Списък на публикациите на проф. д.и.н. Пенка Пейковска

 Publications

Книги 

Balkán-kronológiaI. Birodalmak szorításában, 1700–1878. [Balkan Chronology I. In the Grip of Empires, 1700–1878]. Budapest–Szófia, 2020, 226 p. (В съавторство с Balogh Á., Barna Á., Bíró L., Demeter G. (ed.), Schrek K., Sokcsvics D.) [Series Publications of the Bulgarian-Hungarian History CommissionVol. 6] ISSN 2535–0757, ISBN 978-954-2903-38-3 (ИИстИ–БАН), ISBN 978-963-416-234-6 (MTA BTK, TTI) 

Bulgaria and Hungary in the First World War: A View from the 21st Century. Eds. G. Demeter, Cs. Katona, P. Peykovska. Budapest-Sofia, 2020, 468 p. [Series 21st-century Studies in Humanities] ISBN 978-963-416-198-1 (IH-RCH), ISBN 978-954-2903-36-9 (IHS-BAS), ISSN 2630-8827 


Демографски аспекти на миграциите в България, 1912–1944 г. [Demographic Aspects of Migrations in Bulgaria, 1912–1944]. С.: ИИстИ–БАН, 2019, 350 с. ISBN ISBN 978–954–2903–37–6

Колективна монография в съавторство с 
Щерионов, Щ., Мучинов, В., Ангелова, Д., Лилова, К., М. Александров. Мерки за преодоляване на демографската криза Република България. ТОМ IV. Мерки за преодоляване на демографските проблеми в България през периода 1879–1989 г. Издателство на БАН "Проф. М. Дринов", 2018, 398 с. ISBN:978-954-322-968-0 ; 978-954-322-969-7 

Миграции на хора и идеи в България и Унгария (ХІХ–ХХІ в.) / Emberek és eszmék migrációi Bulgáriában és Magyarországon (19–21. század) / Migrations of People and Ideas in Bulgaria and Hungary, 19th–21st Centuries. Съст. Пейковска, П., Г. Деметер. С.: Изд. „Парадигма”, 2018, 458 с. [Series Publications of the Bulgarian-Hungarian History Commission, Vol. 4] ISSN 2535–0757, ISBN 978–963–416–127–1 (IH–RCH–HAS), ISBN 978–954–326–369–1 (Изд. „Парадигма”) 


(Re)Discovering the Sources of Bulgarian and Hungarian History. Sofia-Budapest, 2015, 376 p. Eds. P. Peykovska, G. Demeter. Series Auxiliary Historical Disciplines, Vol. IX
ISSN 0205-2504 (IHS-BAS)
ISBN 978-954-2903-22-2 (IHS-BAS)
ISBN 978-963-416-010-6 (IH-RCH-HAS)

Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17th–21st Centuries: Hungarian and Bulgarian Approaches. Sofia-Budapest, 2015, 440 p. Eds. G. Demeter, P. Peykovska. Series Auxiliary Historical Disciplines, Vol. VIII
ISSN 0205-2504 (IHS-BAS)
ISBN 978-954-2903-20-8 (IHS-BAS)
ISBN 978-963-416-009-0 (IH-RCH-HAS)

          Рецензии и отзиви за книгата: Чавдар Ветов, Наука (Т. ХХVІ), 2016, № 4, с. 80. 

Bulgaria and Hungary at War (1912-1918). Collected Studies. Eds. P. Peykovska, G. Demeter. Sofia-Budapest, 2013, 160 p.
ISBN 978-954-2903-09-3 (ИИИ)
ISBN 978-963-9627-62-8 (Institute of History, RCH, HAS)


Regions, Borders, Societies, Identities in Central and Southeast Europe, 17th-21st Centuries. Collected Studies.
Eds. P. Peykovska, G. Demeter. Sofia-Budapest, 2013, 275 p.
ISBN 978-954-2903-10-9 (ИИИ)
ISBN 978-963-9627-61-1 (Institute of History, RCH, HAS) 


Българските общности в Унгария през ХІХ-ХХ век. Миграции и историко-демографска характеристика [Bulgarian Communities in Hungary in the 19th-20th Centuries. Migrations and Historical Demographic Review]. Summary in English and Hungarian. София : ИИИ при БАН, 2011, 400 с.   PDF-3PDF-4


             Рецензии и отзиви за книгата: Любенова М., Български фолклор, 2012, № 2, с. 251-254;  [Киселкова, Н.], Статистика/Statistics, 2012, № 1-2, с. 168; [Кьосева, С.], Книга за българите в Унгария/Könyv a magyarországi bolgárokról. - Български вести. вестник на българите в Унгария/Bolgár hírek. A magyarországi bolgárok kétnyelvű havilapja, 2012, № 10, р. 8; Калчев, К., Епохи. Историческо спосание ХХI (Велико Търново), 2014, с. 225-228; Марчева И., Исторически преглед, 2012, № 3-4, с. 294-296; Поппетров, Н., Българската генеалогична диаспора в Унгария. - Родознание, 2012, № 3-4, с. 224-226; пак той, Сп. Наука, 2013, № 2, с. 79-80; Доци Виолет/Dóci Violett, Балканистика и българистика/Eredmények és perspektívák a balkanisztikában és a bulgarisztikában. - Български вести. вестник на българите в Унгария/Bolgár hírek. A magyarországi bolgárok kétnyelvű havilapja, 2012, № 11, р. 9; Demeter GáborA magyarországi bolgárság történeti demográfiai vázlata (XIX-XX. század). - Klió, 22. évf., 2013, № 1, рр. 20-28. Hornyák Árpád, A magyarországi bolgár közösségek migrációs és történeti-demográfiai áttekintése. - Századok, 2014, № 3, 806-807. Marcheva, I., Die Bulgarischen gemeinschaften in Ungan wahrend des 19.-20. Jh. Migrationen und historisch-demographische chatakteristiken. - Bulgarian Historical Review, 2014 (42), № 1-2, 233-236.

