viselkedés természetesnek tűnik figyelembe véve, hogy akkortájt a bolgár gyógyszerészet fejlődése már sokkal előbbre haladt.        
  A levéltári források tükrében bemutatott néhány Bulgáriába került magyar gyógyszerész karrierje alapján elmondható, hogy a XIX. sz. második felében a  rájuk jelemző tipikus pályafutás a török hadseregből indult el és önallósuláson keresztül végbemenve akkor volt sikeres, ha az illető szakember megfelelő személyes tulajdonságokkal is rendelkezett - ahogy Szilágyi György esetében megtörtént – tevékeny ember volt, értette a gyógyszerészetet, tapasztalattal is rendelkezett, sohasem adta fel, megfelelőképpen probálkozott választ adni dinamikus korának szakmai és társadalmi kihívásainak és ami a legfontosabb - tudott utódot is nevelni, aki továbbvitte a apja szakmáját, karrierjét és a gyógyszertár „életét” is. 


[1] Gyógyszerészi Közlöny, 1891, 44. sz. (okt. 31.), 710. o.
[2] Български фармацевтичен вестник [Bolgár Farmaceutikái Újság], 1900, 21. sz. (máj. 15.), II. o.
[3] Egyetértés, 1877, 174. sz. (jul. 15).
[4] SOTE-levéltár. Gyógyszerész mesteri oklevél könyv, 1.f.3., 722. o. (№ 2242); Protocol der pharmaceutischen streugen, 7.d.1. (№ 6, 46).
[5] Л. Златев, Х. Лебикян, Иван Хаджииванов. Родови корени, общественик и деен ръководител на борбата за освобождението на Добруджа. Русе, 2005, с. 34.
[6] БИА-НБКМ. Ф. 570. а.е. 41. л. 1-4.
[7] БИА-НБКМ. Ф. 570. а.е 14. л. 1-2.
[8] БИА-НБКМ. Ф. 570. а.е 14. л. 1-2.
[9] БИА-НБКМ. Ф. 570. а. e. 8. л. 1-2.
[10] Abban azt mondja, hogy katonai kötelesség alól felmentetett és továbbfolytatta egyetemi tanulmányait. Az 1868. évi XL. Törvénycíkk értelmében a gyógyszerészek egy évi önkéntes szolgálatot katonai gyógyszertárakban teljesítik. A honvédelmi minisztérium 1869. évi 5144. számú rendelete az egy évi önkéntesekkel való elbánás szabályozása tárgyában azt írja, hogy az önkéntes katonai szolgálatot kitölthetik a magisteri fokozat elnyerése elött vagy azután. Ezek szerint Muzsa Gyula a katonai szolgálatát a magisteri fokozata elnyerése előtt töltötte. Muzsa laboransként dolgozott a katonai hivatalnokok felügyelete alatt katonai gyógyszertárban éspedig (ahogy a leveléből látszik) Szarvason. 
[11] Péter H. Mária: Az Erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai, Koloszvár, 2002, 418. o.
[12] Muzsa Gyula később is meglátogatta az országot– talán 1892-ben az Első Plovdivi Ipari kiállításkor. Tíz éves külföldi tartozkodása idejében tudosításokat írt a Gyógyszerészi Közlönyben: főleg a nemzetközi gyógyszerészi kongresszusokat valamint a nemzetközi iparkiállításokon bemutatott gyógyszerészi gyártmányokat kísérte figyelemmel. Bulgária szereplését, fejlődését is figyelte: 1894-ben, az antwerpeni nemzetközi kiállításról írt cíkkében szeretettel és szimpátával említette “azt a kis országot, mely rövid tizenöt évi függetlensége alatt óriási haladást tett”. (Lsd. Gyógyszerészi Közlöny, 42. sz., 668. o.)