Градивен мост между две култури. Интервю за в. "Български вестник / Bolgár hírek. 

Borders and Societies in the History of the Central- and East-Europe. Papers. Bulgarian-Hungarian Scholarly Forum III. Sofia-Budapest, 2011, 372 p. [Сo-Editor] On-line 


Political, Social, Economic and Cultural Elites in Central- and East-European States in Modernity and Post-Modernity. Hungarian-Bulgarian History Conference, Budapest, May 14-15, 2009. Papers. Sofia-Budapest, 2010, 408 p. [Сo-Editor]  Series Auxiliary Historical Disciplines, Vol. VI.  


Българско участие в католически мисии из Унгария и Трансилвания през ХVІІ-ХVІІІ в. Документи от Архива на Светата конгрегация за разпространение на вярата – Ватикана 1637-1716 г. [Bulgarian Participance in Catholic Missions in Hungary and Transylvania in 17th-18th Centuries. Records from the Archive of the Congregation for the Doctrine of the Faith - Vatican 1637-1716]. София : Акад. изд. „Проф. М. Дринов”, 2008, 450 с. [Научна редакция и археографско оформление, археографски увод, показалци]. ISBN 978-954-322-187-5
         
           Рецензии и отзиви за книгата: Данова, Пенка, Историческо бъдеще, 2008, № 1-2, с. 268-272. ISSN 1311-0144; Вечева, Екатерина, Исторически преглед, 2009, № 1-2, с. 253-256; Петрова, Евдокия, Сборник с документи от архивите на Ватикана за българското участие в католически мисии в европейските владения на Османската империя през ХVІІ-ХVІІІ в. - Известия на държавните архиви, 2009, Т. 97, с. 298-305; Елдъров, Abagar 1-personal.

Чуждестранна българистика през ХХ в. Енциклопедичен справочник. София : Акад. изд. „Проф. М. Дринов”, 2008, 798 с. [Съавтор]

Bulgarian-Hungarian Scholarly Forum II. Sofia, May 16-18, 2007. Papers. Sofia– Budapest, 2008, p. 328. On-line. [Сo-Editor]. 

Экономический потенциал Болгарии. Путеводитель инвестора [The Economic Potential of Bulgaria. Investor's Guide]. Москва : 2008, 160 с. [Съавтор, съредактор]

Региональное развитие Республики Болгария [Regional Development of the Republic of Bulgaria]. Компакт-диск. Москва : 2008. [Съсъставител, отг. редактор].

Българо-унгарски научни взаимоотношения (ХІХ - средата на ХХ век) [Bulgarian-Hungarian Scientific Relations, 19th-mid 20th Centuries]. София : Акад. изд. "М. Дринов", 2005, 288 с.


Унгарски учени за България (ХІХ - средата на ХХ в.) [Hungarian Scientists about Bulgaria, 19th-mid 20th Centuries]. София : Унгарски културен институт-София - Изд. "Отечество", 2003, 455 с. [Съставител, научна редакция, превод, предговор, библиография и показалци]. ISBN 954-9878-14-7
        
           Рецензии и отзиви за книгата: Бур Марта, Д. Дочев, Унгарски и унгароведски трудове в книгоиздаването на български език през 1993-2004 г. - Историческо бъдеще, 2004, № 1-2, с. 273-278. Запрянова, Антоанета, Исторически преглед, 2004, № 1-2, с. 229-232; М.Б., Т. нар. български ритъм на унгарската наука. - В. Култура,  2003, № 13 (18.04.); Хрусанова, Стефка, Българистика Bulgarica. Информационен бюлетин, 2003, № 6, с. 99-102; Niederhauser Emil, Magyar tudósok Bulgáriáról. - Klió, 14. évf., 2005, № 2, pp. 42-43.


Вкус на балканска трапеза [Taste of Balkan Kitchen]. София : ИА "Лакрима", 2004, 294 с. [Съвтор] ISBN 954-90747-5-7

Петер Кирай, Истинна повест за Кирил и Методий. София : Акад. изд. "Проф. М. Дринов" - Изд. "Пенсофт", 2001, 222 с. [Cъставител, превод] ISBN 954-430-776-1 (Акад. изд. "Проф. М. Дринов"), 954-642-119-7 (Пенсофт)

          Отзиви за книгата: Пейковски, Иван, Повест за Св. Св. Кирил и Методий. - в. Земя, 18 май 2001, Бур, Марта, Д. Дочев, Унгарски и унгароведски трудове в книгоиздаването на български език през 1993-2004 г. - Историческо бъдеще, 2004, № 1-2, с. 273-278. 

50 години Институт по история при БАН 1947–1997. София: ИК "Гутенберг", 1999, 405 с. [Съставител, съавтор] ISBN 954–9943–03–8 

Студии и статии

Унгарският природонаучен музей в Будапеща като хранителна извори за биоразнообразието на България през ХІХ и първата половина на ХХ в. [The Hungarian Museum of Natural History in Budapest as a Repository of Sources for the Biodiversity of Bulgaria in the 19th and the First Hhalf of the 20th Century] – В: Архиви и история: пътища на познанието. Сборник доклади от национален семинар. С.: СУ „Св. Климент Охридски“. 2021, с. 57–71. ISBN 978-954-580-391-8

Въздействие на миграцията върху урбанизацията в България през 1910-те – 1930-те години: количиствени измерения [The impact of migration on the urbanization in Bulgaria in the 1910s – 1930s: quantitative measurements]. – Исторически преглед, 75, 2020, № 1, с. 91–143. ISSN 0323-9748

Текущата демографска статистика на населението в България за изселването на българските турци през 30-те години на ХХ в. до 1943 г. [The Current Demographic Statistics of the Population in Bulgaria about the Emigration of Bulgarian Turks in the 1930s t0 1943]. – В: Архиви и история: взаимодействия, перспективи. Сборник доклади от национален семинар, София, СУ „Св. Климент Охридски“, 16–17 октомври 2019 г. Съст. А. Кочанкова. София: Херон Прес, 2020, с. 151–159. ISBN 978–954–580–385–7

External Migration Policies and Their Effect on the Mechanical Movement and Territorial Distribution of Population in Bulgarian (1912-1920). - In: Bulgaria and Hungary in the First World War: A View from the 21st Century. Eds. G. Demeter, Cs. Katona, P. Peykovska. Budapest-Sofia, 2020, pp. 339-380. ISBN 978-963-416-198-1 (IH-RCH), ISBN 978-954-2903-36-9 (IHS-BAS)

Вътрешна миграция на местното население в България през 1910–1934 г. (по данни от преброяванията за месторождение в страната) [Internal Migration of Native-born Population in Bulgaria in 1910–1934 in the Light of Census Data]. Население, 2019, № 5, с. 857–886. ISSN 0205–0617 

Унгарската линия в балканската културна политика на Австро-Унгария и мястото на България в нея [The Hungarian Line in Austria-Hungary’s Cultural Policy for the Balkans and Bulgaria’s Place in It]. – В: България и българите в ново и най-ново време. Сборник с научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Калчо Калчев. Ред. кол. Палангурски, М., А. Игнатова, Л. Дончева. Велико Търново: Унив. изд. „Св. Св. Кирил и Методи“, 2019, с. 246–259. ISBN: 978-619-208-204-8

Migration and Urbanization in Industrializing Bulgaria 1910–1946. – Hungarian Historical Review 8, no. 1 (2019): 179–207. ISSN 2063-8647

Болгария и болгары в венгерском науке (в ХІХ – середине ХХ в.). – В: Studia Historiae Bulgariae et Europae Orientalis. К юбилею Т. В. Волокитиной. Ред. колл. Валева Е. Л., Н. С. Гусев, Н. М. Куренная, А. С. Стыкалин, М. М. Фролова. М.: Институт славяноведения, 2018, с. 60–74. ISBN 978–5–7576–0407–7    

Външномиграционниполитики и демографски ефекти в България (1912–1920 г.) [International Migration Policies and Demographic effects in Bulgaria, 1912-1920]. – In: Current Issues in Law and Beyond on EU Level. Vol. III. Eds. Ember, A., I. Vishogradska. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2018, pp. 99–122. ISBN 978–954–07–4549–7 

Емиграцията от България през 1931–1943 г. по данни от текущата статистика [The Emigration from Bulgaria in 1931–1943 according to the Current Statistics Data]. – В: Миграции на хора и идеи / Migrations of People and Ideas in Bulgaria and Hungary, 19th–21st Centuries. Съст. Пейковска, П., Г. Деметер. С.: Изд. „Парадигма”, 2018, с. 304–342. [Series Publications of the Bulgarian-Hungarian History Commission, Vol. 4] ISSN 2535–0757, ISBN 978–963–416–127–1 (II–RCH–HAS), ISBN 978–954–326–369–1 (Изд. „Парадигма”)

How was Bulgaria Urbanizing in the War and Interwar Periods (1912–1938): the Evidence of Historical Census Statistics. – Papers of BAS, Humanities and Social Sciences, Vol. 5, 2018, No. 2, pp. 170–184. ISSN 2367–6248

A munkavállalási engedélyek mint a nemzetközi migráció forrásai – az 1930-as évekbeli Baranya megyei bolgárkertész bevándorlók kapcsán [Work Permits as Sources of Information on International Migration – with Reference to the 1930s’ Bulgarian Market-gardening Immigrants in Baranya County]. – In: Миграции на хора и идеи / Migrations of People and Ideas in Bulgaria and Hungary, 19th–21st Centuries. Съст. Пейковска, П., Г. Деметер. С.: Изд. „Парадигма”, 2018, с. 343–383. [Series Publications of the Bulgarian-Hungarian History Commission, Vol. 4] ISSN 2535–0757, ISBN 978–963–416–127–1 (II–RCH–HAS), ISBN 978–954–326–369–1 (Изд. „Парадигма”)

Професионална реализация и социална интеграция на руската имигрантска интелигенция в България през 20-те години на ХХ век. - В: Ролята на елитите в процесите на консолидирането на нациите и на националното строителство/The Role of Elites in the Processes of National Consolidation and National Construction. Ред. кол. Т. Стоилова, П. Димитрова, Й. Гешева, П. Пейковска, И. Манасиева, Л. Соленкова. София: ИИстИ-БАН, 2017, с. 170-182 [Поредица Известия на Института за исторически изследвания, Т. ХХХІV] ISSN  2367-5187

A bevándorlók és munkaerőpiaci beilleszkedésük a kétvilágháború közötti Magyarországon [Съавтор]. - Történelmi Szemle, 2017, № 2, pp. 261-281. ISSN 0040-9634 

A határokon túli bolgárokat érintő jogi szabályozás 1989 és 2004 között. – In: Current Issues in Law and Beyond on EU Level II. Ed. A. Ember. Szeged, 2017, pp. 71–76. ISBN 978–615–00–0359–7

War and Migration in Bulgaria from 1912 to 1926: the Refugee Inflows in the Light of War and Migration Census Data. – Bulgarian Historical Review, 2017, N 1–2, pp. 218–259.  ISSN 0204-8906

За началото на българо-унгарските връзки в историческата наука Наука (Т. ХХVІ), 2016, № 4, с. 1922. ISSN 0861 3362

Русская интеллигенция в Болгарии в 20-е годы ХХ в.: социально-профессиональная структура В: Историческая болгаристика. К 100-летию со дня рождения проф. Л. Б. Валева. Редколл. Е. Л. Валева, Т. В. Волокитина. М., 2016, с. 270–284. ISBN 978–5–7576–0360–5.