[13] SOTE-levéltár. Gyógyszerész mesteri oklevél könyv, 1.f.3., 750. o., 1.f.d., 788. o.; Protocol der pharmaceutischen streugen, 7.d.1. (№  45, 64),  7.d.2. (№ 66).
[14] Magyar- és Erdélyország összes gyógyszerészeinek névtára. Szerk.: Illés László. Vácz, 1874, 18. o. (484. és  669. számúak a regiszterben).
[15] Egyetértés, 1877, 323. sz. (dec. 12.).
[16] St. Rosental: Foreigners and Municipal Reform in Istanbul 1855-1865. – International Journal of Middle East Studies, Vol. 11, N 2 (Apr. 1980), pp. 227-245; E. K. Unat, Ottoman Medical Societies. – In: History of Medicine, Pharmacology, Veterinary Medicine in  Anatolia and Turcic Cultures. Ed. Prof. Dr. Nil Sari. Istanbul, 2002, pp. 167-184.  
[17] Réglament sur l’Exercice de la Pharmacie Civile, 17/20 Nov. 1862. – In: P. Apéry: Annuaire Orientale de Médicine et de Pharmacie. 1-ére année 1892. Constantinople, 1892, pp. 329-338.
[18] В. Стефанов: Българската медицина през Възраждането. С., 1980, с. 71-78; Зл. Димитрова: Върхови постижения в историята на българската фармация. – В: Измерения на българската медицина. С., 2001, с. 147-179;  Р. Даскалов: Българското общество 1878-1939. Т. І, С., 2005, с. 43-60.
[19] БИА-НБКМ. Ф. 570. а.е 14. л. 1.
[20] БИА-НБКМ. Ф. 570. а. e. 13. л. 1.
[21] БИА-НБКМ. Ф. 570. а. e. 15. л. 1.
[22] Bulgáriában ilyenek voltak a felszabadulás előtt Ruszcsuk – a Dunai vilajet központja, a nagyobb dunai városok, ahol kikőtők és konzulátusok működtek – Vidin, Szilisztra, Lom, az ország belsejében Phillipopolis – az európai Törökország egyik legnagyobb városa, a felszabadulás után ezekhez csatlakozott Szófia is, amely Bulgária fővárosa lévén gyors fejlődésnek indult.
[23] БИА-НБКМ. Ф. 570. а.е 14. л. 2.
[24] Úo.
[25] БИА-НБКМ. Ф. 570. а. e. 40. л. 1.
[26] БИА-НБКМ. Ф. 570. а. e. 40. л. 6.
[27] БИА-НБКМ. Ф. 570. а. e. 3. л. 7-10.
[28] В. Дунав ІІ, 1866, 60. sz. (marc. 27.).
[29] НБКМ. Ф. 570. а.е 14. л. 1.
[30] Úo.
[31] НБКМ-БИА. Ф. 570. а.е. 3. л. 10.
[32] НБКМ-БИА. Ф. 570. а.е. 3. л. 7-10. 
[33] БИА-НБКМ. Ф. 570. а. e. 3. л. 5.
[34] Egyetértés, 1877, 174. sz. (jul. 15).
[35] НБКМ-БИА. Ф. 570. а.е. 43. л. 1-1.
[36] Politikai Újdonságok, 1878 (jún. 5.), 277. o.
[37] НБКМ-БИА. Ф. 570. а.е. 40. л. 8.
[38] М. Чолаков: Принос към историята на аптечното дело в България. С., 1977, с. 9-11.
[39] НБКМ-БИА. Ф. 570. а.е. 40. л. 10.
[40] К. Николчев: Материали за историята на аптечното дело в България. С., 1929, с. 187.
[41] Op. Cit., p. 290.
[42] НБКМ-БИА. Ф. 570. а.е. 40. л. 11-12.