Сътрудничеството между БАН и УАН в областта на историческата наука [Съавтор].  Наука (Т. ХХVІ), 2016, № 4, с. 1719. ISSN 0861 3362

Literacy and Census: The Case of Banat Bulgarians, 18901910. – In: Juhász József (főszerk.). Kelet-európai sorsfordulók. Tanulmányok a 80 éves Palotás Emil tiszteletére. Budapest: L'Harmattan: ELTE BTK Kelet Európa Története Tansz., 2016, pp. 146–158. ISBN 978–963–414–139–6.

Mixed Marriage Trends in Interwar Bulgaria (with Special Refenrence to the Russian Immigrants) In: Current Issues in Law and Beyond on EU Level. Ed. Alex Ember. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2016, pp. 91104. ISBN 978–954–07–4123–9  

Брачност, брачна структура, смесени бракове сред русите в България през междувоенния период [Брачность, брачная структура и смешанные браки среди русских в Болгарии в межвоенный период]. – В: Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17th–21st Centuries: Hungarian and Bulgarian Approaches. EdsDemeter, G., P. Peykovska. SofiaBudpaest, 2015, pp. 228-255.

Социално-икономическа характеристика на българската общност в Унгария през XX век (с поглед към категорията на икономически активните) [Socio-Economic Characteristics of the Bulgarian Community in Hungary in the 20th Century (with a View to the Category of the Economically Active People)]. – В: Стопански миграции, институции и организационен живот на българите в диаспора. Конференция, посветена на 100-годишнината от основаването на Дружеството на българите в Унгария. Ред. И. Русков. София: ИК „Арка“, 2015, с. 69–84.Щрихи към политическата активност на Кошутовата емиграция и на унгарската общественост във връзка с Руско-турската война от 1877–78 г. [Outlines of Kossuth Emigration's and Hungarian Public's Political Activity Concerning the Russo-Turkish War of 187779]. – В: Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17th–21st Centuries: Hungarian and Bulgarian Approaches. Eds. Demeter, G., P. Peykovska. Sofia–Budapest, 2015, pp. 94–104.

A Kossuth-emigráció mindennapi élete az 1860-as–70-es években: egy Bulgáriában letelepedett magyar önkéntes irathagyatékából [Everyday life of the Kossuth Emigration in the 1860s and 1870s: from the Documentary Heritage of a Hungarian Volunteer Settled in Bulgaria]. – In: (Re)Discovering the Sources of Bulgarian and Hungarian History. Eds. P. Peykovska, G. Demeter. Sofia-Budapest, 2015, pp. 3864.  ISSN 0205–2504, ISBN 978–954–2903–22–2 

Írás-olvasástudás és analfabetizmus a többnemzetiségű Bánságban a 19. század végén és a 20. század elején: a római katolikus bolgárok és szomszédaik esete. – Bácsország (Vajdasági Hosnismereti Szemle), Szabadka/Subotica, 75. (2015), pp. 65/68.   PDF

Унгарски аптекари – основоположници на аптечното дело в България. Кариери, конкуренция, конфликти [Hungarian Pharmacists Founders of Pharmacy in Bulgaria. Careers, Competition, Conflicts]. – В: Известия на РИМ – Габрово, Т. 1, 2013 (2015), с. 384–410.

Грамотността на българите в Австро-Унгария по данни от преброяванията на населението в Унгария [Literacy of the Bulgarians in Austria-Hungary in the light of Hungarian Census Data]. – В: Gazdaság és kultúra: a nemzetiségek gazdasági és kulturális tevékenysége Magyarországon a 19. és a 20. században. / Стопанство и култура. Очерци за стопанската и културната дейност на националните общности в Унгария през 19 и 20 век. Ed. K. Menyhárt. Budapest, 2014, pp. 5782. 

Етнодемографска характеристика на банатските българи в Унгария през втората половина на ХIХ и в началото на ХХ век. [Ethnodemographic Characteristicsa of the Banat Bulgarians in Hungary in Late 19th and Early 20th Centuries]. – В: Личност, народ, история. Сборник студии и статии. Национално-освободителните борби през периода ХV–ХІХ век. Съст. А. П. Каменова–Борин, Т. Дончев. С., 2014, с. 88–118.

Этнодемографические процессы в среде болгарского меньшинства в Венгрии во второй половине ХХ века– В: Национальные меньшинства в странах Центральной и Юго–Восточной Европы: исторический опыт и современное положение. Отв. ред. Е. П. Серапионова. Москва, 2014, с. 149–172.

Преброяване, труд и общество: руската емиграция в България през 20-те години на ХХ в. Част І-ІІ. [Census, Labor and Society: The Russian Emigration to Bulgaria in the 1920s]. Исторически преглед, 2014, № 34, с. 119144, № 56, с. 232265. ISSN 0323 9748

Проф. Геза Фехер в България (1922-1944) [Prof. Géza Fehér in Bulgaria (19221944)]. – В: Унгаристични изследвания. Юбилеен сборник по повод 30 години от създаването на специалност "Унгарска филология", СУ "Св. Климент Охридски". Съст. и ред. Найденова, Й., Л. Лесничкова, И. Маркова. С., 2014, с. 187219. 