 * * * 
Egy magyar gyógyszerész a Közép-Balkánon a 19. század második felében. Az indentitás Szilágyi György élettörténete és személyes iratai fényében 

írta Pejkovszka Penka / 2012

  • Megjelent: Bácsország (Vajdasági Honismereti Szemle), Szabadka/Subotica, 61. (2012/2). 

A török összeírások, valamint a bolgár népszámlálások adatai szerint a 19. század második felében a magyarok száma a Közép-Balkánon rohamosan növekedett: pár száz emberről az 1860-as ’70-es években több mint 1000 lélekre a század végén. A Balkán felé irányult magyar emigrációs hullámot a ’48-asok indították, akik a forradalom után menedéket kerestek az Oszmán Birodalomban. Az Oszmán Birodalom modernizációs kísérletei, majd az orosz–török háború után megalakult új bolgár állam adminisztratív, gazdasági és kulturális felépítése következtében nyújtott munkavállalási lehetőségei vonzottak oda magyarokat. A Balkánra került magyar emigránsoknak az Oszmán Birodalom és az ottani nemzetek függetlenségért vívott harca, valamint a nemzeti államok megalapozása által inspirált történeti kihívásoknak kellett megfelelőképpen válaszolniuk. Így sikeres túlélésük érdekében különböző beilleszkedési stratégiákat választottak a helybeli társadalmi és gazdasági körülményektől függően.   
Tanulmányomban szeretném bemutatni a balkáni magyar emigráció nemzeti és etnikai azonosságtudatának megnyilvánulását a mindennapi életben egy magyar ember élettörténete révén, elemezve az irathagyatékából származó információt. Módszertani szempontból annyit szeretnék hozzátenni, hogy az identitást dinamikus fogalomként fogom fel, mint valami, ami idővel változik, és számos tényező függvényeként is. Különbséget teszek a nemzeti és az etnikai identitás között. A nemzeti identitással szemben, ami erősen politikai kategória, az etnikai azonosság túlnyomórészt kulturális, történelmi és vallási, legfontosabb tényezője pedig a nyelv.