Социально-экономический облик русской эмиграции в Болгарии в 20-е годы ХХ в. (по данным переписи населения)– В: Российско–болгарские научные дискуссиии. Российская и болгарская государственность: проблемы взаимодействия. ХІХ–ХХІ вв. Редколл. Козлов, В. П. (отв. ред.), Е. Л. Валева, Т. В. Волокитина, М. М. Фролова. М.: Институт славяноведения РАН, 2014, с. 163–184. ISBN 978–5–7576–0325–4

A bánsági bolgárok és a magyar adminisztráció integrációs stratégiai (1778-1849, 1860-1918) [Банатските българи и интеграционните стратегии на унгарската администрация / The Banat Bulgarians and the Integration Strategies of the Hungarian Administration, 17781849, 18601918]. – Bácsország. Vajdasági Honismereti Szemle, Szabadka/Subotica, 2014, № 1 (68), pp. 9197.

Literacy and Illiteracy in Austria-Hungary: The Case of the Bulgarian Migrant Communities– Hungarian Historical Review, 2014, N 3, pp. 683–711.

Българската общност [в Унгария] в края на хилядолетието. (По данни от преброяванията) / A [magyarországi] bolgár közösség az évezred végén. (A népszámlálási adatok tükrében). – Хемус/Haemus, 2013, № 1, с. 3–13. 

Грамотност и неграмотност сред банатските българи в края на ХІХ и началото на ХХ в. – Исторически преглед, 2013, № 1-2, с. 152-181.

Руската емиграция в България според преброяванията на населението в България през 1920 и 1926 г. [The Russian Emigration to Bulgaria according to the 1920 and 1926 Bulgarian Census Data / Русская эмиграция в Болгарии согласно переписи населения в Болгарии в 1920 и 1926 годов]– Статистика/Statistics, 2013, № 3, pp. 211–242. 

Demographic Indicators of Ethnic and Cultural Identity within the Bulgarian Minority in Hungary in the Late 20th Century. – In: Regions, Borders, Societies, Identities in Central and Southeast Europe, 17th–21st Centuries. Eds. P. Peykovska, G. Demeter. Sofia-Budapest, 2013, pp. 111–123. 

Демографски промени в будапещенската българска общност от края на ХІХ до края на ХХ век [Demographic Changes in the Bulgarian Community in Budapest from the Late 19th to the Late 20th Century]. – Исторически преглед, 2012, № 1–2, с. 216–250.   PDF

Творческото общуване между унгарски и български езиковеди през втората половина на ХІХ и първите десетилетия на ХХ в. [Creative Interaction between Hungarian and Bulgarian Linguists in the Second Half of 19th and the First Decades of 20th Centuries].  Език и литература, 20112012, № 34, с. 151169.   PDF

Egy magyar gyógyszerész a Közép-Balkánon a 19. század második felében. Az indentitás Szilágyi György élettörténete és személyes iratai fényében [A Hungarian Pharmacist in the Central Balkans in the 2nd Half of 19th C. Identity in the Light of György Szilágyi's Personal History and Private Records / Един унгарски аптекар в Централните Балкани през втората половина на ХІХ в. Идентичност чрез историята на живота и личните документи на  Георги Силаги]. – Bácsország (Vajdasági Honismereti Szemle), Szabadka/Subotica, 61. (2012/2), pp. 91–92.   PDF

Българските общности в Унгария, 18801910 г. – численост и миграции [Bulgarian Communities in Hungary, 18801910  Number and Migrations].  В: Евразийски хоризонти. Сборник в чест на проф. д.и.н. В. Стоянов/Eurasian Horizons. Collection in Honor of Prof. V. Stoyanov. [Помощни исторически дисциплини/Auxiliary Historical Disciplines, Vol. VII], 2011, pp. 302–327.

Българското училище в Будапеща (1918-1936). Социално-антропологически анализ на неговата главна книга [The Bulgarian School in Budapest (1918–1936). Social Anthropological Analysis of Its Register Book]. – Български фолклор, 2011, № 1, с. 29–47.

Историческата унгаристика в България - развитие и постижения [Historical Hungarology in Bulgaria - Development and Achievemеnts]. – В: Преводът и унгарската култура. Ред. кол. Найденова, Й., Л. Лесничкова, Л. Бедеч. С., 2011, с. 66–83.

Миграции на българско население между България и Унгария и демографско развитие на българските общности в Унгария през ХIХ и в началото на ХХ в. [Migrations of Bulgarian Population between Bulgaria and Hungary and Demographic Development of the Bulgarian Communities in Hungary in the 19th and the Beginning of the 20th Century]. Summary in English– In: Borders in the History of and Societies of Central- and East-Europe. Papers. Eds. P. Peykovska, G. Deemeter. Sofia–Budapest, 2011, pp. 108–167. 

Child Migration, Child Labor and School Attainment. Evidence from the Bulgarian Community in Hungary (Late 19th Century to the 1930s). – In: Auflösung historischer Konflikte im Donaurum. Festschrift für Ferenc Glatz zum 70. Gburstag. Herausgegeben von Arnold Suppan. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2ö11, pp. 345–360.  PDF

Българи-студенти в унгарски университети и висши учебни заведения през втората половина на ХІХ в. и първата половина на ХХ в. [Bulgarians-Students at Hungarian Universities and Higher Education Institutions in the 2nd Half of 19th and 1st Half of 20th Centuries]. – In: Political, Social, Economic and Cultural Elites in Central- and East-European States in Modernity and Post-Modernity. Hungarian-Bulgarian History Conference, Budapest, May 14–15, 2009. Papers. Sofia–Budapest, 2010, pp. 141–167. [Series Auxiliary Historical Disciplines, Vol. VI.]  