Az illető, Szilágyi György Baján született 1833-ban Szilágyi Ferenc és Csizik Terézia gyermekeként. 1859-ben gyógyszerészi oklevelet szerzett a Pesti Egyetem orvosi karán. Ezután rövid ideig szolgált az osztrák hadseregben. Majd bajai „földije”, Türr István révén a forradalmi magyar emigráció soraiba került. Az 1860-as években részt vett a lengyel felkelésben, az Amerikai polgárháborúban és az olaszországi magyar légióban, így Milkovszky, Kossuth és Garibaldi harcostársa volt. A magyar forradalmi emigráció többségének lépéseit követve a szabadkőművesekhez csatlakozott. Az osztrák–porosz–olasz háború után belépett a török hadseregbe mint gyógyszerész, és így került bolgár földre.
Egy év múlva otthagyta a török hadsereget és bolgár nőt vett feleségül. A megtakarított pénzéből saját, a régióban első, modern berendezésű és európai kinézetű gyógyszertárak egyikét nyitotta meg Sumenben (régi neve: Sumla) 1869-ben, amelyet később áttett Ruszébe (régi nevén: Ruszcsuk) – az akkori dunai vilajet fővárosába; ott létezett a gyógyszertára 1948-ig, amikor államosításra került. 90 éves mozgalmas és sokszínű életének nagyobb részét Szilágyi György Bulgáriában töltötte. Nevével találkozunk mind a sumlai és ruszei bolgárok, mind az ottani magyarok minden forradalmi, társadalmi vagy kulturális jellegű kezdeményezésében: 1870-ben az Asztalos János-féle Bolgár–Magyar Titkos Forradalmi Comité megszervezésében, a sumlai megújhodáskori színház előadásaiban, 1876-ban a Corvinák Törökországból Magyarországra hozatalában, 1877-ben a Csuták Kálmán-féle török magyar légió megszervezésének kísérletében, a századfordulón a bolgár gyógyszerészek szakszervezési mozgalmaiban. Utódai – gyerekei és unokái – európai egyetemeket végeztek, majd hozzájárultak és hozzájárulnak egészen a mai napig a bolgár kultúra fejlődéséhez.
Hagyatéka a maga nemében egyedülálló, mivel az egyetlen, amely egy bulgáriai magyar emigráns egész életét felöleli. Ezek közül csak azokat veszem figyelembe, amelyek fényt derítenek Szilágyi György nemzeti, ill. etnikai azonosságtudatára, annak életkorával, a régió politikai helyzetének változásával járó dinamikájára. Egy részük életciklusának különböző fázisait tükrözik és hivatalos jellegűek; azon intézmények által kiadott iratok; ide tartozik egy személyes igazolvány, engedélye a gyógyszerészet szabad gyakorlatára az Oszmán Birodalomban, fiai keresztlevelei, valamint az Amerikai polgárháborúban való részvételét tanúsító eskütételi bizonyítványa. Másik részük pedig Szilágyi György személyes iratai; ezek vagy az ő tollából származó privát levelek (panaszlevelek), vagy barátai, ismerősei és kollégai által neki írt szintén privát levelek.     
Szilágyi György útját figyelemmel kísérjük élete ama pillanatától, amikor hosszabb időre került a Közép-Balkán vidékére, majd letelepedett ott. Az olaszországi magyar légió 1866 végén bekövetkezett feloszlatása után az olasz hatóságok kiadtak Szilágyi György részére egy útlevelet, amellyel Svájcba utazhatott, de ő azzal Görögországba ment. Valószínűleg szándékában állt Garibaldi fia – Reccotti önkénteseivel támogatni a görögöket a török elleni krétai felkelésben. Az egyetlen ránk maradt anyjához írt levele Konstantinápolyból való 1867 márciusából, amelyből megtudjuk, hogy a 35 éves Szilágyi Györgyöt Görögországban szerencsétlenség érte (kirabolták), és súlyosan megbetegedett. Akkortájt eldönthette, hogy eljött az ideje véget vetni a kockázatos és fizikailag is megterhelő katonáskodásnak és családot alapítani. Haza szeretett volna menni és több mint tíz év eltelte után újra beilleszkedni szülővárosa, Baja társadalmába; hogy ő hogyan képzelte el ezt, a következő sorokból derül ki: „Ugy legyenek szívesek álást a jó barátok vagy urak által szerezni ... mert szándékom hazamenni ... . Ime itt küldöm arcképemet mind Capitán ... Ha még Matyasofszky Irini férjheznemment mutassák meg neki arcképemet .... Nem tudjuk, milyen volt a válasz otthonról. Szilágyi György úgy döntött, Törökországban fog maradni.
Olaszország egyesülése és az olaszországi magyar légió feloszlatása után a magyar emigránsok egy része hazajött Magyarországra és megpróbáltak „beépülni, elhelyezkedni” az új kiegyezési rendszerben. Mások – főleg olyanok, akik nem fogadták el azt – külföldön maradtak: Olaszországban, Franciaországban, Törökországban. Azok, akik a Balkánra kerültek, még tápláltak reményeket, hogy Magyarország teljes önállósága még elérhető, ha erőfeszítéseiket ez irányban sikeresen összeegyeztetik a balkáni népek, főleg a szlávok nemzeti felszabadító mozgalmaival, vagyis közös akcióba léphetnek Törökország és Ausztria ellen és felépíthetik a Dunai Konföderációt (amivel meg is próbálkoztak 1869-ben, amikor kitört a dalmáciai felkelés).
Szilágyi György döntésében közrejátszottak talán mind a politikai elgondolásai, mind a személyes, korával is járó gondok. Egyrészt ebben az időben folyamatban volt a kiegyezés. Nincs közvetlen adatunk milyen volt Szilágyi György véleménye erről, de Kossuth és Türr harcostársa lévén feltételezhetően osztozott a forradalmi magyar emigráció eszméivel. Bár azon belül számos egymástól eltérő irányzatot lehetett megkülönböztetni, külpolitikai törekvései elsősorban a nemzeti függetlenségi politika síkján vehetők szemügyre: az alkotmányos szabadság helyreállítása fegyveres erővel, Magyarország alárendelt szerepének megszüntetése. Valószínűleg Szilágyi se tűrődött bele a kiegyezésbe, hiszen ez azt jelentette volna, hogy hiába harcolt és veszélyeztette életét majdnem tíz éven keresztül. Barátai leveleiben vannak utalások a ’48-as párt iránti szimpátiájára vonatkozóan, amelynek vezérei 1867–68-ban a ’48-as radikális demokraták hagyományit akarták feleleveníteni.
Másrészt annyi biztos, hogy belépni a gyógyszerészi szakmában az 1860-as és 70-es években Magyarországon csak kemény feltételek és nagy anyagi áldozat mellett volt megvalósítható. Az Oszmán Birodalomban az eljárás nem volt egyszerűbb, de a szakma viszonylag új volt – éppen a század közepén megjelentek az első gyógyszertárak, és azok közül igazán modern és európai berendezésű alig volt, így jobb lehetőségeket nyújtott a kezdő előtt, pláne ha európai egyetemről való oklevéllel is rendelkezett. 


Szilágyi György ruszei házának a belseje, XX. sz. eleje


  

Képek Docsev P., "Prisztan" c. helybeli lap, 2004

Hiányzott neki a gyakorlat, amely szükséges volt a szakmai önállósításhoz, azért lépett be a török hadseregbe, ahol gyógyszerészként szolgált. Már az elejétől kezdve igyekezett az 1860-as évek 2. felében, a reformalkotó Midhad pasa kormányzása alatt modernizálódó dunai vilajet nagyobb városaiba kerülni. A török hadseregben töltött másfél évet átmenetinek tekinthetjük életében, életciklusának újabb fázisához vezető korszaknak. Elképzelése életpályája további sorsára vonatkozóan akkor alakult ki, mert belülről tudta szemlélni az Oszmán Birodalom balkáni tartományaiban létező társadalmi viszonyokat. A mohamedán vallás volt az a tényező, amely meghatározta az individuum társadalmi hovatartozását, ill. annak magasabb társadalmi réteghez való eljutását.
A ’48-asok sorsát jól ismerve ő is belátta, hogy a vallás volt a társadalmi érvényesülésének alapvető kritériuma, vagyis a keresztények a mohamedán vallásra való áttérésen keresztül tudtak leginkább a ranglétrán felemelkedni, karrierüket felépíteni. Az 1839 és 1856 között Törökországban bekövetkezett reformokon keresztül próbálkoztak ezen a helyzeten javítani; az 1856-os szultáni dekrétum kijelentette a nem mohamedánok és a mohamedánok törvény előtti egyenjogúságát. De a mindennapi élet gyakorlatában ez nem vált be igazából. A török társadalomban való sikeres beilleszkedésének másik két, de nem annyira kedvező lehetősége: házasságkötés török nővel és rendelkezés valamely különleges szakmai tudással.
Szilágyi György személyes választása az utóbbira esett. Talán efféle döntésében közrejátszott az 1860-as évektől kezdve a magyar közvéleményben, főleg az újságok révén egyre jobban hangoztatott magyar–török barátság, valamint a magyarok általánosan jó elfogadása Törökországban. Életében a fordulat 1869 őszén következett be, miután „okoknál fogva megunva a rendetlenséget [a török hadseregben] beadta dimissioját”, és ottani magyar gyógyszerész ismerősei tanácsára „kevés megtakarított pénzével gyógyszertárt nyított ki Sumlán”, majd feleségül vett egy jómódú, városi családból származó bolgár görögkeleti, tanult leányt. Röviden ez volt a bolgár földön történő letelepedéséhez vezető útja.
Letelepedésének és az új bolgár államalapításának a kezdetét fedő korszakból, vagyis 1867 és 1878 közötti periódusból megmaradt Szilágyi György személyére vonatkozó hivatalos iratok között vannak osztrák–magyar, török és a bolgár görögkeleti egyház által kiadottak is. Feltűnő hogy a 19. sz. 2. felében, amikor csiszolódott a modern nemzettudat, ill. nemzeti identitás mind Magyarországon, mind a Balkánon, amely magában véve politikai fogalom, és amely az állampolgársággal intézményesül, az állampolgárság beírása ritka dolog a privát szférát érintő hivatalos iratokban, annál ritkább a nemzetiségé. 
Szilágyi György a 19. sz. ’60-70-es éveiből való iratai közül csak kettőben szerepelnek ezek az adatok. A magyar nemzetisége az osztrák–magyar állampolgárságával együtt egy török származású iratban – Konstantinápolyi Császári Orvosi Iskola (École Imperiale Médicine) által 1874 júniusában kiadott, az Oszmán Birodalomban végezendő gyógyszerészet szabad gyakorlására kiadott engedélyében van feltüntetve. És a nemzetisége miért csak a második szülött fiának a keresztlevelében?
Jól ismerve a török adminisztráció korrupciós módszereit, a török hivatalnokok keleties mentalitását, Szilágyi György azt hitte, hogy osztrák–magyar állampolgár lévén a konzulátuson jobban meg lesznek védve személyes jogai, gyógyszertára, biznisze. De csalódott, ahogy látszik egy 1876-ban Andrássy Gyula külügyminiszternek írt panaszleveléből. 1876 áprilisában a török bíróság elítélte Szilágyit háromnapi börtönre, pénzbeli büntetésre és a perköltségek kifizetésére azért, mert összeveszett a gyógyszertárával szomszédos vendéglőt tartó bolgárral, aki nem volt hajlandó tűrni a közös belső udvarban általa tartott üres dobozokat. Azonosítva magát a magyar nemzettel, hazafias buzgósággal és a korszakra jellemző stílusban Szilágyi így fogalmazta meg a panaszát:  