Российская пресса первого десятилетия ХХІ века о Болгарии [Russian Newspapers of the First Decade of the 21st Century about Bulgaria] В: Россия – Болгария: векторы взаимопонимания, ХVІІІ–ХХІ вв. Российско-болгарские научные дискуссии. Москва, 2010, с. 603–612.  PDF
   
Magyar gyógyszerész karrierek Bulgariában a XIX. század második felében [Hungarian Pharmacist Careers in Bulgaria in the 2nd Half of 19th Century / Кариери на унгарски аптекари в България през втората половина на ХІХ в.]– In: Trádició és modernizáció a XVIII–XX. században. Ed. Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor. Budapest: Hungarovox, 2008, pp. 140–148.

Болгаро-венгерские связи в исторической науке и межличностные общения (ХІХ век) In: Средняя Европа. Проблемы международных и межнациональных отношений. ХІІ–XX в. Памяти Т. М. Исламова. Отв. ред. А. С. Стыкалин. Санкт–Петербург: Алетейя, 2009, с. 234–248.   PDF

Миграции от Австро-Унгария към България в края на ХІХ и началото на ХХ в. По данни от преброяванията на населението в България [Migrations from Austria-Hungary to Bulgaria at the End of 19th and beginning of 20th Centuries according to Bulgarian Census Data]. – In: Bulgarian-Hungarian Scholarly Forum II. Sofia, May 16–18, 2007. Papers. Sofia–Budapest, 2008, pp. 85–111. Същото в: Интердисциплинарни диалози на историята. Сб. в чест на ст.н.с. д-р А. Запрянова. С.: ИИст–БАН, 2009, с. 233276, PDF; Миграция из Австро-Венгрии в Болгарию в конце ХІХ - начале ХХ века. По данным переписей населения Болгарии– In: Imagines Mundi. Альманах исследований всеобщей истории ХVІ–ХХ вв. Балканика. Вып. 2. Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2010, с. 40–83; Мigrations from Austria-Hungary to Bulgaria in the Late 19th and Early 20th Centuries– Bulgarian Historical Review, 2012, N 1–2, pp. 73–95. 10 graphs, 5 tables.

Петер Кирай на 90 години Българистика/Bulgarica, 2007, N 14, pp. 6371. 

A történeti hungarisztika Bulgariában a posztmodern korban [The Study of Hungarian History in Bulgaria in Postmodernity / Историческата унгаристика в България в Постмодерната епоха]. – Világtörténet, őssz/tél, 2006, pp. 69–73.

Magyarok a Közép-Balkánon a XIX. század második felében. Az identitás Szilágyi György élettörténete és személyes iratai fényében [Hungarians in the Central Balkans in the 2nd Half of 19th C. Identity in the Light of György Szilágyi's Personal History and Private Records / Унгарци в Централните Балкани през втората половина на ХІХ в. Идентичност чрез историята на живота и личните документи на  Георги Силаги.] – In: VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Debrecen, 2006. aug. 22–26. Összefoglalók. Ed. Görömbei A., Maticsák S., Takács M. Debrecen, 2006, p. 258. 

Eurointegráció és etnokulturális kölcsönhatások. A bolgár eset kapcsán [European Integration and Ethnocultural Relations: the Bulgarian Case / Европейска интеграция и Етнокултурни взаимоотношения. Българският случай]– In: Remények és aggodalmak az Ezrópai Unió kapújában. Nemzetközi szimpózium Budapesten 2003. október 30. Ed. Szallai E. Budapest: Kölcsey Intézet [Kölcsey füzetek, 12], 2005, pp. 129–150.   PDF

 

Bulgária és a határon túli bolgárok. In: Állampolgárság Európában, 2005. Europa Institut Budapest, Budapest, 2005, pp. 83–90.


Генеалогията в Унгария. От миналото към бъдещето [The Genealogy in Hungary. From the Past to the Future].  Родознание/Genealogia, 2004, № 2, с. 2325. 

Унгарци в българските земи през 60-те и 70-те години на XIX в. [Hungarians in the Bulgarian Lands in 1860s-1870s]. – В: Унгаристиката в България. Език, история, литература. Съст. Найденова, Й. София: ИЦ "Б. Пенев", 2004, с. 209–232.

A határon túli bolgárokat érintő jogi szabályozás 1989 után [The Bulgarian Legislation Concerning the Bulgarians Abroad after 1989]. – In: A kettős állampolgárság Európában. Esettanulmányok. Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, 2004, pp. 101–108.

A Szilágyi család. Képek egy magyar-bolgár család népéletéből a XIX. század második felében/Силаги. Щрихи из живота и бита на eдно смесено унгарско-българо семейство от втората половина на XIX в. – In: Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából. 5. Ed. Eperjessy E. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, 2004, pp. 54–76.

Ethnic Identity of the Bulgarians in Hungary at the Turn of the Millenium. – In: The Minorities at the Turn of the Millenium. Chances, Possibilities, Challenges. Lectures of the 7th International Conference on Ethnographic Nationality Research, Békéscsaba, 2–3–4 October 2001. Ed. Gy. Andó, E. Eperjessy, I. Grin, A. Krupa. Békéscsaba–Budapest: 2004, pp. 212–218. 

Personal Records as Sources of Ethnological Research. Some Theoretical Aspects of Fact-Finding in Ethnological Research Work. – In: Times, Places, Passages. Ethnological Approaches in the New Millenium. 7th SIEF Conference, Budapest, April 23–28, 2001. Selected Papers. Editor-in-chief Attila Paládi-Kovács. Budapest, 2004, pp. 447–452.

Българистиката в Унгария– Българистика/Bulgarica, 2003, № 6, с. 63–76.

Шестое десятилетие Института истории Болгарской Академии Наук. [Съавтор]. – Новая и новейшая история (Москва), 2003, № 2, с. 242–244.

Демографско състояние на българите в Унгария в края на XIX и началото на XX вek. – В: Българи и унгарци – 1000 години заедно/Bolgárok és magyarok – 1000 éve együtt. Будапеща: Българско републиканско самоуправление, Изследователски институт на българите в Унгария, 2002, с. 47–64.

Hungarian-Bulgarian Scholarly Relations in Humanities at the End of the 19th Century. – In: Begegnungen – Schriftenreihe des Europa Institut Budapest, Bd. 11. Budapest: Europa Institut Budapest, 2001, pp. 301–309.   PDF

50 години Институт по история в количествени параметри. [Съавтор].  Списание на БАН, 2000, №6, с. 2429.

Hungarian-Bulgarian Relations in Education from 1880s until 1940s.  Begegnungen – Schriftenreihe des Europa Institut Budapest, Bd. 10. Budapest: Europa Institut Budapest, 2000, pp. 233–239.   PDF

Magyar-bolgár néprajztudományi kapcsolatok a XIX. század végén és a XX. század első felében/Унгарско-български научни взаимоотношения в етнографията в края на XIX в. и през първата половина на XX в. 
 In: Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából. 3. Ed. Eperjessy E. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, 2000, pp. 24–39. 

Институционализиране на българо-унгарските културни връзки в края на ХІХ и първата половина на ХХ век [Institutionalization of Bulgarian-Hungarian Cultural Relations at the end of 19th and First Half of 20th Centuries]. – В: Българи в Унгария. Материали от научната конференция, проведена в Будапеща на 9–10 ноември 1997 г. Под ред. на Пенева-Винце, Л., А. Петкова-Пападопулос. Будапеща: Изследователски институт на българите в Унгария – Българско републиканско самоуправление, 1999, с. 80–96.

Институтът по история в юбилейната 1997 г.: структура и научен състав. [Съавтор]. – Исторически преглед, 1998, №1, с. 11–20. 

A budapesti bolgár közösség történelmi demográfiai jellemzői/Историко-демографска характеристика на българската общност в Будапеща. – In: Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, ruszin nemzetiség néprajzából. 2. Ed. Eperjessy E. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, 1998, pp. 19–41. 

Fermendzsin Eusebius és a magyar történetírás [Евсевий Ферменджин и унгарската историография]. – In: A magyar müvelődés és a kereszténység [Унгарската култура и християнството]. Budapest–Szeged, 1998, Vol. II., pp. 907–911.   PDF

Hungarian Universities and the Formation of Bulgarian Intellectuals between 1918 and 1944 Bulgarian Historical Review (Sofia), 1998, N 3–4, pp. 215–234.  PDF

          Отзив за публикацията:  Niederhauser Emil, Bolgár-magyar kapcsolatok a két világháború között. – Klió, 2001, N 1, pp. 107–108.

За Унгаро-българския таен комитет на Янош Асталош от 1870 г. [About János Asztalos's 1870 Hungarian-Bulgarian Secret Committee]. – Исторически преглед, 1997, № 2, с. 71–83.

Magyar értelmiseg az újkori bolgár kultúra fejlődésében. Adatok [Унгарски интелектуалци в развитието на съвременната българска култура]– In: Begegnungen – Schriftenreihe des Europa Institut Budapest, Bd. 2. Budapest: Europa Institut Budapest, 1996, pp. 87–97.  PDF

Печатът за участието на 34 Пехотен Троянски полк в боевете при Дойран– В: Културно-историческо наследство на Троянския край, Т. 7. Троян, 1994, с. 119–129.

The Effect of Politics on Bulgarian-Hungarian Cultural Relations, 18801941– Bulgarian Historical Review (Sofia), 1994, N 2, pp. 121–130.   PDF    
Tejgazdalkodás egy Troján melleti falúban, Balabanszkóban– Múzeumi kurír: a Hajdú-Bihar megyei Múzeumbarátok Köre (Debrecen), 1984, N 46 (V. köt., N 6.), pp. 4852.

Документални публикации

Аптечното дело в България през втората половина на XIX век в документи от фонда на унгарския аптекар Георги Силаги [Pharmacy in Bulgaria in the Secind half of the 19th Century in the Documentary Heritage of the Hungarian Chemist György Szilágyi]. – В: Из живота на европейските провинции на Османската империя през ХV–ХІХ век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова. Съст. и ред. Ст. Първева, О. Тодорова. София: Гутенберг, 2016, с. 700726. ISBN 9786191760886 

A Kossuth-emigráció mindennapi élete az 1860-as–70-es években: egy Bulgáriában letelepedett magyar önkéntes irathagyatékából [The Everyday Life of Kossuth Emigration  in the 1860s70s: Records from the Documentary Heritage of a Hungarian Volunteer  a Settler in Bulgaria]. – In: (Re)Discovering the Sources of Bulgarian and Hungarian History. Eds. P. Peykovska, G. Demeter. Sofia-Budapest, 2015, pp. 38–64.  

Дневникът на д-р Лайош Талоци за България и външната политика на Австро-Унгария през Балканските войни  (2  юни 1912  – 26 ноември 1913 г.) [Dr Lajos Thallóczy’s Diary about Bulgaria and Austria-Hungary’s Foreign Policy during the Balkan Wars  (2 June 1912 – 26 November 1913)]. – В: Bulgaria and Hungary at War (1912–1918). Collected Studies. Eds. P. Peykovska, G. Demeter. Sofia–Budapest, 2013, pp. 97–120. 