... Az itt levő Consulatust semmitevéseért nemkülönben igazságtalanság, s a polgári és becsületjog tiprasaért, melyeket különösen a magyarok ellen használ fel vádolom
... Legnagyobb bűnöm tehát az hogy magyar vagyok...
... egy németül fogalmazot panaszt nyujtottam be az itt levő osztrák magyar Consulátushoz, /miután magyart semmi áron nem fogadnak el, és mégis magyar osztrák nevet visel a Consulátus/ és azt személyesen nyujtottam át, de azt el nem fogadták. Okul azt adták hogy nincs törökül irva, és másodszor már be vagyok panaszolva ellen fellemtől s így panaszom nem érvénye s elutasitottak.        
a Consulátus ... mit már több szegény hazánk fiaival megtett amely ellen mindig kikeltem s a hivatalt jogtalansággal vádoltam.
Jaj neked szegény nemzetem!
Tehát letelepedésének első tíz éves periódusában (1867-től 1878-ig) Szilágyi György a magyar nemzettel azonosította magát. Magyarsága erősen hatott családi életére. Ezt a tényt gyerekeinek nevei és a családjában beszélt nyelv is tükrözi. Öt gyereke volt – 3 fiú és 2 lány: elsőszülött fiát Attilának nevezte el, elsőszülött leányát pedig Ilonának. Amikor az első és a második szülött fiai elérték az iskolás korukat, magyar nyelvű könyveket kért egy magyarországi barátjától. Mind a gyerekeit, mind a feleségét megtanította olvasni és írni magyarul. Ahogy az irathagyatéka tanúsítja, ebben a korszakban (mert kevés személyes levél maradt 1878 után) a magyarságát a magyar barátaival kialakított kapcsolatrendszer révén táplálta: kapcsolatot tartott a konstantinápolyi magyarokkal, az erdélyi és romániai magyarokkal, a magyarországi magyarokkal és a délmagyarországi (ahogyan akkor nevezték a bánsági bolgárokat) bolgárokkal is, főleg volt harcostársakkal és gyógyszerészekkel.
1878, az új bolgár állam alapítása után Szilágyi György fölvette a bolgár állampolgárságot, pontosan mikor, nem tudjuk, de az 1890-es években bolgár állampolgárként szerepel két iratban. Az egyik 1892-ből származó eskütétele Dalziel William Henry ruszcsuki brit alkonzul előtt, amellyel tanúsította részvételét az amerikai polgárháborúban, mivel ezzel kapcsolatban az akkori amerikai törvény értelmében nyugdíjra pályázhatott az amerikai kormány előtt. A másik irat megint egy panaszlevél, amelyet Ferdinánd bolgár cárhoz intézett, sokkal érdekesebb, mert a levél típusánál fogva nemcsak a hivatalosan elfogadott formát követi, hanem bővebben leírja a kialakult helyzetet és a részletek az identitását érintő kérdéseket provokálják. A panaszlevél indítéka: az akkori ruszcsuki polgármester hivatalos viselkedése kárt okozott a gyógyszertárának, és ily módon a nagy családját is karosította, mivel azt a gyógyszertáron keresztül tartotta fenn. A levelében Szilágyi György a cártól kért engedélyt, hogy beperelhesse a polgármestert, mert a létező törvény szerint ezt nem tehette meg.
Ebben I. Ferdinánd Bulgária fejedelméhez fordul alattvalói hűséggel, kifejezi az iránta érzett lojalitását, „hercegem”-nek nevezi meg, és éppen azért, mert a bolgár trónon egy félig magyar származású Koburg állt. Kifejezi készségét mint „igazi hazafi”, szolgálni „életével és vérével a hazáját és királyát” (azt írta „a latin jelmondattal kell hogy éljen minden igazi hazafi a mely így hangzik: »Vitam et sangvinempro Pátriam et Regem nostram«”).
Felhozza az alakuló bolgár középosztály – amelyhez sok idegen származású, más etnikumú és más nemzetiségű polgárok is tartoztak – alapvető értékeit: tisztességesen dolgozni, családot alapítani és gyerekeket nevelni a király, ill. cár és a haza szolgálatában. Hangsúlyozta, hogy nagyszámú családjából „két hadfi” volt, aki szolgált felségének „ármádiájában”. Szilágyi György úgy érezte, a kötelességét megtette, és ideje volt, hogy az állam, ill. a bolgár állam a cárján keresztül védje meg a hazafias állampolgár érdekeit.
Levelében bizonyos kettősség észrevehető – nem magyar volta iránt, hanem a haza iránt. Majdnem 30 év eltelte után mind Magyarországot, mind Bulgáriát hazának tartotta, etnikai azonosságtudata élete végéig magyar maradt. 1916-ban, néhány évvel halála előtt, a ruszcsuki rendőrség kiadott neki egy igazolványt, amelyben be van írva a magyar léte.
           
 * * *