България и външната политика на Австро-Унгария в дневника на д-р Лайош Талоци/Лудвиг Талоци (1887  13 януари 1909) [Bulgaria and the Austri-Hungary's Foreign Policy in Dr. Lajos/Ludwig Thallóczy's Diary (1887  13 Januray 1909)]. – Известия на държавните архиви, Т. 103–104 (2012), с. 367–417. [Подбор, въведение, бележки и превод]

Из епистоларното наследство на Геза Фехер като учен-българист [From the Epistolary Heritage of the Hungarian Bulgarianist Géza Fehér].  Известия на държавните архиви, Т. 70 (1998), с. 74–108. [Подбор, въведение, бележки и превод]

          Отзив за публикацията:  Niederhauser Emil, Bolgár-magyar kapcsolatok a két világháború között.  Klió, 2001, N 1, pp. 107108.

Политическата дейност на Янош Асталош в българските земи през 18691870 г. [The Political Activity of János Asztalos in the Bulgarian Lands in 1869-1870].  Известия на държавните архиви, Т. 68 (1994), с. 213–248. [Подбор, увод, бележки и превод].  PDF

Спомени на унгарския дипломат Шандор Киш-Немешкери за България и българите [The Hungarian Diplomat Sándor Kiss-Nemeskéry's Recollections of Bulgaria and the Bulgarians].  Известия на държавните архиви, Т. 66 (1993), с. 251–282. [Увод, бележки и превод].   PDF

Пътепис на Лайош Талоци за България от 1881 г. [Lajos Thallóczy's Travel Notes on Bulgaria from 1881].  Известия на държавните архиви, Т. 64 (1992), с. 202–232. [Увод, бележки и превод]. 

Българският дневник на Михай Юнгерт-Арноти, унгарски пълномощен министър в София през 1939–1944 г. [The Bulgarian Diary of Mihály Jungerth-Arnóty, Hungarian Minister Plenipotentiary in Sofia in 1939–1944].  Известия на държавните архиви, Т. 63 (1992), с. 87–139. [Увод, бележки и превод].   PDF

Научни информации, библиографии, отзиви и рецензии

Темата "България и Балканските войни" в интерпретацията на един млад унгарски учен [The topic of “Bulgaria and the Balkan Wars” in the Interpretation of a Young Hungarian Scholar]: Demeter Gábor, Kisállami törekvések és nagyhatalmi érdekek a Balkán-háborúk idején (1912-1913). Bp., 2007, A két Balkán-háború hadtörténete (1912-1913). Debrecen, 2008.  Исторически преглед, 2012, № 56, с. 4650.

Международна научна конференция „Миграция, эмиграция и иммиграция в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в ХІХХХ вв. Проблемы национальной идентичности и адаптации”, Москва, 1314 ноември 2007 г.  Исторически преглед, 2007, № 12, с. 296297.


Международна научна конференция „Традиция и модернизация в Европа през ХVІІІХХ в.”, Дебрецен / Унгария, 1516 ноември 2007 г.  Исторически преглед, 2007, № 12, с. 296.


Българо-унгарска научна конференция „Българската и унгарската историография в края на ХХ и началото на ХХІ в. Постижения, равносметка, контактни зони”. – Исторически преглед, 2005, № 56, с. 228235.

Българската тематика в трудовете на унгарски учени, 19 в. - средата на 20 в. Библиография. – В: Унгарски учени за България. София, 2003, с. 417435.

Кръгла маса – 2 „Информационните технологии в историята и нейните помощни науки” – Исторически преглед, 2002, № 56, 279282.


Научна конференция „Информационните технологии в историята и нейните помощни науки”. – Исторически преглед, 1999, № 56, 242245.

Унгарската тематика в българската историография. Библиография. – Исторически преглед, 1996, № 6, 175188.

Навременен и полезен труд за родовите изследвания [Запрянова-Тодорова, А. Как да изследваме своя род? Генеалогия. С., 1994, 160 с.]. – Известия на Държавните архиви, т. 68, 1994, 289291.


Унгарски учени обобщават ролята на помощните исторически дисциплини [A történelem segédtudományai. Szerk. Kállay István. Budapest, 1986, 46 p.]. – Известия на Държавните архиви, т. 63, 1992, 345349.

Пътеводител на архивите в Унгария [Magyarország levéltárai. Szerk. Balázs Péter. Budapest, 1983, 391 p.]. – Архивен преглед, 1988, № 4, 7379.

Тематичен справочник на документи от европейските архиви за освобождението на Буда и Унгария от османско иго [BUDA EXPUGNATA 1686 EUROPA ET HUNGARIA 1683-1718. A török kiüzésének európai levéltári forrásai. Szerk. Bariska István, Haraszti Gzörgy, Varga I. János. Budapest Főváros Levéltárának kiadványa.Vol. I-II. Budapest, 1986, 1287 p.]. – Архивен преглед, 1988, № 2, 7986.


Преводи


Vaszil Levszki a bolgár szabadság aposztola. Szerzők: Prof., DSc. Dojno Dojnov, Prof., DSc. Ivan Sztojanov, Dora Csauseva. Fordító: Dr. Penka Pejkovszka. A szöveget a bolgár eredetivel egybevetette és nyelvileg lektorálta Dr. Demeter Gábor. Sofia, 2011, 138 p.

Бертени, Иван, Общинската хералдика в Унгария през наши дни Родознание, 2005, № 2, с. 4953. [Съвместно с Милва Монова]

Корокнай, Акош, Опитът от издаването на протоколите на Унгарския министерски съвет (1867-1919 г.)– Архивен преглед, 1991, № 4, с. 1922.

Кьорменди, Лайош, Информационно-търсеща система на колекциите от копия на документиАрхивен преглед, 1991, № 2, с. 1520.